Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gruppesøgsmål mod Domstolsstyrelsen 

Dato for Sagens anlæg:

12-08-2011 

Du kan læse mere om gruppesøgsmål her:

Læs mere

Sagens parter:

Sagsøgeren:

Foreningen "Gruppesøgsmål.nu"

ved advokat:
Morten Samuelsson
Grupperepræsentanten:
Foreningen "Gruppesøgsmål.nu"
ved advokat:
Morten Samuelsson
Sagsøgte:
Domstolsstyrelsen
ved advokat:
Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm

Sagen er anlagt ved:

Østre Landsret

Sagsnummer i retten:

B-3159-11 

Resume af sagen:

Sagsøgeren, Foreningen ”Gruppesøgsmål.nu”, er en forening med tilknytning til DanskeBoligadvokater. Foreningen blev oprettet med henblik på at varetage interesserne for boligejere, der måtte have krav på erstatning i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning i september 2009.

Foreningen gør gældende, at Domstolsstyrelsen er erstatningspligtig over for private boligejere, som i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning blev udsat for forsinkelse med tinglysningsmæssige ekspeditioner, som ikke ville være indtrådt i det eksisterende tinglysningssystem, eller som ikke ville være indtrådt, såfremt indførelsen af digital tinglysning havde været tilrettelagt anderledes og mere hensigtsmæssigt. Foreningen har i stævningen nedlagt en anerkendelsespåstand opdelt i tre punkter alt efter, om der er tale om sælger, køber eller ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. Den periode, der er omfattet af gruppesøgsmålets ramme, er den 8. september 2009 til den 31. december 2010.

Domstolsstyrelsen har i svarskriftet nedlagt påstand om frifindelse og gør i den forbindelse gældende, at der ikke påhviler det offentlige en erstatningspligt i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning. Vedrørende det offentliges objektive risikoansvar er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke findes de stærke grunde, som skal være til stede for uden lovhjemmel at fravige dansk rets almindelige ansvarsregel og pålægge objektivt ansvar. Med hensyn til ansvar efter culpareglen er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke kan pålægges det offentlige et ansvar i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning, og at den samlede forberedelse og gennemførelse af det digitale tinglysningsprojekt inden for de rammer, der var fastlagt af Folketinget, lever op til de krav til agtpågivenhed, der med rimelighed kan stilles til et så stort og komplekst udviklings- og forandringsprojekt i en situation som den foreliggende.

Retsbøger:

Retsbog af 26. september 2013 om, at sagen antages som gruppesøgsmål, og om fastlæggelse af rammen

Retsbog af 24. marts 2014 med åbningsunderretning

Retsbog af 24. marts 2014 med berigtigelse til åbningsunderretning

Åbningsunderretning

En beskrivelse af gruppen:

Gruppen består af personer (herunder dødsboer m.v.), der

  1. som køber, sælger eller ejer af enfamiliehuse, ejerlejligheder eller fritidsejendomme i perioden fra den 8. september 2009 til den 31. december 2010 anmeldte eller lod anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, herunder med henblik på omprioritering,
  2. opnåede tinglysning eller aflysning eller afvisning af dokumentet senere end 10 hverdage efter anmeldelsen af dokumentet i det digitale tinglysningssystem, uden at tinglysningen eller aflysningen efter anmeldelsen beroede på andet end Tinglysningsrettens egen sagsbehandling alene på grundlag af det dokument, der var anmeldt til tinglysning eller aflysning, og
  3. ved tilmeldingen eller senest 4 uger efter udløbet af tilmeldingsfristen fremsender en efter rettens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelsen af de ovenfor anførte betingelser.

Sagsgenstand:

Der er indtil videre alene nedlagt anerkendelsespåstande i sagen.

Sagens afgrænsning:

Østre Landsret har i en kendelse af 26. marts 2013 fastlagt rammen for gruppesøgsmålet i overensstemmelse med et, der er anført ovenfor under rubrikkerne ”Resumé af sagen” og ”En beskrivelse af gruppen”. Østre Landsrets retsbog med kendelsen kan findes ovenfor under ”Retsbøger”.

Dette et tilmeldingssøgsmål:

Oplysning om, hvor man kan til- eller framelde sig:

Tilmelding til gruppesøgsmålet skal ske ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket, der skal sendes til Foreningen Gruppesøgsmål.nu elektronisk eller alternativt pr. post. Tilmeldingsblanketten kan findes her.

http://gruppesoegsmaal.nu/tilmelding.php

Krav om sikkerhedsstillelse ved tilmelding:

Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse.

Oplysning om evt. fri process:

Civilstyrelsen har meddelt Foreningen ”Gruppesøgsmål.nu” fri proces.

Oplysning om underretning:

Grupperepræsentanten skal underrette de personer, eller selskaber, hvis krav falder inden for rammen af gruppesøgsmålet, om rammen for gruppesøgsmålet og om retsvirkningerne af at tilmelde sig gruppesøgsmålet.

Fristen for at tilmelde sig gruppesøgsmålet:

30-06-2014 

Tilmelding til gruppesøgsmål:

Tilmelding skal ske ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket. Tilmeldingsblanketten kan findes her.

http://gruppesoegsmaal.nu/tilmelding.php

Den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket skal sendes pr. post eller pr. e-mail (med den underskrevne blanket vedhæftet).

Fremsendelse af den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket pr. post skal ske til:

Foreningen Gruppesøgsmål.nu

H.C. Andersens Boulevard 45

1553 København V

Fremsendelse af den udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanket pr. e-mail skal ske til:

Til topSidst opdateret: 09-04-2014 
Østre LandsretBredgade 591260 København K.Telefon: 99686200Fax: 33145822Email: post@oestrelandsret.dk