Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om forsøg på at tilslutte sig IS i Syrien 
08-03-2019 

 

Landsretten har den 7. marts 2019 afsagt dom i en sag, hvor fire personer var tiltalt for som henholdsvis 17-, 18-, 19- og 20-årig at have forsøgt at indrejse i Syrien for at tilslutte sig IS. Forehavendet mislykkedes, idet tre af de tiltalte blev anholdt i Tyrkiet, mens den fjerde ikke tog af sted fra Danmark, fordi hun var af den opfattelse, at hun ikke var i besiddelse af et gyldigt pas.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige, og alle fire tiltalte blev idømt fængsel i 3 år. Under henvisning til at de var dømt for meget alvorlig kriminalitet omfattet af straffelovens kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv., længden af den idømte straf og det forhold, at de frivilligt havde forladt deres tilværelse i Danmark for at tilslutte sig en terrororganisation, blev to af de tiltalte, der havde dobbelt statsborgerskab, frakendt deres danske indfødsret og udvist for bestandig, uanset deres tilknytning til Danmark, hvor de var født og opvokset. En tredje, der var afghansk statsborger, men født og opvokset i Danmark, blev også uanset sin tilknytning til Danmark udvist for bestandig. Den fjerde af de tiltalte havde alene dansk statsborgerskab.

Landsrettens dom var en stadfæstelse af Retten i Glostrups dom af 26. juni 2018.

Sagen har været behandlet af landsrettens 18. afdeling under sagsnummer S-1896-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på Bestilling af afgørelser.

Til top Sidst opdateret: 08-03-2019 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk