Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen anklagemyndigheden mod forsker  
08-09-2016 

 
 Østre Landsret har ved dom af 8. september 2016 frifundet forsker for dokumentfalsk  af særlig grov karakter efter straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171.

Tiltalen omfattede forfalskning af dokumenter som bevis for, at der var udført forsøg med rotter i Spanien i samarbejde med et firma ved navn RRRC. Københavns Universitet havde i 2003 anmodet tiltalte om dokumentation for, hvor rotteforsøgene var udført. Rotteforsøgene indgik i en artikel offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, GLIA i 2000. Denne artikel indgik herefter som del af grundlaget for en doktorafhandling, som tiltalte havde indleveret til Københavns Universitet.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde begået dokumentfalsk, og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke var udført.

Forholdet er begået i 2003 og forskeren blev først sigtet i marts 2011. Det var derfor under sagen ubestridt, at forholdet var forældet, medmindre det måtte lægges til grund, at der var tale om dokumentfalsk af særligt grov karakter efter straffelovens § 172, stk. 2, idet forældelsesfristen er 5 år for forhold efter straffelovens § 172, stk. 1, og 10 år for forhold efter straffelovens § 172, stk. 2.

Landsretten udtaler herom:

 ”Samtlige voterende finder, at det ved vurderingen af forholdets grovhed må indgå, at de forfalskede dokumenter således havde til formål at dække over uredelighed i forskningsresultater, som tiltalte havde offentliggjort i et prestigefyldt fagtidsskrift og herefter indgivet som en del af sin doktorafhandling. Uredeligheden havde karakter af konstruktion af medicinske forskningsresultater og var således i sig selv udtryk for en ikke ubetydelig kynisme. Opnåelse af den medicinske doktorgrad forudsætter ifølge bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996, at den pågældende ”har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre”. Det må efter forklaringerne i sagen tillige lægges til grund, at opnåelsen af doktorgraden ud over prestige mv. ville have væsentlig indflydelse på tiltaltes videre karriere, herunder muligheden for at opnå af en professorstilling på universitetet, mens det på den anden side ville have afgørende negative konsekvenser for tiltaltes karriere og anseelse, hvis det blev opdaget, at hun havde handlet uredeligt med sine forskningsresultater. 

Tre voterende finder på denne baggrund, at forholdet må anses at være særligt groft, jf. straffelovens § 172, stk. 2, og stemmer derfor for at domfælde tiltalte.

De øvrige tre voterende henviser til, at det i forarbejderne til straffelovens § 172, stk. 2, er anført, at anvendelsesområdet for den skærpede strafferamme navnlig vil være, når forholdet på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, må betegnes som særligt groft.

Disse voterende er enige i, at der af de ovenfor anførte grunde er tale om et forhold af en betydelig grovhed. Dokumentfalskforholdet må imidlertid anses for en enkeltstående handling, ligesom der kun indirekte kan anses at have været forsæt til økonomisk vinding. Tiltalte var på gerningstidspunktet ikke tidligere straffet, og heller ikke omfanget eller udførelsesmåden findes at være af en sådan karakter, at forholdet af disse grunde må anses for at være af særligt grov karakter. Disse voterende finder det på den baggrund overvejende betænkeligt at henføre forholdet under straffelovens § 172, stk. 2, og stemmer derfor for frifindelse.

Der gives dom efter det for tiltalt gunstigste resultat. Tiltalte frifindes herefter for den rejste tiltale.”

 

Østre Landsrets 13.afdelings dom af 26. august 2016 (S-2713-15)

Københavns Byrets dom af 30. september 2015 (SS 2-28760/2014)

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Katja Høegh (telefon 99 66 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om dommen skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk for udskriften skal betales 175 kr.

 

Læs mere på www.oestrelandsret.dk

 

 

Til top Sidst opdateret: 08-09-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk