Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i SE & HØR-sagen 
24-11-2016 

 

En enig domsmandsret ved Retten i Glostrup har den 24. november 2016 fundet en 47-årig mand, der tidligere var ansat som systemoperatør hos IBM, og en 53-årig tidligere chefredaktør hos SE og HØR skyldige i systematisk og under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have skaffet sig adgang til oplysninger om en lang række offentligt kendte personers kreditkort-transaktioner. En 61-årig mand, der var chefredaktør fra medio 2009, og to tidligere ansatte journalister blev fundet skyldige i medvirken hertil.

 

Retten fandt det bevist, at den 53-årige tidligere chefredaktør og den tidligere IBM-operatør i juni 2008 indgik aftale om, at operatøren løbende skulle skaffe sig adgang til kendte personers kreditkortoplysninger i systemer hos PBS/Nets og sende disse oplysninger til to journalister på SE og HØR, og at han som betaling for oplysningerne skulle have 10.000 kr. om måneden ”sort”.

 

En tidligere konstitueret chefredaktør blev frifundet, da retten ikke fandt det bevist, at han i det halve år i 2009, hvor han var konstitueret, havde kendskab til den aftale, der var indgået med IBM-operatøren, eller at man anvendte en kilde, der via sit arbejde uberettiget skaffede sig oplysninger om offentligt kendte personers kreditkort-transaktioner, og at dette skete under særligt skærpende omstændigheder.

 

Retten idømte den tidligere ansatte hos IBM 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel, og den 53-årige tidligere chefredaktør blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf 3 måneder skal afsones nu, mens den resterende del blev gjort betinget med vilkår om 200 timers samfundstjeneste.

 

Retten har ved straffens udmåling for disse tiltalte bl.a. lagt vægt på omfanget og karakteren af det strafbare forhold, at det var dem, der i 2008 indgik aftalen, og at aftalen indebar en systematisk overvågning af en lang række offentligt kendte personers færden og dermed en betydelig krænkelse af disse personer og et brud på den grundlæggende tillid, offentligheden må have til håndteringen af private personers betalingsoplysninger.  

 

Retten tillagde det endvidere skærpende betydning, at hensynet bag indgåelsen af aftalen var at tjene penge på at leve­re oplysninger uden samfundsmæssig værdi, der alene skulle bruges til ren underholdning, og at der samlet blev udbetalt ikke under 365.503 kr.

 

Den 61-årige tidligere chefredaktør, der fra medio juni 2009 til primo 2012 fortsatte aftalen med IBM-operatøren, blev idømt 1 års betinget fængsel med vilkår om 200 timers samfundstjeneste, og de to tidligere ansatte journalister, der modtog kreditkortoplysningerne, blev idømt 4 måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

 

For den 61-åriges vedkommende lagde retten bl.a. vægt på, at han som chefredaktør på ethvert tidspunkt havde mulighed for at stoppe samarbejdet med operatøren, men at han til trods herfor og uagtet, at han modtog advarsler om at anvende ham og i 2009 af ledelsen fik besked om at stoppe samarbejdet med kilden, fortsatte med at anvende ham helt frem til ved årsskiftet 2011/2012. Henset til hans personlige og helbredsmæssige forhold blev straffen gjort betinget.

 

Ved udmålingen af straffen for de to tidligere ansatte journalister lagde retten vægt på omfanget af deres medvirken og formålet hermed, men at de på den anden side som menige medarbejdere ikke havde haft et ledelsesmæssigt ansvar for, at aftalen med IBM-operatøren blev indgået eller fortsatte, og at de fik opgaven med at være kontaktpersoner til ham tildelt.

 

Alle de tiltalte blev frifundet for en tiltale for bestikkelse i den private sektor i forbindelse med betalingen af IBM-operatøren, da retten ikke fandt det bevist, at han i kraft af sin stilling som operatør varetog PBS’ eller IBMs formueanliggender. Retten har fundet, at betalingen i stedet er en skærpende omstændighed ved fremskaffelsen af kreditkortoplysningerne.

 

Den 53-årige tidligere chefredaktør og den 38-årige tidligere ansatte journalist blev endelig frifundet for i tiden op til den 24. juni 2008 under særligt skærpende omstændigheder at have modtaget og uberettiget udnyttet et tip om en offentligt kendt persons bryllupsrejse.

 

Sagen har været behandlet under rettens journalnummer 15-7132/2016.

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 24-11-2016 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk