Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et større dansk børsnoteret aktieselskab frifundet i straffesag om overtrædelse af værdipapirhandelsloven 
23-02-2016 

 
Østre Landsret har den 23. februar 2016 afsagt dom i en straffesag mod et større dansk aktieselskab, som blev børsnoteret i 2010.

Selskabet havde den 2. august 2011 udsendt en fondsbørsmeddelelse om, at en tidligere udmeldt forventning om en omsætningsvækst i 2011 på ikke mindre end 30 % ikke holdt. I tilknytning hertil faldt selskabets aktiekurs med 65 %. Finanstilsy­net indgav efterfølgende politianmeldelse mod selskabet, og anklagemyndigheden rejste tiltale mod selskabet for overtrædelse af § 27, stk. 1, i værdipapirhandelsloven ved ikke på et tidligere tidspunkt at have offentliggjort nedjusteringen af forventningerne til omsætningsvæksten i 2011.

Landsretten frifandt selskabet for den rejste tiltale. Landsretten fandt således, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at der, før selskabets bestyrelse om aftenen den 1. august 2011 traf be­slutning om at ændre strategi, var en sådan klarhed om behovet for en nedjustering, at der kunne gøres et strafansvar gældende overfor selskabet.

Dommen er en ændring af byrettens dom, idet byretten havde fundet, at selskabets ledelse allerede den 18. - 19. juli 2011 var i besiddelse af tilstrækkelig viden om, at forventningerne til helårsre­sul­tatet måtte justeres så markant, at der da var pligt til straks at foretage offentliggørelse. Byretten idømte selskabet en bøde på 2.000.000 kr.

Sagen er behandlet i landsrettens 10. afdeling under j.nr. S-3406-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Hø­egh (telefon 99686512 eller mobil 41259031) 

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk.

Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 23-02-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk