Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 60 dage og betinget udvisning i sag om trusler 
05-03-2018 

 
 

Østre Landsret har den 5. marts 2018 afsagt dom i en straffesag mod en tidligere straffet 31-årig pakistansk statsborger med bandetilknytning. Den pågældende har haft ophold i Danmark siden sin fødsel. Han er ugift og har ikke børn.

Den pågældende blev dømt for et tilfælde af trussel om vold over for en polititjenestemand og for overtrædelse af udlændingeloven og blev ved landsrettens dom under henvisning til blandt andet truslens karakter straffet med fængsel i 60 dage. Byretten havde idømt en straf på fængsel i 3 måneder.

Det blev samtidig bestemt, at der alene var grundlag for betinget udvisning af den pågældende, selvom det forhold, han nu var blevet dømt for, var begået i prøvetiden for en tidligere dom med betinget udvisning. Landsrettens dom var på dette punkt en stadfæstelse af byrettens dom. Vedrø­rende udvisningsspørgsmålet udtalte landsretten:

Udvisning

T er ved den indankede dom fundet skyldig i et tilfælde af trussel om vold mod en poli­ti­betjent under dennes udførelse af tjenesten og er idømt en ubetinget straf af fængsel i 60 dage. En sådan straffelovsovertrædelse kan føre til udvisning efter udlændingelovens § 22, nr. 6. Forholdet er begået i prøvetiden for den betingede udvisning efter Østre Landsrets ankedom af 13. august 2015, og rettergangsskridt vedrørende forholdet er ligeledes foretaget inden prøvetidens udløb. Dette indebærer, at T skal udvises, med­mindre det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 24 b, stk. 3, jf. § 26, stk. 2.

Spørgsmålet er herefter, om udvisning med sikkerhed vil være i strid med Den Euro­pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

T er 31 år, ugift og har ikke børn. Han bor i Danmark, og udvisning vil derfor indebære et indgreb i hans privatliv, jf. konventionens artikel 8, stk. 1. Et sådant indgreb er kun berettiget, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, er opfyldt.

Udvisningen har som nævnt hjemmel i loven og har til formål at forebygge forbrydelse og at sikre den offentlige orden, hvilket er legitime formål ifølge artikel 8, stk. 2. Der skal herefter alene tages stilling til, om det må anses for nødvendigt i et demokratisk samfund at udvise af hensyn til disse formål. Dette beror på en proportionalitets­vur­dering, og Menneskerettighedsdomstolen har opstillet en række kriterier, som indgår i denne vurdering.

I en sag som den foreliggende, der angår en voksen mand, som ikke har etableret egen familie, indgår i proportionalitetsvurderingen navnlig det samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til karakteren og alvoren af den tidligere og nu begåede krimi­nalitet. I bedømmelsen indgår endvidere, hvor længe den pågældende har opholdt sig her i landet samt styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til opholds­landet og statsborgerskabslandet.

Ifølge præmis 73 i Menneskerettighedsdomstolens dom af 23. juni 2008, Maslov mod Østrig, gør det i relation til længden af personens ophold i opholdslandet og fastheden af båndene til opholdslandet en klar forskel, om personen allerede kom til opholdslandet i sin barndom eller blev født i opholdslandet, eller om den pågældende først kom til op­holdslandet som voksen. Der skal tages hensyn til den specielle situation, hvor den pågældende har opholdt sig det meste af barndommen eller hele barndommen i op­holdslandet og er opvokset og har modtaget sin uddannelse der, jf. præmis 74. Af dommens præmis 75 fremgår, at der skal foreligge meget tungtvejende grunde for at retfærdiggøre en udvisning, når der er tale om fastboende udlændinge, der er født i landet eller indrejst som børn og har tilbragt det meste af deres barndom og ungdom i landet.

T, der er pakistansk statsborger, er født og opvokset i Danmark, hvor han har boet hele sit liv. Hans forældre og søskende bor her i landet. Han har gået i skole her, men har ingen uddannelse ud over skolegangen og har efter det oplyste ikke formået at opnå fast arbejde.

Under hensyn til, at T er født i Danmark og har haft sin opvækst og skolegang her i landet, må der, afhængig af hans tilknytning til statsborgerskabslandet Pakistan, som anført af byretten stilles strenge krav til den kriminalitet, der kan føre til udvisning.

T har aldrig boet i Pakistan. Han har besøgt Pakistan 3-5 gange i ferier, senest i 2007. Han taler og forstår Punjabi. Han har ikke familie i Pakistan, men hans far er medejer af i hvert fald et stykke jord og et hus i Mirza Tahir i provinsen Gujrat. T har således en vis social og kulturel tilknytning til Pakistan.

T er tidligere flere gange idømt lange fængselsstraffe, herunder har han afsonet ca. 10 års fængsel for navnlig voldskriminalitet, og han har trods en tidligere dom om betinget udvisning begået kriminalitet i prøvetiden. På baggrund af de mange domme, han har modtaget gennem årene, og hans personlige forhold, herunder hans stærke tilknytning til bandegrupperingen …, er der grund til at formode, at han også fremover vil begå kriminalitet i Danmark, hvis han ikke udvises.

Det følger af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 32, stk. 1, jf. stk. 3, at varigheden af et eventuelt indrejseforbud i forbindelse med udvisning af T vil skulle fastsættes til 6 år. 

Uanset alvoren af den nu pådømte og tidligere kriminalitet finder landsretten efter en samlet helhedsvurdering, herunder T’s meget begrænsede tilknytning til Pakistan, at udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke kan anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre den offentlige orden.

Da udvisning af T herefter med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, tiltræder landsretten, at T alene er udvist betinget, jf. udlændingelovens § 24 b.”

Landsrettens dom er enstemmig.

Sagen er behandlet af landsrettens 20. afdeling under sagsnr. S-2778-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 05-03-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk