Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domme og retsbøger 

Reglerne om aktindsigt fremgår af retsplejelovens kapitel 3 a (§ 41 - § 41 g). Hovedreglerne er:

  • Enhver kan gratis få adgang til at gennemse konklusionen i en dom, når anmodning herom fremsættes inden en uge efter dommens afsigelse.
  • Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i og få udleveret udskrift af domme og kendelser.
  • Enhver kan to arbejdsdage før hovedforhandlingen få udleveret kopi af et påstandsdokument i en civil sag.
  • Parterne i en sag kan få kopi af dom- og retsbogen og som udgangspunkt sagens øvrige dokumenter. I straffesager kan retten til aktindsigt dog fraviges.

En anmodning om aktindsigt skal angive det dokument eller den sag, som pågældende ønsker at få aktindsigt i, således at den, der behandler anmodningen om aktindsigt, uden besvær kan finde sagen frem. Der er således et krav om, at pågældende ansøger kan identificere den konkrete sag. Det vil f.eks. ikke være muligt at få aktindsigt i straffedomme vedrørende en bestemt person blot ved at henvise til vedkommendes navn.

Anmodning om aktindsigt for så vidt angår byrettens dom- og retsbøger sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby, lyngby@domstol.dk.

En udskrift/kopi koster normalt 175 kr. pr. dokument, der skal betales samtidigt med bestillingen. Se om betaling her.

Adgangen til aktindsigt omfatter dog ikke visse typer sager herunder f.eks. forældremyndighedssager, faderskabssager og værgemålssager m.fl., straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, kendelser i straffesager, der ikke er endeligt afsluttet, sager, der er behandlet for lukkede døre, og forklaringer, der er omfattet af referatforbud.

Endvidere kan adgangen til aktindsigt begrænses f.eks. i verserende straffesager, når det af særlige grunde er påkrævet.

Afgørelser kan i nogle tilfælde udleveres i anonymiseret form.

Der er også mulighed for at få aktindsigt i dokumenter/bilag, der vedrører en civil sag eller en straffesag, men det kræver, at den der fremsætter anmodningen har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, og at dokumenterne har betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål.

Adgangen til aktindsigt ikke omfatter interne arbejdsdokumenter.

I straffesager gælder adgangen til aktindsigt dog først, når sagen er endeligt afsluttet, dvs. at ankefristen er udløbet, og sagen ikke er anket. Begæring om aktindsigt i dokumenter/bilag, der vedrører en straffesag, der er afgjort ved Retten i Lyngby, skal indgives til Politidirektøren ved Nordsjællands Politi.

Forurettede i en straffesag kan efter anmodning vederlagsfrit få en udskrift af dommen.

Der gælder særlige regler for journalisters og forskeres adgang til aktindsigt.

Retten har som udgangspunkt 7 arbejdsdage til at behandle en anmodning om aktindsigt, men vil i øvrigt snarest muligt afgøre om en anmodning kan imødekommes. Afgørelser, hvor en anmodning om aktindsigt helt eller delvist ikke imødekommes, træffes efter anmodning ved kendelse, der kan kæres til Østre Landsret. Kæreskriftet skal sendes til Retten i Lyngby. Det koster 400 kr. i retsafgift at kære en afgørelse til landsretten, og retsafgiften skal betales samtidigt med fremsendelse af kæreskriftet.

Aktindsigt i dom- og retsbøger fra Højesteret og landsretten bestilles ved henvendelse til disse retter.

Læs mere om aktindsigt her.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2017 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk