Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i ”Ubådssagen” 
26-09-2018 

 
 

Østre Landsret har den 26. september 2018 afsagt dom i den såkaldte ”Ubådssag”, hvor en tiltalt i byretten var fundet skyldig i bl.a. et planlagt brutalt seksuelt overgreb og drab på en tilfældig kvinde, der i forbin­delse med sit arbejde som journalist befandt sig i tiltaltes ubåd, og i usømmelig behandling af liget.

Landsretten, der alene skulle tage stilling til straffen, har stadfæstet byrettens dom, hvorved tiltalte blev straffet med fængsel på livstid.

Det hedder i landsrettens begrundelse bl.a.:

”Ved byrettens dom er tiltalte fundet skyldig i blandt andet et seksuelt overgreb af særlig farlig karakter eller under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, drab og efterfølgende usømmelig be­handling af liget. Efter byrettens bevisvurdering må det lægges til grund, at der er tale om en sag af usædvanlig grovhed, og at der i ganske særlig grad foreligger skærpende omstændigheder efter straffelovens § 81, nr. 3, 5 og 11, idet kriminaliteten var særlig planlagt i detaljer, ligesom tiltalte har udvist særlig hensynsløshed i lemlæstelsen af forurettede og også har udnyttet foru­rettedes værgeløse stilling. Herefter og af de grunde, byretten har anført, tiltræder landsretten, at tiltalte idømmes straf af fængsel på livstid.”

Tiltalte havde for landsretten anerkendt at skulle betale den dræbte kvindes kæreste og forældre hver 150.000 kr. i godtgørelse samt begravelsesomkostningerne og blev dømt i overensstemmelse hermed. Lands­retten henviste et krav fra kvindens kæreste om forsørgertabserstatning til Erstatningsnævnet eller civilt søgsmål.

Sagen er behandlet af landsrettens 1. afdeling under sagsnr. S-1232-18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mo­bil 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. Udskrift ko­ster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 26-09-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk