Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 10 år for affyring af 11 skud med halvautomatisk pistol mod blandt andet tilfældigt forbipasserende på Nørrebro i september 2017 med baggrund i bandekonflikt 
13-03-2019 

 

Østre Landsret har den 13. marts 2019 afsagt dom i en nævningesag mod en 28-årig mand, der på gerningstidspunktet var medlem af bandegrupperingen LTF.

Den 28-årige blev ved Københavns Byrets dom af 4. maj 2018 idømt 20 års fængsel for drabsforsøg ved at have skudt mod to tilfældigt forbipasserende, der i september 2017 befandt sig ved Den Røde Plads på Nørrebro, for at have voldt nærliggende fare for yderligere tre personers liv eller førlighed og for besiddelse af den pistol med tilhørende ammunition, som tiltalte havde anvendt. Byretten lagde til grund, at lovovertrædelserne var egnet til at fremkalde en konflikt i den da allerede verserende bandekonflikt mellem LTF og Brothas, og at lovovertrædelserne derfor var omfattet af straffelovens § 81 a, hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte.

Tiltalte havde anket byrettens dom med påstand om frifindelse for drabsforsøg samt påstand om, at skudafgivelserne og den ulovlige våbenbesiddelse ikke skulle henføres under straffelovens § 81 a. Tiltalte gjorde for landsretten gældende, at han ikke havde set de to tilfældigt forbipasserende på Den Røde Plads, da han skød mod pladsen, og at hans afgivelse af skud og våbenbesiddelsen var uden forbindelse til den bandekonflikt, som verserede mellem LTF og Brothas. Heroverfor havde anklagemyndigheden kontraanket byrettens dom med påstand om, at tiltalte blev kendt skyldig i yderligere ét drabsforsøg.

Landsretten frifandt (under dissens) den 28-årige for drabsforsøg, men fandt ham skyldig i at have voldt nærliggende fare for i alt fem personers liv eller førlighed (fire forhold). Landsretten fandt det (under dissens) endvidere godtgjort, at tiltaltes skudafgivelser og ulovlige våbenbesiddelse havde baggrund i en bandekonflikt, jf. straffelovens § 81 a. Straffen for den 28-årige blev (under dissens) udmålt til fængsel i 10 år.

Sagen har været behandlet af landsrettens 15. afdeling under sagsnummer S-1391-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på Bestilling af afgørelser.

Til top Sidst opdateret: 13-03-2019 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk