Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sager om fribefordring til visse ansatte i Banedanmark 
22-12-2017 

 
Østre Landsret har den 22. december 2017 afsagt dom i sager, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Banedanmark kan opsige en ordning med frikort og personalebilletter til visse medarbejdergrupper, og såfremt ordningen kan opsiges, spørgsmålet om, hvorvidt Banedanmark er forpligtet til at betale kompensation til de medarbejdere hos Banedanmark, som var omfattet af ordningen, og i bekræftende fald størrelsen af en kompensation.

Landsretten frifandt Banedanmark med følgende begrundelse:

Sagens hovedspørgsmål er, om Banedanmark som sket ved brev af 12. maj 2015 ensidigt kan ophæve sagsøgernes ret til fribefordring, og om Banedanmark i givet fald er forpligtet til at betale sagsøgerne kompensation.

Sagsøgerne er alle tjenestemænd med undtagelse af A, der er overenskomstansat.

Sagsøgerne har navnlig gjort gældende, at for så vidt angår de tjenestemandsansatte falder en ophævelse af retten til fribefordring uden for rammerne af de forandringer i tjenesten, som en tjenestemand i medfør af tjenestemandslovens § 12 er forpligtet til at underkaste sig, ligesom disse ansatte i medfør af tjenestemandslovens § 55 har krav på lønnen i den hidtidige stilling.

Landsretten bemærker, at retten til fribefordring ikke berører karakteren eller indholdet af sagsøgernes stillinger eller arbejdsopgaver i øvrigt. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt retten til fribefordring er et lønvilkår eller andet væsentligt vilkår bemærkes, at der er tale om en ret, der fremgår af de pågældendes ansættelsesbreve, og som efter omstændighederne indebærer en betydelig økonomisk værdi for de pågældende. Det er imidlertid ubestridt, at retten til fribefordring ikke er fastsat efter reglerne i tjenestemandslovens kapitel 10, der nærmere regulerer fastsættelsen af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd. Det er ikke gjort gældende, at der er tale om en ret i henhold til individuel aftale, og der er tale om en generel ophævelse af retten til fribefordring for den del af Banedanmarks ansatte, der hidtil har haft denne ret. De medarbejdere, som vælger ikke at benytte sig af ordningen, får ikke anden kompensation. Hertil kommer, at retten til fribefordring efter det oplyste ikke beskattes som en lønindtægt, selv om Banedanmark foretager indberetning til skattemyndighederne uden ansættelse af værdi. Landsretten finder på denne baggrund ikke at kunne antage, at retten til fribefordring kan anses som eller ligestilles med en del af sagsøgernes løn.

Herefter finder landsretten efter en samlet vurdering ikke, at en ophævelse af retten til fribefordring er en sådan væsentlig ændring af de tjenestemandsansatte sagsøgeres løn- og arbejdsvilkår, at der er tale om forflyttelse, jf. tjenestemandslovens § 12, ligesom de pågældende heller ikke har ret til kompensation, jf. tjenestemandslovens § 55.

For så vidt angår A, der er er ansat på overenskomstvilkår, bemærkes, at retten til fribefordring blev opsagt den 12. maj 2015 til udgangen af november 2015 og således med mere end 6 måneders varsel. Heller ikke for denne sagsøgers vedkommende findes der efter en samlet vurdering at være tale om en sådan ændring af ansættelsesforholdet, at ændringen kun kan gennemføres efter reglerne om opsigelse af ansættelsesforholdet.

 

Yderligere oplysninger

Sagerne er behandlet i landsrettens 1. afdeling under sagsnumrene B-1392-16 og B-1400-16 som henviste 1. instanssager

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 22-12-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk