Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nets frifundet i sag anlagt af en opsagt medarbejder 
12-07-2019 

Retten i Glostrup har i dom slået fast, at den ledende medarbejder ikke har krav på yderligere betaling for de kapitalandele i Nets, som hun afstod til Nets i forbindelse med opsigelsen.

Sagsnummer: [BS10H-2432/2016]

Sagen kort fortalt

En ledende medarbejder hos Nets blev i november 2015 opsagt. I forbindelsen med opsigelsen krævede Nets, at hun skulle tilbagesælge de kapitalandele (aktier), som hun i forbindelse med sin ansættelse havde købt som led i et MIP-program.

MIP-programmet var en investeringsmulighed, som de ledende medarbejdere i Nets var blevet tilbudt, i forbindelse med at kapitalfonde i begyndelsen af 2015 havde købt Nets. Det var et led i vilkårene for MIP-programmet, at kapitalandelene skulle tilbagesælges, hvis ansættelsesforholdet ophørte, og at dette tilbagesalg skulle ske til markedskurs, ”Fair Value”.

Medarbejderen havde købt ejerandelene i foråret 2015 for ca. 236.000 kr. Nets meddelte efter opsigelsen i november 2015 med henvisning til en netop udarbejdet værdiansættelse fra et stort revisionsfirma, at ejerandelene ville blive tilbagekøbt for 875.000 kr. Værdiansættelsen var opgjort pr. 10. august 2015. 

Medarbejderen rettede henvendelse til advokat, der meddelte, at man ikke ville acceptere værdiansættelsen, da man mente, at værdien var højere. Efter et forhandlingsforløb indgik parterne under et møde den 29. januar 2016 en fratrædelsesaftale, hvorefter medarbejderen modtog vederlag på i alt 3.2 millioner kroner for sine kapitalandele og som fratrædelsesgodtgørelse.

I september 2016 blev Nets børsnoteret.

Medarbejderen anlagde derefter sag an mod Nets for betaling af ca. 21 millioner kroner, idet hun gjorde gældende, at hendes kapitalandele ville have været ca. 21 millioner kroner værd, hvis hun ikke var blevet pålagt at sælge dem ved opsigelsen.

Hun anførte herunder, at vilkåret i MIP-programmet om, at hun skulle sælge sine ejerandele, var i strid med lovgivningen, ligesom hun anførte, at fratrædelses­aftalen, som hun indgik i januar 2016, var ugyldig, navnlig fordi Nets i forbindelse med forhandlingerne om fratrædelsesaftalen havde tilbageholdt oplysninger for hende.

Sagens udfald

Retten frifandt Nets og fastslog, at medarbejderen var bundet af den fratrædelses­aftale, som hun efter forhandlinger og med bistand af sin advokat, havde indgået med Nets.

Retten lagde herunder vægt på, at det af aftalen direkte fremgik, at aftalen var til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne. Medarbejderen havde bl.a. i kraft af sin ledende stilling og erfaring inden for finanssektoren betydelig indsigt i de muligheder for værdistigning, der var i MIP-programmet. Det fremgik af korrespondancen mellem parterne forud for mødet, og af forklaringerne om forhandlingerne på mødet, at der var taget højde for muligheden for en fremtidig værdistigning. Fratrædelsesaftalen var således et kompromis mellem på den ene side Nets’ synspunkt om, at hun ikke havde krav ud over markedsprisen på 875.000 kr., og medarbejderens synspunkter herunder om, at hun havde ret til at beholde kapital­andelene. Retten lagde i øvrigt til grund, at der ikke var bevis for, at Nets på tidspunktet for forhandlingerne havde viden om en konkret fremtidig børsnotering eller betydelig værdistigning. 

Medarbejderen skal betale sagens omkostninger, herunder udgifterne til Nets advokat med 400.000 kr.

Sagen er ved byretten behandlet som en tredommersag over 4 dage i maj 2019. Dommerne var enige om sagens udfald.

Dommerne tilkendegav den 24. maj 2019, hvad resultatet af en dom ville blive. Medarbejderen har ønsket, at retten afsagde dom med henblik på muligheden for at anke dommen til landsretten.      

Afgørelsesdato

Dommen er herefter afsagt af Retten i Glostrup den 12. juli 2019

Til top Sidst opdateret: 12-07-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk