Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i en sag om omlevering med en ”genproduceret” iPhone 4 med genanvendte moduler 
09-12-2016 

Domsresumé

Retten i Glostrup har den 9. december 2016 afsagt dom i en sag mellem Apple og en forbruger, der i juni 2011 havde købt en ny iPhone 4. Efter flere reklamationer omleverede Apple i november 2012 med en anden iPhone 4, som det senere blev oplyst var en såkaldt genproduceret iPhone 4.

Apple har under sagen oplyst, at en genproduceret iPhone er et produkt, der kan indeholde visse genanvendte moduler, men i øvrigt er produceret og testet på samme måde som en iPhone, der alene indeholder nyproducerede moduler. En genproduceret iPhone kan også alene indeholde nyproducerede moduler.

 Apple har videre oplyst, at en genproduceret iPhone 4 på daværende tidspunkt kunne indeholde op til 5 nærmere angivne genanvendte funktionelle moduler og op til 8 nærmere angivne genanvendte ydre moduler, men at det ikke er muligt at oplyse, om eller i hvilket omfang, det er tilfældet for den enkelte telefon. Apple har videre oplyst, at det i praksis var sjældent, at de ydre moduler blev genanvendt. Det fremgår videre, at de genanvendte moduler forinden havde gennemgået grundige tests og en streng kvalitetskontrol.

Da forbrugeren blev klar over, at Apple havde omleveret med en iPhone 4, der ikke var fabriksny, bad han om at få den iPhone 4, han havde indleveret, repareret, eller at han fik den omleveret med en fabriksny iPhone 4 forstået som en telefon, der ikke indeholdt genanvendte dele.

 Apple imødekom ikke kravet, hvorefter forbrugeren indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet.

Under sagens behandling i Forbrugerklagenævnet blev der indhentet en udtalelse fra en IT-sagkyndig. Den IT-sagkyndige udtalte, at de moduler, der kunne være genanvendt i den omhandlede iPhone 4 havde samme udseende, anvendelighed, levetid og salgsværdi som nyproducerede moduler, samt at en genproduceret telefon har et udseende, en levetid og anvendelighed, som svarer til en fabriksny telefon, men at den har en lavere salgsværdi.

Forbrugerklagenævnet traf afgørelse i sagen den 14. juli 2014 og bestemte, at forbrugeren var berettiget til at hæve købet. Forbrugerklagenævnet anførte, at Apple ikke havde foretaget omlevering i overensstemmelse med købelovens § 78, idet der var foretaget omlevering med en telefon, der indeholdt brugte moduler.

Da Apple var uenig i Forbrugerklagenævnets afgørelse, indbragte Apple sagen for Retten i Glostrup, hvor sagen har været behandlet under medvirken af 3 dommere. Der er nu afsagt dom i sagen, og retten er nået frem til samme resultat som Forbrugerklagenævnet. Apple var således ikke berettiget til at omlevere med en såkaldt genproduceret telefon, da denne kan indeholde visse genanvendte moduler, og forbrugeren havde derfor hævet aftalen med rette.

Det fremgår blandt andet af rettens begrundelse:

”…

Ved vurderingen af, om Apple har foretaget en korrekt omlevering, må der lægges vægt på, om omlevering med en genproduceret iPhone efter en objektiv vurdering lever op til de krav, der fulgte af den oprindelige aftale.

Ved vurderingen heraf må der - udover telefonens brugbarhed, udseende, holdbarhed og tekniske pålidelighed - tillige lægges vægt på forbrugerens berettigede forventning til den telefon, der omleveres med, ligesom der må indgå økonomiske værdibetragtninger. 

Der ses ikke i forarbejderne til købeloven eller på andet grundlag at være holdepunkter for at inddrage miljømæssige hensyn ved vurderingen af, om et omleveret produkt opfylder betingelserne i købelovens § 78, stk. 1, nr. 2. Det forhold, at miljømæssige hensyn kan tale for, at der sker genanvendelse af genanvendelige moduler og komponenter i produktionen generelt set, har ikke betydning ved afgørelsen af, om et omleveret produkt stemmer overens med købsaftalen.

Efter en samlet vurdering finder retten, at David Lysgaard ved omleveringen havde en berettiget forventning om at modtage et fabriksnyt produkt svarende til det oprindelige køb. Da den genproducerede telefon, som David Lysgaard fik leveret, kunne indeholde genanvendte moduler, kan telefonen ikke kvalificeres som en fabriksny telefon. Dertil kommer som anført ovenfor, at det forhold, at telefonen ikke var fabriksny, efter det oplyste påvirker telefonens salgsværdi. 

Omleveringen med en genproduceret iPhone stemte derfor ikke overens med den oprindelige købsaftale, som det kræves i medfør af købelovens § 78, stk. 1, nr. 2.

David Lysgaard har derfor hævet aftalen med rette i medfør af købelovens § 78, stk. 4. David Lysgaard frifindes derfor som nedenfor anført.

…”

Sagen er behandlet under sagsnummer BS 10E-3689/2014.

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk