Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ankedom den 8. august 2017 i Se og Hør-sagen 
09-08-2017 

 
 

Østre Landsrets 8. afdeling har den 8. august 2017 stadfæstet straffen for en tiltalt tidligere systemoperatør hos PDS/IBM, der ved Glostrup Rets dom af 24. november 2016 blev fun­det skyldig i systematisk og under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have skaffet sig adgang til oplysninger om en lang række offentligt kendte personers kreditkort-transaktioner i den såkaldte Se og Hør-sag.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder, og det var landsretten enig i. 

Landsretten tog ikke den tiltaltes påstand om hjemvisning af sagen til byretten til følge. Tiltalte havde støttet hjemvisningspåstanden på de udtalelser, som en af domsmændene i byretten var kommet med på Facebook, før hun blev udtaget som domsmand, og efter by­rettens dom, samt det, domsmanden havde sagt, da hun dagen efter byrettens dom medvir­kede i et radioprogram på Radio24syv.  Landsretten mente ikke, at udtalelserne havde et indhold, som medførte, at domsmanden måtte anses for inhabil under sagens behandling i byretten. Sagen blev derfor ikke hjemvist.

Landsrettens begrundelse lyder:

 

Påstanden om hjemvisning

[xx] medvirkede som domsmand i Retten i Glostrup under behandlingen af straffesagen mod tiltalte, der ved byrettens dom af 24. november 2016 blev idømt 1 år og 6 måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2.

 

Tiltalte har principalt påstået byrettens dom ophævet og sagen hjemvist som følge af de udtalelser, domsmanden offentligt er fremkommet med på Face­book før straffesagen og efter domsafsigelsen og efter domsafsigelsen i et ra­dioprogram i Radio24syv. Tiltalte, som ikke for landsretten har bestridt byret­tens skyldvurdering, har subsidiært påstået formildelse.

 

Efter retsplejelovens § 66 finder de habilitetsbestemmelser, der gælder for dommere, også anvendelse på domsmænd. Efter retsplejelovens § 66, jf. § 61, må ingen handle som domsmand, hvis der i øvrigt – dvs. uden for de tilfælde, som nævnes i retsplejelovens § 60 – foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om en domsmands fuldstændige upartiskhed.

 

Det følger af Højesterets praksis, at retsplejelovens § 61 har et dobbelt formål, nemlig at undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn, dels at undgå at der hos parterne eller omverdenen op­står mistillid til upartiskheden hos blandt andet de domsmænd, der skal med­virke i sagen. Det sidste indebærer, at en domsmand er inhabil, hvis der på grund af domsmandens tilknytning til sagen eller sagens parter eller omstæn­dighederne i øvrigt kan rejses tvivl om domsmandens fuldstændige upartisk­hed. For at der skal foreligge inhabilitet skal tvivlen være rimeligt begrundet i objektive omstændigheder. Retsplejelovens § 61 skal i øvrigt fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1, om retten til en retfærdig rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, og praksis om denne bestemmelse.

 

Forud for sagens afgørelse i byretten og før hun blev udpeget som domsmand, har domsmanden udtalt sig offentligt én gang på Facebook, hvor hun den 2. maj 2014 skrev:

 

”Med 3 dages forsinkelse:

Goes around, comes around. Hva’ Henrik Qvortrup? [smiley])))”

 

Landsretten finder, at denne udtalelse ikke er egnet til at rejse berettiget tvivl om domsmandens fuldstændige upartiskhed i straffesagen, jf. retsplejelovens § 66, jf. § 61, som fortolket i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskon­ventions artikel 6, stk. 1.

 

I de efterfølgende udtalelser på Facebook den 24. november 2016 og i radio­programmet den 25. november 2016 har domsmanden givet udtryk for en pri­vat holdning til ”sladderblade” som Se og Hør og til det generelle strafniveau i straffesager. Domsmanden giver imidlertid samtidig klart udtryk for at have været bundet af loven og at have handlet inden for lovens rammer ved pådøm­melsen af den konkrete straffesag. Efter landsrettens opfattelse har de udtalel­ser, som er fremkommet efter domsafsigelsen, heller ikke givet grundlag for berettiget tvivl om domsmandens fuldstændige upartiskhed i straffesagen, jf. retsplejelovens § 66, jf. § 61, som fortolket i lyset af Den Europæiske Menne­skerettighedskonventions artikel 6, stk. 1.

 

Påstanden om ophævelse af byrettens dom og hjemvisning tages som følge heraf ikke til følge.

 

Strafudmålingen

Landsretten finder af de grunde, som byretten har anført, og henset til, at det var tiltalte, som henvendte sig til Se og Hør, at der ikke er grundlag for at ned­sætte straffen på fængsel i 1 år og 6 måneder. Der findes heller ikke tilstrække­ligt grundlag for at forhøje straffen. Der er efter forholdets karakter og omfang ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget heller ikke på vilkår om samfundstjeneste. 

 

Tidsforløbet kan ikke føre til et andet resultat, hvorved bemærkes, at tiltalte under hele forløbet har nægtet sig skyldig, og at sagen har været særdeles kom­pleks og omfattende at efterforske, ligesom efterforskningen i en længere peri­ode i væsentligt omfang har måttet afvente Højesterets stillingtagen til spørgs­målet om edition hos Aller Media A/S 

 

Landsretten stadfæster derfor dommen.”

 

Yderligere oplysninger

Sagen er behandlet under sagsnr. 8. afd. nr. S-3311-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tel. 99 68 65 34 eller mobil 41 25 90 31).

 Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser - tryk her

Til top Sidst opdateret: 09-08-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk