Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et erstatningskrav rejst mod staten er forældet 
29-05-2018 

 
Østre Landsrets 16. afdeling har den 29. maj 2018 afsagt dom om forældelse af et erstatningskrav imod Beskæftigelsesministeriet. Sagen handler om et erstatningskrav, som en arbejdstager A har rejst imod staten som følge af mangelfuld gennemførelse af et EU-direktiv (beskæftigelsesdi­rekti­vet).

I juni 2009 fratrådte A sin stilling i en privat virksomhed, Ajos A/S. Ajos afviste at betale ham fratræ­delsesgodtgørelse, fordi han i stedet havde krav på arbejdsgiverpension, jf. den dagældende funktio­nærlovs § 2a, stk. 3.

I oktober 2010 fastslog EU-Domstolen i en anden sag (Ole Andersen-sagen), at en ordning med bort­fald af fratrædelses­godtgørelse var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i beskæftigelsesdirektivet, hvis medarbejderen i øvrigt ville fortsætte på ar­bejdsmarkedet.

I juni 2012 blev A’s krav om fratrædelsesgodtgørelse derefter rejst mod Ajos. EU-Domstolens dom i Ole Andersen-sagen viste, at be­skæfti­gelsesdirektivet var gennemført på fejlagtig måde i dansk lov­givning. Direktivet kunne imidlertid efter fast praksis fra EU-Domstolen ikke anvendes som selvstæn­digt grundlag for krav direkte over for en privat arbejdsgiver. A støttede derfor i stedet kravet over for Ajos på rets­praksis fra EU-Domsto­len om direkte virkning i forhold til arbejdsgivere af et almindeligt EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af al­der. I juni 2014 anlagde A’s døds­bo også sag mod Beskæftigelses­ministeriet. I den sag på­beråbte boet sig fejlagtig gennemførelse af beskæftigelsesdirek­tivet som grundlag for erstatningskra­vet. Sagen mod ministeriet blev udsat på Hø­jesterets afgørelse i sagen mod Ajos.

I december 2016 frifandt Højesteret Ajos for A’s krav. Begrundelsen for Højesterets frifindelse var, at den danske lov om tiltrædelsen af EU ikke indeholder hjemmel til i en tvist mellem private at lade det uskrevne EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling pga. alder fortrænge den danske regel i funktionær­loven, i det omfang den danske regel er i strid med forbuddet.

Højesterets dom fra 2016 i Ajos-sagen kan ses her.

Den aktuelle sag for landsretten har nu handlet om, hvorvidt det erstatningskrav, som A har rejst imod Be­skæftigelsesministeriet, er forældet. A’s krav mod staten er rejst 5 år efter hans fratræden den 30. juni 2009.

Det fremgår af landsrettens dom, at erstatningskrav som det rejste er omfattet af forældelseslovens almindelige regel om 3-årig forældelse, og retten finder ikke grundlag for at anse forældelsesfristen for suspende­ret. Landsretten har heller ikke fundet, at EU-rettens effektivitetsprincip er tilsidesat. Efter dette prin­cip må national ret ikke gøre det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at udøve de rettig­heder, som borgeren har efter EU-retten.

I dommens begrundelse angående både den danske forældelseslov og det EU-retlige effektivitetsprin­cip er der som centrale momenter lagt vægt på, at begyndelsestidspunktet for den 3-årige danske for­ældelsesfrist ikke har frataget A muligheden for, at han kunne gøre sine rettighe­der gældende ved et sagsanlæg mod Beskæftigelsesministeriet i perioden mellem den 30. juni 2009 og den 30. juni 2012. Landsretten har også henvist til, at det i alt fald senest efter EU-Domstolens dom i oktober 2010 i Ole Andersen-sagen har stået klart, at ordningen efter den dagældende regel i den dan­ske funktionærlov var i strid med beskæftigelsesdirektivet.

Landsretten har derfor frifundet Beskæftigelsesministeriet.

Sagen er af byretten henvist til landsretten som principiel.

Yderligere oplysninger

Sagen er behandlet i landsrettens 16. afdeling under sagsnr. B-929-17. Læs mere på www.oestrelandsret.dk under punktet ”Nyheder/Seneste domsresumeer”. 

Tryk her for at læse landsrettens dom i anonymiseret udgave.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (mobil: 41 25 90 31 eller mail: KarenHald@OestreLandsret.dk). 

Til top Sidst opdateret: 29-05-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk