Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erhvervsmand idømt 3 års fængsel for skattesvig af særlig grov karakter 
14-03-2014 

 
 
Retten i Lyngbys dom af 13. marts 2014
 
En 65-årig forhenværende virksomhedsejer fik 3 års fængsel for skattesvig af særlig grov karakter Han skal betale en tillægsbøde på 14.000.000 kr. og får konfiskeret 14.051.687,31 kr.
 
Erhvervsmanden havde etableret en såkaldt trust med hjemsted på Jersey og senere i Geneve, som han af skatteunddragelseshensyn holdt skjult for de danske myndigheder. Han erkendte, at han på et tidspunkt blev klar over, at udbetalingerne fra trusten til ham var skattepligtige. Retten fandt det imidlertid bevist, at trusten ikke udgjorde en definitiv og uigenkaldelig adskillelse fra mandens øvrige formue, hvorfor også trusten indtægter skulle beskattes hos ham. Retten anså det for bevist, at manden også havde haft forsæt vedrørende denne skatteunddragelse. Retten lagde herved vægt på, at tiltaltes adfærd i forhold til trusten viste, at tiltalte betragtede trustens formue som sin egen, ligesom retten lagde vægt på, at tiltalte hemmeligholdt trusten. De udeholdte indtægter udgjorde 32.743.626,65 kr., og de unddragne skatter heraf udgjorde 14.051.687,31 kr.
 
Domfældelsen angik indkomstårene 1999, 2001, og 2003-2006. Der var også rejst tiltale vedrørende indkomståret 1998, men dette forhold fandt retten forældet.
 
Retten fandt, at mandens alder ikke kunne begrunde en betinget dom, ligesom kriminalitetens art og omfang i øvrigt talte afgørende imod en betinget dom. Straffen på 3 års fængsel skal derfor afsones. Tillægsbøden blev i overensstemmelse med praksis udmålt til 14.000.000 kr. Endvidere blev udbyttet på 14.051.687,31 kr. konfiskeret hos den dømte.
 
Dommen er anket til Østre Landsret.
Til top Sidst opdateret: 14-03-2014 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk