Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i skattesag om transfer pricing vedrørende Microsoft Danmark ApS. 
28-03-2018 

Domsresume
 

Østre Landsret har i dag afsagt dom i en skattesag om transfer pricing vedrørende Microsoft Danmark ApS. Sagen blev behandlet af landsretten i første instans, efter at byretten havde henvist den som principiel. Sagen havde tidligere været behandlet i Landsskatteretten.

Sagen handlede navnlig om, hvorvidt Microsoft Danmark ApS havde modtaget honorering på armslængde-vilkår for aktiviteter udført for et andet selskab i Microsoft-koncernen, det irske selskab Microsoft Ireland Operation Limited, der sælger Microsoft-programmer på det danske marked.

I henhold til en aftale mellem Microsoft Danmark ApS og Microsoft Ireland Operation Limited skulle Microsoft Danmark ApS markedsføre Microsoft-produkter i Danmark. Spørgsmålet var navnlig, om Microsoft Danmark ApS efter aftalen havde ret til (og derfor skulle beskattes af) kommissionsvederlag ikke blot af det irske selskabs salg, men også når en PC af et multinationalt fabrikat med et integreret Microsoft-styresystem blev solgt i Danmark. I disse tilfælde har PC-producenten betalt licens til et amerikansk selskab i Microsoft-koncernen. Det var Skatteministeriets overordnede synspunkt, at Microsoft Danmark ApS’ markedsføring også havde en effekt på salget af integrerede Microsoft-produkter, og at selskabet derfor havde krav på vederlag for dette salg.

Herudover handlede sagen om, hvorvidt den af Microsoft Danmark ApS udarbejdede transfer pricing-dokumentation var rettidig og fyldestgørende.

Skatteministeriet havde påstået Microsoft Danmark ApS skattepligtige indkomst for indkomstårene 2004, 2005, 2006 og 2007 forhøjet med henholdsvis 36.747.046 kr., 66.486.487 kr., 113.043.578 kr. og 91.347.241 kr. Subsidiært havde Skatteministeriet påstået skatteansættelsen hjemvist til fornyet behandling ved SKAT.

Microsoft Danmark ApS havde påstået frifindelse.

Landsretten frifandt Microsoft Danmark ApS. Landsretten nåede herved til samme resultat som Landsskatteretten.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at Microsoft Danmark ApS’ transfer pricing dokumentation havde været rettidig, men fandt efter omstændighederne ikke, at dette kunne medføre, at skatteansættelsen kunne foretages skønsmæssigt. Landsretten fandt det heller ikke godtgjort, at dokumentationen havde været mangelfuld i en sådan grad, at der af denne grund kunne foretages en skønsmæssig ansættelse.

Landsretten fandt det heller ikke godtgjort, at Microsoft Danmark ApS havde udført markedsføringsaktiviteter, som ikke var blevet vederlagt efter aftalen. Det forhold, at aktiviteterne muligt kunne have en - ikke dokumenteret eller målbar - effekt på det amerikanske selskabs salg af licenser til multinationale PC-producenter kunne ikke føre til et andet resultat.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 1. afdeling under sagsnummer B-2008-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (telefon 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret:  
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk