Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i en sag om forhånende og truende udtalelser over for en befolkningsgruppe 
01-02-2016 

 
 

Østre Landsret har den 1. februar 2016 afsagt dom i en sag om forhånende og truende udtalelser over for en befolkningsgruppe fremsat af en politiker.

Politikeren var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1 (om truende, forhånende og nedværdigende udtalelser over for en gruppe af personer på grund af bl.a. tro) ved den 24. juli 2014 på Twitter at have udtalt: ”Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen”.

Politikeren blev idømt 10 dagbøder a 800 kr.

Byretten var nået frem til samme resultat.

Landsrettens præmis er sålydende:

”Efter straffelovens § 266 b, stk. 1, straffes – med bøde eller fængsel indtil 2 år – den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Den nuværende formulering af bestemmelsen har baggrund i Danmarks ratifikation af FN's konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Det er forudsat, at den beskyttelse af minoritetsgrupper, som er sikret ved racismekonventionens artikel 4 og straffelovens § 266 b, skal afvejes i forhold til ytringsfriheden som sikret ved Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Ytringsfriheden er grundlæggende for et demokratisk samfund, idet tolerance over for andres meninger er en nødvendig forudsætning for den frie debat. Ytringsfriheden skal imidlertid udøves med fornøden respekt for andre menneskerettigheder, herunder retten til beskyttelse mod trosdiskriminerende forhånelse og nedværdigelse, jf. herved tillige Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 17.

Tiltalte har som politiker fremsat de pågældende udtalelser, der indeholder en forhånelse over for muslimer, idet udtalelsen (”Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede”) indeholder en generaliserende påstand, der må forstås således, at muslimer som gruppe sættes i forbindelse med grov kriminalitet (drab), ligesom udtalelsen (”Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen”) må forstås som indeholdende en alvorlig trussel rettet mod muslimer. Udtalelserne er efter deres karakter egnet til at fostre intolerance og mistillid, ligesom udtalelserne samlet set er egnet til at opildne til såkaldte hadforbrydelser over for muslimer. Udtalelserne er efter deres karakter således klart omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Det forhold, at tiltalte efter samtale med en ven om udtalelsernes karakter forsøgte at uddybe og forklare sit indlæg yderligere, kan som anført i byrettens dom ikke føre til et andet resultat.

En kriminalisering af sådanne udtalelser afskærer ikke en almindelig politisk debat, herunder heller ikke om emner vedrørende kontroversielle samfundsanliggender. Hensynet til den ytringsfrihed, der i særlig grad gælder for politikere, kan derfor ikke begrunde straffrihed for tiltalte.

Landsretten tiltræder, at tiltalte ved at fremsætte udtalelserne via Twitter, der som anført af byretten er et medie, som sikrer en umiddelbar udbredelse til en større gruppe, har haft forsæt til at udbrede udtalelserne i en videre kreds, idet tiltalte i hvert fald må have indset den videre udbredelse som overvejende sandsynlig. Det hører med til vurderingen heraf, at tiltalte har forklaret, at han var klar over, at en Twitter-besked kan ”retweetes” (genudgives/videresendes), og at han var klar over, at det, han skriver, er af interesse for medierne.

Med disse bemærkninger tiltræder landsretten, at tiltalte har overtrådt straffelovens § 266 b, stk. 1, således som denne bestemmelse må forstås i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og artikel 17.

Ved udmålingen af straffen må der – ud over udtalelsernes grovhed – lægges vægt på, at tiltalte er en kendt politiker, og at udtalelserne er fremsat via Twitter, hvorefter tiltalte må have indset, at udtalelserne, der var kontroversielle, ville nå bredt ud i offentligheden. På denne baggrund finder landsretten, at der ikke er grundlag for at nedsætte straffen. Da anklagemyndigheden for landsretten alene har påstået stadfæstelse, er der heller ikke grundlag for at forhøje straffen.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.”

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 24. afdeling under sagsnummer S-2812-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (telefon 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til Regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 01-02-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk