Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsretten stadfæster Sø- og Handelsretten Skifterets konkursdekreter over advokat og dennes advokatanpartsselskab. 
06-07-2018 

 
 

B-858-18 og B-859-18

 

Landsretten stadfæster Sø- og Handelsretten Skifterets konkursdekreter over advokat og dennes advokatanpartsselskab.

 

Østre Landsrets 16. afdeling har den 6. juli 2018 stadfæstet Sø- og Handelsretten Skifterets kendelse af 18. juni 2018 om, at en advokat A og hans advokatanpartsselskab tages under konkursbehandling. A og advokatanpartsselskabet havde kæret skifterettens afgørelse.

 

Landsrettens begrundelse lyder:

 

”Ved Københavns Byrets dom af […] blev A og advokatanpartsselskabet tilpligtet til Fonden at betale X kr. og sagsomkostninger med Y kr. med rente, hvilket beløbsmæssigt ubestridt nu udgør ca. Æ mio. kr.

 

Landsretten tiltræder, at dommen skaber en formodning for, at Fonden har en fordring, der kan danne grundlag for et konkursdekret. Landsretten finder herved, at der ikke er grundlag for at antage, at det er i strid med EMRK artikel 6, stk. 1, 1. pkt., at en påanket dom afsagt i første instans kan begrunde en formodning for, at en konkursrekvirent har en fordring, som har den fornødne klarhed til at danne grundlag for et konkursdekret.

 

Spørgsmålet er imidlertid, om A og advokatanpartsselskabet har godtgjort – og i overensstemmelse med EMRK artikel 6 har haft tilstrækkelig mulighed for at godtgøre – at der er omstændigheder ved den af Fonden påberåbte dom og den sag, den angår, som kan medføre, at den nævnte formodning svækkes i en sådan grad, at den fordring, som dommen angår, ikke kan anses for at have den fornødne klarhed til at danne grundlag for et konkursdekret.

 

Byrettens dom om det af Fonden rejse tilbagebetalingskrav angik navnlig spørgsmålet om, hvorvidt A og advokatanpartsselskabet med rette kunne gå ud fra, at der bestod et flertal i Fondens bestyrelse, som var beføjet til at anmode A om at udføre de opgaver, som han har opkrævet og fået udbetalt honorar for hos Fonden.

 

Byretten antog i lighed med Civilstyrelsen, at B ikke var lovligt valgt som medlem af bestyrelsen. Byretten antog endvidere, at C var lovligt medlem af bestyrelsen, uagtet udeblivelse fra bestyrelsesmøder fra 2005 og frem. Herudover anså byretten Civilstyrelsens udpegning af D som bestyrelsesmedlem og styrelsens udpegning af E som bestyrelsesmedlem som erstatning for F, som Civilstyrelsen havde afsat, for lovlig. Byretten tog herefter ikke A’s og advokatanpartsselskabets påstand om afvisning – som navnlig var støttet på, at den bestyrelse, som havde besluttet at anlægge sagen mod dem, ikke var lovligt sammensat – til følge. Byretten fulgte herved heller ikke de anbringender støttet på retsplejelovens § 147 a, 1. pkt., som A og advokatanpartsselskabet tillige havde gjort gældende til støtte for påstanden om afvisning.

 

Endvidere fandt byretten, at der var sikkert grundlag for at antage, at A og advokatanpartsselskabet fra det tidspunkt den […], hvor A hævede en af ham på vegne Fonden anlagt sag mod Civilstyrelsen om sammensætningen af bestyrelsen, måtte være klar over, at der ikke var fornødent mandat fra Fonden. De betalinger, som advokatanpartsselskabet modtog i tiden herefter, kunne dermed kræves tilbagebetalt af Fonden. Fondens tilbagebetalingskrav ansås ikke for fortabt som følge af forældelse, passivitet, manglende reklamation eller manglende forbehold fra Fondens side for tilbagesøgning. Byretten anså endvidere A for solidarisk ansvarlig med advokatanpartsselskabet.

 

Ved dommen blev Civilstyrelsen, som var adciteret af A og advokatanpartsselskabet, frifundet for A’s og advokatanpartsselskabets friholdelsespåstand.

 

Byrettens dom er anket til landsretten. A’s og advokatanpartsselskabets ankestævning indgik ligesom ankesvarskriftet i nærværende konkurssager for skifteretten. Ankestævningen indeholder – udover en indsigelse om, at byretsdommeren var inhabil – i det væsentlige en gentagelse og omfattende udbygning af de anbringender, som blev fremført for byretten, idet det yderligere gøres gældende, at byretten har undladt at forholde sig til de anbringender, som A og advokatanpartsselskabet havde anført om forældelse af en del af kravet, passivitet, manglende reklamation, uforenelig praksis i Civilstyrelsen, inhabilitet i Civilstyrelsen, berettiget god tro som følge af Civilstyrelsens ageren og manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligt.

 

A og advokatanpartsselskabet har for skifteretten haft adgang til at indgive processkrifter og bilag og har fremlagt et omfattende materiale. Der har herudover været mundtlig forhandling  […] af en varighed på 1½ dag.

 

Landsretten finder, at A og advokatanpartsselskabet herved har haft fornøden adgang til at redegøre for, hvorfor byrettens dom må anses for fejlagtig og dermed ikke opfylder kravet om, at rekvirenten skal have en klar fordring, og til at fremkomme med bemærkninger om øvrige betingelser i konkurslovens § 17. Der er dermed ikke grundlag for at følge As og advokatanpartsselskabets anbringende om, at skifterettens behandling af sagen har indebåret en krænkelse af deres ret til retfærdig rettergang, som skal medføre, at de skal have medhold i den principale eller i hvert fald den subsidiære påstand.

 

Landsretten har konstateret, at de bilag, som … [advokaten for A og advokatanpartsselskabet] ifølge kæreplikken sendte til skifteretten ved mail af […] kl. 18:18, og som ifølge kærereplikken ikke var blandt de bilag, som blev fremlagt ved indledningen af den mundtlige forhandling den 8. juni 2018 i skifteretten, ikke ifølge skifterettens retsbog fremgår som fremlagt under retsmødet i skifteretten den […] 2018, og heller ikke er på den USB-nøgle, som landsretten har modtaget fra skifteretten. Det må således antages, at skifteretten under den mundtlige forhandling havde modtaget de bilag, som … [advokaten for A og advokatanpartsselskabet] sendte med mailen af […] kl. 18:18, men ikke umiddelbart har kunnet tilgå bilagene. Landsretten har imidlertid modtaget den pågældende mail med bilag og har dermed haft lejlighed til at sætte sig ind i bilagene. Henset hertil og tillige til, at de pågældende bilag øjensynlig ikke har været særskilt påberåbt under forhandlingen – idet så må formodes, at det var blevet opdaget, at skifteretten ikke umiddelbart kunne tilgå bilagene – kan skifterettens manglende opmærksom på disse bilag ikke i sig selv begrunde, at der skal ske ophævelse og hjemvisning, eller at konkursbegæringerne ikke kan fremmes.

 

Med hensyn til de begrundelsesmangler, som A og advokatanpartsselskabet har gjort gældende, at byrettens dom er behæftet med, bemærker landsretten, at der i byrettens præmisser er taget stilling til såvel forældelse, passivitet, manglende reklamation som manglende forbehold fra Fondens side for tilbagesøgning. Endvidere må spørgsmålet om, hvorvidt A og advokatanpartsselskabet var i god tro som følge af Civilstyrelsens handlemåde, anses for at have indgået i byrettens vurdering af, hvornår A og advokatanpartsselskabet måtte forstå, at der ikke var mandat fra Fonden. As og advokatanpartsselskabets anbringender om de pågældende indsigelser er ligesom anbringenderne om manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligt udførligt gengivet i byrettens dom og fremgår tillige af ankestævningen. Den måde, hvorpå byretten har begrundet dommen, kan henset hertil ikke antages at have hindret skifteretten – og hindrer heller ikke landsretten – i at tage stilling til, hvorvidt disse indsigelser medfører, at den formodning, som byrettens dom i øvrigt skaber, er afsvækket.

 

Vedrørende anbringendet om, at Fonden har ret til domstolsprøvelse af Civilstyrelsens afgørelse om sin bestyrelses sammensætning, bemærker landsretten, at den sag, som Københavns Byret afgjorde ved dommen af […], og anken heraf ikke angår en sag anlagt af Fonden om sin bestyrelses sammensætning, men derimod er en sag anlagt af Fonden mod A og advokatanpartsselskabet om tilbagebetaling af honorarer. At A og advokatanpartsselskabet har nedlagt påstand om afvisning støttet på et anbringende om, at den fondsbestyrelse, som har besluttet at anlægge sagen, er ulovligt sammensat, indebærer herved ikke, at sagen angår Fondens rettigheder og adgang til domstolsprøvelse. Landsretten bemærker videre, at de enkeltpersoner, som Civilstyrelsen har anset for ikke at være medlem af bestyrelsen eller har afsat, personligt har kunnet anlægge sag mod Civilstyrelsen til prøvelse af styrelsens afgørelser herom og om indsættelse af andre personer i bestyrelsen i deres sted. Fremme af konkursbegæringerne på grundlag af en formodning skabt af Københavns Byrets nævnte dom over A og advokatanpartsselskabet ses således ikke at have betydning for, hvorvidt de pågældende har adgang til prøvelse af Civilstyrelsens afgørelser efter grundlovens § 63 eller adgang til domstolsprøvelse heraf efter EMRK artikel 6, stk. 1, 1. pkt.

 

Det anførte om to-instansprincippet – som i givet fald ville gælde i alle tilfælde, hvor en konkursrekvirent til støtte for fordringens klarhed påberåber sig en dom, som er anket – kan heller ikke medføre, at der ikke kan afsiges konkursdekreter som sket. Det bemærkes i den forbindelse, at afsigelse af konkursdekret ikke i sig selv indebærer, at anken af Københavns Byrets dom af 22. juni 2016 ikke vil kunne videreføres, jf. herved konkurslovens §§ 136-138.

 

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som skifteretten har anført, tiltræder landsretten, at den formodning som byrettens dom har skabt for, at Fonden besidder en fordring, som kan danne grundlag for konkurs, ikke ved det, som er anført af A og advokatanpartsselskabet, er afsvækket i en sådan grad, at Fondens fordring ikke kan anses for at have den fornødne klarhed. Fondens fordring kan således danne grundlag for et konkursdekret.

 

Landsretten tiltræder endvidere af de grunde, som skifteretten har anført, at adgangen til at indgive konkursbegæring ikke er fortabt som følge af passivitet.

 

Det er ikke for landsretten gjort gældende, at A og advokatanpartsselskabet er solvente. Herefter, og af de grunde, som skifteretten har anført, tiltrædes det, at insolvensbetingelsen i konkurslovens § 17 er opfyldt.

 

Det tiltrædes på denne baggrund, at konkursbetingelserne er opfyldt. Landsretten stadfæster derfor skifterettens kendelse.”

 

Yderligere oplysninger

 

Sagerne er behandlet under sagsnr. 16. afd. nr. B-858-18 og B-859-18.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31).

 

Udskrift af landsrettens kendelse kan fås ved henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

 

 

Til top Sidst opdateret: 06-07-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk