Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Østre Landsret har den 5. oktober 2017 frifundet Børne- og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet i to sager 
05-10-2017 

 

Sagerne angik, om dansk lov om bortfald af visse sociale ydelser til personer med funktionsnedsættelse ved opnåelse af folkepensions-alderen er i strid med Danmarks internationale forpligtelser som diskrimination på grund af alder eller handicap.

Sagsøgerne er to personer med funktionsnedsættelse, som indtil pensionsalderen havde modtaget merudgiftsydelse efter servicelovens § 100 og invaliditetsbeløb efter førtidspensionslovens § 13. Sagsøgerne havde gjort gældende, at bortfaldet af disse ydelser udgjorde diskrimination på grund af alder og handicap i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Handicapkonvention, og at de på den baggrund var berettigede til godtgørelse herfor.

Landsretten fandt, at det af Folketinget foretagne valg af regler for tildeling af forskellige velfærdsydelser, herunder at tillæg efter folkepensionsalderen som udgangspunkt tildeles ud fra en konkret trangsvurdering efter forsørgelsesprincippet, under de foreliggende omstændigheder lå inden for statens skønsmargin, som efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis er vid, når det kommer til indretning af den økonomiske og sociale politik. Landsretten fandt endvidere, at sagsøgerne ikke havde godtgjort, at lovgivningen indebar et uproportionalt indgreb over for dem. De sagsøgte ministerier blev herefter frifundet.

Sagerne har været behandlet af Østre Landsrets 12. afdeling i 1. instans under sagsnummer B-1313-16 og B-2380-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tel. 99 68 65 34 eller mobil 41 25 90 31).

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 05-10-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk