Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domfældelse i sag om Uberkørsel 
18-11-2016 

 
 

Østre Landsret har den 18. november 2016 stadfæstet Københavns Byrets dom i en sag om personbefordring under anvendelse af en internetapplikation fra Uber. Ved dommen er den tiltalte fundet skyldig i at have kørt taxikørsel i personbil uden tilladelse i henholdsvis november 2015 og februar 2016. Den tiltalte er endvidere fundet skyldig i – i forbindelse med de to kørsler – at have udført taxikørsel uden at have erhvervet kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, og i at den pågældende bil ikke var godkendt og registreret til taxikørsel. Landsretten var enig med byretten i, at bøden skulle fastsættes til samlet 6.000 kr.                         

Landsrettens præmisser er sålydende:

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten finder ikke grundlag for at udsætte sagen med henblik på nærmere belysning af eventuelle EU-retlige aspekter mv.  

Efter de afgivne forklaringer kan det lægges til grund, at tiltalte ved de omhandlede kørsler den 18. november 2015 og 6. februar 2016 kørte i en almindelig personbil med passagerer, som havde bestilt tiltalte til kørslen ved brug af sel­skabet Ubers internetapplikation. Efter indretningen af Uber-appen skulle betaling for kørslerne afregnes direkte over for Uber og efter Ubers takster, hvorefter Uber efter et fradrag, der for landsretten er oplyst til at udgøre på 20 %, skulle afregne betalingen for kørslerne over for tiltalte.  

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at de omhandlede kørsler er foretaget med pas­sagerer, der ikke har nogen nærmere tilknytning til tiltalte ud over anvendelsen af Ubers internetapplikation, og at kørslerne er udført mod en betaling, der overstiger de med kørslen direkte forbundne omkostninger til f.eks. benzin eller olie. 

Landsretten finder under disse omstændigheder, at kørslerne må anses for erhvervsmæssig personbefordring som nævnt i taxikørselslovens § 1, stk. 1, jf. bekendtgørelse om taxikør­sel § 1, stk. 1. Der er ikke grundlag for at anse kørslerne for samkørselsarrangementer mv. omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 5.

Herefter, og idet tiltalte ikke har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig befordring, idet den personbil, der blev anvendt under kørslerne, ikke var godkendt til og registreret til taxikør­sel, og idet tiltalte ikke har erhvervet kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, tiltræ­des det, at tiltalte som fastslået ved byrettens dom er fundet skyldig i overtrædelse af taxi­kørselslovens § 16, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, færdselslovens 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, 1. pkt., og bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv. § 18, stk. 1, jf. § 1. Det tiltrædes endvidere, at der ikke er grundlag for at anse en overtrædelse af taxikørselslovens § 16, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, for omfattet af straffelovens § 21 om forsøg i tilfælde, hvor kørslen afbrydes undervejs ved, at føreren standses af politiet. 

Straffen findes efter karakteren og omfanget af de begåede forhold passende udmålt til en bøde på 6.000 kr. Der er herved navnlig taget hensyn til, at der er tale om to kørsler til samtidig pådømmelse om kørsel i strid med taxikørselslovens § 1, stk. 1, i en bil, der ikke var godkendt og registreret hertil.

Landsretten stadfæster derfor dommen.”

Læs hele landsrettens dom her

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 7. afdeling under sagsnummer S-2066-16.

En anden lignende ankesag (sagsnummer S-2067-16) blev den 17. november 2016 afvist, da den tiltalte i denne sag ikke var mødt i landsretten.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (telefon 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Til top Sidst opdateret: 18-11-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk