Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dansk/tyrkisk statsborger, der havde ladet sig hverve af Islamisk Stat i Syrien, idømt fængsel i 6 år, frakendt sin danske indfødsret og udvist af landet for bestandig. 
31-03-2017 

 
 Østre Landsret har ved dom af 31. marts 2017 truffet afgørelse ved nævningeting i en ankesag, hvor en dansk statsborger var tiltalt for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat i Syrien til at begå terrorhandlinger mv.

Nævningetinget (flertal) fandt tiltalte skyldig i at lade sig hverve af Islamisk Stat i Syrien til at begå handlinger som omfattet af straffelovens § 114 og § 114 a (terrorhandlinger mv.). Tiltalte var i 2013 to gange indrejst i Syrien og var indskrevet i Islamisk Stats kartotek over ”Al-Mujahedeen” som ”kæmper” og det blev lagt til grund, at han havde deltaget i blandt andet træning og våbenbrug. Efter kort tid var tiltalte udrejst af Syrien, men i 2015 lod tiltalte sig hverve igen. Denne gang kom tiltalte dog ikke til Syrien, da politiet inddrog hans pas. Et mindretal (en nævning) fandt det ikke godtgjort, at tiltalte i 2013 havde ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger mv.

Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i forsøg på at yde økonomisk støtte på 20.000 kr. til Islamisk Stat og i offentligt på internettet at billige Omar Husseins terrorhandlinger samt i et tyveriforhold.

Straffebestemmelserne er straffelovens § 114 c, stk. 3, § 114 b, jf. § 21, § 136, stk. 2, og § 285, jf. § 276.

Nævningetinget (flertal) fastsatte straffen til fængsel i 6 år. Et mindretal stemte for fængsel i 7 år. Nævningetinget (flertal) imødekom endvidere anklagemyndighedens påstand om frakendelse af tiltaltes danske indfødsret og udvisning af Danmark for bestandig. Tiltalte var endvidere tyrkisk statsborger, men var født og opvokset i Danmark, og der skulle dermed meget tungtvejende grunde til at frakende tiltalte indfødsretten og udvise ham. Efter en proportionalitetsafvejning af på den side karakteren og grovheden af den begåede kriminalitet og på den anden side tiltaltes tilknytning til Danmark og Tyrkiet fandt flertallet, at udvisning ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Et mindretal stemte imod, at tiltalte skulle frakendes sin danske indfødsret og udvises.

Landsretten har herved ændret Retten i Glostrups dom vedrørende sanktionsspørgsmålet. Byretten havde fundet tiltalte skyldig i samme omfang, men havde fastsat straffen til fængsel i 7 år og havde frifundet tiltalte for påstanden om frakendelse af indfødsretten og udvisning.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 1. afd. under sagsnummer S-1922-2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (telefon 99 68 65 34 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 31-03-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk