Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i straffeankesag efter straffelovens § 136, stk. 3, om udtrykkelig billigelse af drab som led i religiøs oplæring 
30-01-2020 

 

Østre Landsret har den 30. januar 2020 stadfæstet en dom afsagt af Københavns Byret den 26. marts 2019.

Landsretten fandt det – ligesom byretten – bevist, at tiltalte i sin egenskab af imam under en prædiken i en moské den 31. marts 2017 udtrykkeligt havde billiget drab efter straffelovens § 237. Dette var en overtrædelse af bestemmelsen i straffelovens § 136, stk. 3, der trådte i kraft den 1. januar 2017.  Den pågældende var også tiltalt for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf i straffelovens § 266 b, stk. 1, i anledning af prædikenen, og han blev – ligesom i byretten – også dømt for overtrædelse heraf.

Straffen var af byretten udmålt til betinget fængsel i 6 måneder, og landsretten var enig i såvel fastsættelsen af straffens længde og afgørelsen om at gøre fængselsstraffen betinget. Der blev herunder lagt vægt på, at tiltalte var ustraffet.

Sagen er behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnummer S-999-19.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på Bestilling af afgørelser.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2020 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk