Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om fremme af terrorvirksomhed 
01-07-2015 

 
 

I Østre Landsrets 15. afdeling har et nævningeting i dag den 1. juli 2015 idømt en mand en straf på 4 års fængsel for at fremme terrorvirksomhed. Ved dommen blev tiltalte, der havde dobbelt statsborgerskab i henholdsvis Danmark og Marokko, ligeledes frataget sit danske statsborgerskab og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. 

Nævningetinget har tidligere den 22. juni 2015 afsagt kendelse om, at tiltalte var skyldig i at fremme virksomheden for grupper, der begår eller har til hensigt at begå terror eller terrorlignende handlinger, jf. straffelovens § 114 e, samt i tilskyndelse til forbrydelser og billigelse af terrorhandlinger, jf. straffelovens § 136, stk. 1 og 2, og endelig i propagandavirksomhed i form af trusler mod og forhånelse af jøder, jf. straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1. Der henvises til særskilt pressemeddelelse herom.

Afgørelsen om fastsættelse af straffen blev truffet under dissens, idet et mindretal på 6 stemmer ud af 18 stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 4½ år. Der var ligeledes dissens vedrørende spørgsmålet om frakendelse af indfødsret og udvisning, idet et mindretal på 1 stemme stemte for, at tiltalte ikke skulle fratages sit danske statsborgerskab og udvises.

Byretten var for så vidt angår strafudmålingen nået til samme resultat, dvs. fængsel i 4 år, men havde ikke fundet grundlag for at fratage tiltalte det danske statsborgerskab. I modsætning til byretten mente et flertal i landsretten efter en afvejning mellem navnlig kriminalitetens art og grovhed på den ene side og tiltaltes tilknytning til henholdsvis Danmark og Marokko på den anden side, at tiltalte ligeledes skulle fratages sit danske statsborgerskab og udvises.   

Tiltalte har under sagen blandt andet gjort gældende, at han risikerer forfølgelse, herunder tortur, ved udvisning til Marokko. Landsretten fandt imidlertid, at dette spørgsmål måtte afgøres af udlændingemyndighederne, i sidste ende Flygtningenævnet. Der er således ikke med dommen taget stilling til, om tiltalte efter afsoning vil kunne udsendes tvangsmæssigt af Danmark.     

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Hvis der ønskes en udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regnskab@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Der henvises til j.nr. 5.afd. S-3475-14.  

Til top Sidst opdateret: 01-07-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk