Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedret 

Her kan du læse mere om fogedsager og tvangsauktioner.
Sagsgang:
Når en almindelig fogedsag modtages, indkaldes begge parter inden for 1 uge til møde i fogedretten ca. 4 - 5 uger efter. Mødet afholdes såfremt indkaldelsen er forkyndt for skyldner.
 
Fogedmøder:
Se Forbrugerrådets film om mødet i fogedretten her.
 
Betalingspåkrav:
Fra betalingspåkrav modtages til de sendes til forkyndelse med 1. påtegning går der ca. 2 uger. Fra indsigelsesfristen udløber - det vil sige 14 dage fra betalingspåkravet er forkyndt - til der afholdes møde i fogedretten går der ca. 4 uger.
 
Udlæg i fast ejendom:
Her kan du læse en vejledning om udlæg i fast ejendom i forbindelse med digital tinglysning.
 
Umiddelbare fogedforretninger: 
Blanket til ind- og udsættelsesforretninger kan hentes her. 

Udkørende fogedforretninger:  

Retten i Kolding har indgået en befordringsaftale med Taxa Syd Amba, cvr. 75711115, som træder i kraft den 1. januar 2020.

Aftalen betyder, at fogeden fra 1. januar 2020 skal befordres med taxa til udkørende forretninger. Det vil således ikke længere være muligt for rekvirenten selv at befordre rettens medarbejder til og fra forretningen.

Baggrunden for aftalen er primært hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også hensynet til rettens upartiskhed, komfort under længere kørsler, og til at man kan arbejde i taxaen, har været afgørende for rettens beslutning. Flere andre retter har allerede lignende ordninger.

Taxaen vil blive bestilt af retten og skal betales af rekvirenten i første række. Rekvirenten skal da blot møde på adressen for forretningen på det fastsatte tidspunkt, jf. nedenstående.
Fremgangsmåden i forbindelse med taxakørslen vil for retten blive således:
 
A
Hvis der er flere sager på en køredag, udarbejder retten en køreplan, hvor turens forløb planlægges under hensyntagen til geografien samt med angivelse af mødested og -tidspunkt(er). Planen sendes til taxaselskabet senest kl. 14.00 dagen før kørslen. Retten giver herefter besked til rekvirenten om, hvornår der skal gives møde på adressen i den enkelte sag.
B
Hvis en dags sager kun vedrører én rekvirent, skal der ikke planlægges en rute på forhånd. Ruten lægges da undervejs.
C
Hvis retten kun har behov for kørsel til én enkelt sag, bestilles taxaen til et bestemt tidspunkt.
D
Hvis der på en planlagt køredag kun resterer få sager, fordi de øvrige planlagte sager er blevet tilbagekaldt eller aflyst af andre grunde, er taxaselskabet forpligtet til at køre rettens medarbejder retur til rettens adresse, for derefter at returnere igen på et senere aftalt tidspunkt og hente rettens medarbejder til kørsel til den eller de sidste sager. Der kan ikke i den situation kræves betaling for tiden mellem den første sags afslutning og den sidste sags påbegyndelse.
 
Hvis en sag gennemføres, vil befordringsudgifterne blive fordelt således, at dagens samlede køreudgift vil blive delt ligeligt med antallet af behandlede sager. Herefter vil Taxa Syd fakturere rekvirenten via oplysninger fra retten, uden rettens mellemkomst i øvrigt. Taxa Syd fakturerer som udgangspunkt ugentligt.
 
Taksterne for kørsel pr. 1. januar 2020 er på hverdage mellem kl. 6-18 et startgebyr på 37,40 kr., samt en efterfølgende minutpris på 4,59 kr. (timepris på 274,89 kr.) og en kilometerpris på 9,18 kr. Ved kørsel på andre tidspunkter eller ved behov for særligt store vogne, f.eks. til befordring af effekter, vil taksten være højere og kan oplyses på forespørgsel. Priserne kan reguleres af Taxa Syd og vil til enhver tid kunne ses på Taxa Syds hjemmeside, idet der af de der angivne priser skal fratrækkes 15 %.
 
Rekvirenter skal som hidtil selv indgå aftaler med eventuelt flyttefirma og låsesmed.
Til top Sidst opdateret: 14-04-2015 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk