Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om hvorvidt opsigelse af en polititjenestemand var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod afskedigelse på grund af handicap eller det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip 
10-10-2018 

 

Østre Landsret har den 10. oktober 2018 afsagt dom i en sag anlagt af Politiforbundet som mandatar for en polititjenestemand mod Justitsministeriet. Sagen angik afskedigelse af en 55 årig polititjenestemand, der i en længere årrække hovedsageligt havde udført kontorarbejde i en enhed under Rigspolitiet, men som efter en politisk flerårsaftale i 2015 om politiets og anklagemyndighedens økonomi blev omplaceret til almindelige politiopgaver i en politikreds.

Efter flerårsaftalen skulle omkring 700 politiansatte frigøres til nye højt prioriterede opgaver. Dette skulle ske ved i højere grad at lade andre medarbejdergrupper varetage administrative opgaver. Der skulle således ske en generel opgaveglidning, så flere politiuddannede kunne frigøres til operativt politiarbejde.

Det blev herefter besluttet, at opgaverne i den pågældende enhed under Rigspolitiet i videst muligt omfang skulle overgå til civilt personale, og at de tilbageværende polititjenestemænd lejlighedsvist skulle kunne indgå i beredskabet og udføre opgaver af operativ sikkerhedsmæssig karakter. Disse opgaver og de beredskabsmæssige opgaver i politikredsen forudsatte, at polititjenestemændene var i stand til at bære våben og skudsikker vest. Polititjenestemanden blev af Helbredsnævnet anset for uegnet til sådant politiarbejde, og han blev herefter afskediget.

Polititjenestemand krævede godtgørelse for uberettiget afsked med henvisning til forskelsbehandlingslovens forbud mod afskedigelse på grund af handicap eller det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Han gjorde herunder gældende, at han var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, idet han på grund af sin helbredsmæssige tilstand ikke kunne deltage i operative opgaver, hvorimod han uden problemer kunne klare de hidtidige arbejdsopgaver.

Landsretten frifandt Justitsministeriet. Det hedder i landsrettens begrundelse blandt andet:

"…

Uanset at [navn] med sit handicap blev stillet ringere end andre polititjenestemænd ved bedømmelsen af evnen til at varetage bevogtningsopgaver og andre operative opgaver, finder landsretten, at Justitsministeriet har bevist, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i et sagligt formål, nemlig at frigøre polititjenestemænd fra opgaver, som ikke krævede politifaglig baggrund, således at de i større omfang kunne udføre operativt politiarbejde, og at afskedigelsen af [navn] var et nødvendigt middel for at opnå dette formål. [navn] var således efter det anførte hverken udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling som nævnt i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 2 og 3.

Ved vurderingen af, om afskedigelsen af [navn] kunne være afværget ved foranstaltninger efter forskelsbehandlingslovens § 2 a har landsretten lagt vægt på, at karakteren og omfanget af [navn]s helbredsmæssige gener indebar, at den eneste mulige foranstaltning efter forskelsbehandlingslovens § 2 a var at fravige kravet om, at [navn] skulle indgå i operativ tjeneste, idet hans deltagelse heri ikke kunne muliggøres ved anvendelse af hjælpemidler eller på anden måde. Da [navn]s skånebehov derved ikke kunne rummes i driften, finder landsretten det godtgjort, at afskedigelsen af ham ikke kunne have været afværget ved foranstaltninger som nævnt i forskelsbehandlingslovens § 2 a.

Det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, der bl.a. indebærer, at der kun må ske afskedigelse, hvis mindre indgribende foranstaltninger, har været overvejet, som f.eks. omplacering, kan ikke føre til et andet resultat. …"

Sagen er behandlet af landsrettens 13. afdeling under sagsnr. B-2012-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 10-10-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk