Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i straffesag mod tidligere PET-chef 
28-02-2020 

 
Østre Landsret har den 28. februar 2020 afsagt ankedom i straffesagen mod en tidligere PET-chef.

Straffesagen har angået spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere PET-chef som led i en række interviews med journalist Morten Skjoldager til brug for dennes udarbejdelse af bogen ”7 år for PET” har videregivet fortrolige oplysninger jf. straffelovens § 152, som tiltalte fik kendskab til i kraft af sin tidligere stilling som chef for PET. Straffesagen har drejet sig om 28 citater ud af tiltaltes ca. 450 citater i bogen.

Ved byrettens dom den 25. januar 2019 blev den tidligere PET-chef fundet skyldig i 24 ud af sagens 28 forhold og idømt 4 måneders fængsel, og tiltaltes indtægter fra bogsalget blev konfiskeret.

Tiltalte ankede byrettens dom til frifindelse, og anklagemyndigheden kontraankede med henblik på domfældelse også i de forhold, som tiltalte i byretten var blevet frifundet i.

Landsretten har i meget væsentligt omfang ændret byrettens dom, idet landsretten har frifundet tiltalte i 27 forhold og alene (med dissens) fundet tiltalte delvist skyldig i et enkelt forhold (forhold j), jf. straffelovens § 152, stk. 1. Landsrettens flertal har, modsat byretten, endvidere ikke fundet, at der i dette forhold forelå skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 152, stk. 2.

Tiltalte er idømt 10 dagbøder á 1.000 kr. Landsretten har ikke fundet grundlag for at foretage konfiskation, og landsretten har i lyset af sagens udfald og ekstraordinære karakter og forløb ud fra proportionalitetsbetragtninger fundet, at statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Sagen har været behandlet af landsrettens 20. afdeling under sagsnummer S-477-19. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på Bestilling af afgørelser.

Til top Sidst opdateret: 28-02-2020 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk