Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Underskriftsprøve 

Vejledning om ekspedition af dokumenter i henhold til underskriftsprøve, jf. notarbekendtgørelsens § 7 a
 

Bekendtgørelse nr. 1118 af 23/9/2013 § 7 a har følgende ordlyd:

”Notaren kan tillade, at selskaber og andre juridiske personer (selskabet m.v.) omfattes af en ordning, hvorefter notarforretninger vedrørende selskabet m.v. kan foretages på grundlag af en underskriftsprøve fra de tegningsberettigede eller på anden måde af selskabet m.v. bemyndigede personer (navneunderskriftsprøve).

Stk. 2. Anmodning om at blive omfattet af en ordning som nævnt i stk. 1 skal indgives til notaren og skal indeholde oplysninger om det nærmere behov for at få foretaget notarialforretninger på baggrund af en navneunderskriftsprøve, herunder omfanget af forventede notarialforretninger pr. år. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke personer der ønskes omfattet af ordningen.

Stk. 3. De tegningsberettigede eller på anden måde bemyndigede personer for de selskaber m.v., der omfattes af en ordning som nævnt i stk. 1, skal underskrive en navneunderskriftsprøve mod godtgørelse af identitet over for notaren, jf. § 7, stk. 1, og skal bemyndige notaren til at attestere dokumenter underskrevet af de pågældende.

Stk. 4. En navneunderskriftsprøve er gyldig i to år, medmindre notaren har fastsat en kortere gyldighedsperiode.”

Hvis notaren giver tilladelse til, at selskabet kan blive omfattet af ordningen om underskriftsprøve, skal den eller de personer, som skal være omfattet af ordningen, aflægge navneunderskrifts-prøven ved personligt fremmøde på notarkontoret. Det koster 300 kr. i retsafgift at aflægge navneunderskriftsprøven.

Den eller de pågældende personer skal, samtidig med at de underskriver navneunderskriftsprøven, bemyndige notaren til at ekspedere dokumenter underskrevet af dem, uden at de møder personligt hos notaren.

Det selskab, som fremsender dokumenter til påtegning i henhold til en navneunderskriftsprøve, skal fremsende

  • det underskrevne dokument
  • en anmodning med en præcis beskrivelse af, hvilken påtegning, der ønskes på dokumentet
  • en udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen
  • 300 kr. pr dokument i retsafgift. Retsafgiften skal være modtaget i retten, når notarforretningen foretages
  • Oplysning om, hvordan det påtegnede dokument skal returneres. Hvis der ikke er særlig oplysning, vil dokumentet blive sendt med almindelig post.

 Hvis dokumentet er underskrevet i henhold til underskriftscirkulære eller specialfuldmagt, skal det originale cirkulære eller den originale fuldmagt være vedlagt. Underskriftscirkulæret/specialfuldmagten skal være udstedt af de tegningsberettigede. Markér gerne i cirkulæret, hvor underskriften findes.

Notaren prøver dokumentet på sædvanlig vis. Hvis notaren er i tvivl om, hvorvidt underskriften på dokumentet er identisk med navneunderskriftsprøven, vil notaren afvise at påtegne dokumentet.  Underskriveren kan i så fald i stedet møde personligt på notarkontoret og underskrive dokumentet.

Hvis notaren afviser at påtegne et dokument i henhold til en navneunderskriftsprøve, er afvisningen en judiciel afgørelse, som kan kæres til Østre Landsret.

Det er underskriverens ansvar, at underskriftsprøven er gyldig, når et dokument sendes til notaren til påtegning. Gyldighedsperioden fremgår af underskriftsprøven, som er udleveret i kopi til underskriveren.

Det er selskabets ansvar at etablere og opretholde arbejdsgange, som forhindrer forfalskning eller andet misbrug af ordningen. Det vil være hensigtsmæssigt, at selskabet giver retten besked, hvis personer, der har afgivet underskriftsprøve, fratræder deres stilling og underskriftsprøven derfor ikke længere skal gælde. 

 

 

Til top Sidst opdateret: 22-10-2015 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk