Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

17-årig pige straffes med fængsel i 8 år for forsøg på terrorisme 
27-11-2017 

 
 

Østre Landsret har den 27. november 2017 afsagt dom i den sag, hvor en nu 17-årig pige er fundet skyldig i forsøg på terrorisme ved at have forberedt bombesprængning mod 2 skoler i begyndelsen af 2016 samt legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, da hun under sin frihedsberø­velse i forbindelse med sagen udøvede vold mod en pædagog ved at stikke ham i maven med et stykke fra et knust spejl. Voldsforholdet var erkendt.

I byretten blev tiltalte fundet skyldig i samme omfang og idømt fængsel i 6 år.

Anklagemyndigheden ankede sagen med påstand om, at tiltalte blev idømt forvaring. Tiltalte an­kede dommen med påstand om frifindelse for terrorismeforholdet.

Landsretten har forhøjet straffen til fængsel i 8 år.

I landsretten har der ikke været enighed om sanktionsfastsættelsen. Der er afgivet 14 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 8 år og 3 stemmer for fængsel i 6 år. Disse voterende har under hensyn til, at tiltalte ikke tidligere er straffet og hendes unge alder på ger­ningstidspunkterne, fundet, at der – uanset karakteren af den pådømte kriminalitet og oplysningerne om tiltaltes person – ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring i stedet for fæng­sel. Ved fastsættelsen af fængselsstraffen har disse voterende lagt vægt på karakteren og beskaffen­heden af tiltaltes alvorlige kriminalitet samt tiltaltes alder på gerningstidspunkterne.

Der er afgivet 1 stemme for at idømme tiltalte forvaring i stedet for fængsel. Denne voterende har lagt vægt på karakteren af forhold 1 samt Retslægerådets udtalelse, hvorefter det er rådets vurdering, at tiltalte på baggrund af en udtalt personlighedsforstyrrelse sammenholdt med omfanget og arten af den påsigtede kriminalitet frembyder en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelsen af tidsubestemt forvaring må anses for påkrævet for at forebygge denne fare.

Sagen har været behandlet i landsrettens 15. afdeling under sagsnummer S-1494-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.”

Til top Sidst opdateret: 27-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk