Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den fjerde sag i Østre Landsret om deling af sexvideo 
01-06-2018 

 
 

Østre Landsret har den 1. juni 2018 afsagt dom i en sag mod en tiltalt, der på gerningstidspunktet var 17 år, og som var tiltalt for i et tilfælde via Facebook og Messenger at have tilsendt en veninde en sexvideo med optagelser af unge på 15 år.

Der var i denne anledning rejst tiltale for deling af børnepornografisk materiale. Herudover var det et spørgsmål, om tiltalte ved delingen havde krænket forurettedes blufærdighed, og om tiltalte uberettiget havde videregivet billeder vedrø­rende an­dres private forhold under omstændigheder, der åbenbart kan for­langes unddraget offentlighe­den. Ved byrettens dom var tiltalte frifundet for at have krænket blufærdig­heden på den ene af de to personer, der ses nøgne på videoen, og denne del af dommen var ikke omfattet af anklagemyn­dighedens anke.

Landsrettens flertal (5-1) frifandt tiltalte for at have delt en video med børnepornografisk indhold, da det ikke var bevist, at tiltaltes forsæt omfattede den omstændighed, at de forurettede var under 18 år. Der blev herved lagt vægt på blandt andet videoens ringe kvalitet samt sagens øvrige om­stændigheder, herunder at tiltalte videresendte videofilen, der har en varighed på 56 sekunder, 28 sekunder efter modtagelsen. Til­talte blev i stedet af flertallet dømt for ved delin­gen af sexvideoen at have krænket blufærdigheden hos den ene forurettede og for uberettiget at have vi­dere­givet billeder vedrø­rende denne forurettedes private forhold under omstændigheder, der åbenbart kan for­langes unddraget offentligheden.

Landsrettens mindretal stemte for at frifinde tiltalte både for at have delt en video med børnepor­nografisk indhold, for blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at have videre­givet billeder ved­rørende en andens private forhold under omstændigheder, der åbenbart kan for­langes unddraget offentligheden.

Landsretten fastsatte straffen til 3 dagbøder på hver 500 kr.

Landsrettens resultat er en ændring af byrettens dom, hvor tiltalte blev idømt 10 dages betinget fængsel for at have delt en video med børnepornografisk indhold.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 2. afdeling under sagsnummer S-685-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (telefon 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

 

Til top Sidst opdateret: 01-06-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk