Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dansk Folkeparti straffes for ærekrænkelser 
23-02-2017 

 

Østre Landsret har den 23. februar 2017 afsagt dom i en ankesag, hvor 15 personer havde rejst sag mod Dansk Folkeparti for ærekrænkelser i forbindelse med en annonce, som partiet havde indrykket i forskellige aviser den 29. maj 2013. Af annoncen fremgik blandt andet ordlyden: ”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” og ”den potentielle terrorist”, ligesom der i annoncen var oplistet navne og bopælskommuner for 685 personer, der fremgik af et lovforslag om tildeling af dansk indfødsret.

Landsretten fandt ligesom byretten, at annonceteksten med den tilhøren­de angivelse af navnene på de 685 personer er udtryk for en ærekrænkende sigtelse over for de enkelte personer. Sigtelsen fandtes fremsat mod bedre vidende, og efter en samlet vurdering af på den ene side hensynet til Dansk Folkepartis ytringsfrihed og på den anden side hensynet til beskyt­telsen af de oplistede personers omdømme tiltrådte landsretten, at Dansk Folkeparti har pådraget sig strafansvar efter straffelovens § 267, jf. § 269, stk. 1. Landsretten stadfæstede herefter i alt væsentligt byrettens dom, hvorefter Dansk Folkeparti blev straffet med 10 dagbøder á 1.000 kr. og endvidere skulle betale tortgodtgørelse på 10.000 kr. til hver af de 15 personer.

Landsrettens præmis er sålydende:

”Landsretten tiltræder af de grunde, der er anført af byretten, at annonceteksten med tilhøren­de angivelse af navnene på de 685 personer, der var omfattet af lovforslaget om ind­føds­ret, er udtryk for en beskyldning over for hver enkelt af de indstævnte om at være til fare for Danmarks sikkerhed og at være en potentiel terrorist, og at der herved er tale om fremsættelse af ærekrænkende sigtelser i form af den udtrykte mistanke om strafbare forhold over for dem hver især.

Det forhold, at debatten om tildeling af statsborgerskab til enkelte personer er forudsat at foregå i Folketinget i medfør af grundlovens § 44, og at der under folketingsdebatten ikke blev grebet ind over for ytringer fra medlemmer af Dansk Folkeparti, som svarer til annonceteksten, gør ikke i sig selv fremsættelsen af sådanne sigtelser i en efterfølgende annonce straffri, idet annoncens tekst om, at ”én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” fremstår som et faktum og ikke som et referat af forhandlingerne i Folketinget.

Det fremgår af forhandlingerne fra lovforslagets 1. behandling i Folketinget, at Politiets Efterretningstjeneste havde oplyst til Indfødsretsudvalget, at en person nævnt i lovforslaget ”kan være til fare for rigets sikkerhed”, og at den politiske debat blandt andet drejede sig om, hvorvidt den pågældende, som ikke var nævnt ved navn, skulle meddeles statsborger­skab som følge af, at han var beskyttet af statsløsekonventionen. Der er i de foreliggende oplysninger, herunder forklaringen fra Christian Langballe, ikke grundlag for at antage, at Indfødsretsudvalget var i besiddelse af yderligere oplysninger, herunder om at den pågældende konkret var til en sådan fare eller kunne knyttes til terrorisme. Sigtelsen mod de indstævnte findes derfor fremsat mod bedre vidende og er allerede af den grund ikke straffri i medfør af straffelovens § 269, stk. 1, 1. led.

Landsretten er af de af byretten herom anførte grunde enig i, at en afvejning af på den ene side hensynet til Dansk Folkepartis ytringsfrihed efter menneskerettig­heds­konventionens artikel 10 og på den anden side hensynet til beskyttelsen af de indstævn­tes omdømme efter konventionens artikel 8 efter en samlet vurdering fører til, at Dansk Folkeparti har pådraget sig strafansvar efter straffelovens § 267, jf. § 269, stk. 1, og straffen findes passende udmålt.

Det tiltrædes endvidere, at de indstævnte har ret til mortifikation og tortgodtgørelse som fastsat i dommen. Efter parternes samstemmende oplysninger om, at annoncen er fjernet fra Dansk Folkepartis hjemmeside, tages påstanden herom ikke til følge.

Med denne ændring stadfæster landsretten dommen. ”

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 20. afdeling under sagsnummer B-2462-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (telefon 99 68 65 34 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til Regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 23-02-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk