Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nyt fra præsidenten - oktober 2012 
18-10-2012 

 

Retten på Frederiksberg behandler alle slags retssager i 1. instans, herunder civile sager, straffesager, dødsbo- og ægtefælleskifter samt fogedsager. Derudover fungerer retten som notarialkontor.

Retskredsen omfatter Fre­de­riksberg kommune samt visse dele af Københavns kommune (Bispe­bjerg-Brønshøj Provsti, Valby-Vanløse Provsti og Sydhavn Sogn).     

Der bor i retskredsen ca. 275.000 personer.

Rettens personale består af en præsident og 12 øvrige dommere samt et nogenlunde tilsvarende antal øvrige jurister og ca. 70 kontor- og servicemedarbejdere.

Retten har, siden den blev etableret i 2007, brugt mange kræfter på opbygningen af en ny, effektiv organisation.  Embedets effektivitet (produktivitet) er p.t. en af landets højeste. 

Domstolsreform, som trådte i kraft 1. januar 2007, medførte bl.a., at det var nødvendigt at udvide bygningerne til brug for Retten på Frederiksberg. I den forbindelse er der nu opført en selvstændig nybygning på ca. 5500 m2 over jord som supplement til det fredede domhus fra 1921, beliggende på Howitzvej. Tilbygningen indeholder bl.a. 8 retssale, herunder 2 meget moderne nævningeretssale, talrige kontorer og møderum. Der er samtidigt gennemført en omfattende omlægning af arealerne omkring rettens bygninger.

Bygningen er meget spændende, set både ud fra en arkitektonisk som en funktionel synsvinkel.

For så vidt angår bygningens arkitektur er den udformet med inspiration i det fredede domhus med dets markante tag og karakteristiske facade: Den tilpas­ser sig de nære omgivelser, men fremstår alligevel som en selv­stændig del af det traditionelle byggeri i lokalområdet. Bygningen respekterer også domhuset fra 1921 med en vinkelaf­stand på 45 grader. Derfor er der fortsat fri offentlig passage mellem det eksisterende domhus og den nye bygning og lige­ledes rundt på forpladsen. Respektafstanden til det fredede hus har været med til at forme det buede tag, der karakterise­rer den nye retsbygning - som en moderne fortolkning af det klassiske ’Frederiksberg-tag’.

Der er med hensyn til funktionaliteten lagt stor vægt på at skabe et moderne domhus, der lever op til nutidens krav om sikkerhed for vidner, lægdommere og andre af rettens besøgende samt – ikke mindst – rettens personale. Der er således i huset ”åbne” og ”lukkede” zoner, hvoraf publikum alene har adgang til de åbne. Den lukkede del er forbeholdt for rettens medarbejdere samt fornødent sikkerhedspersonale, i form af politi og medarbejdere ved Kriminalforsorgen. Derudover kommer en endog meget avanceret computerstyring af indeklima, varme og ventilation. Også akustikken i bygningen er – via anvendelse af de mest moderne akustiske materialer – meget fin.

Bygningens atrium – som skærer bygningen igennem indvendigt – er forsynet med en lysskulptur, udført af den engelske lyskunstner Steven Scott.  Skulpturen er udformet som et træ, der ganske umærkeligt i dagens løb skifter farver ud fra et PC-styret mønster, som ikke gentages inden for en periode af ca. 300 år.

Byggeprojektet startede med afholdelse af en arkitektkonkurrence, der enstemmigt kårede tegnestuen 3XN som vinder. Opførelsen af domhuset er – efter en bearbejdning af projektet – sket i tæt samarbejde med retten, Frederiksberg Kommune og Bygningsstyrelsen. E. Pihl & Søn A/S har været hovedentreprenør, bistået af diverse underentreprenører.

Retten flyttede pr. 1. oktober 2012 ind i det nye domhus. Rettens tidligere lokaler på Blegdamsvej i København er således nu helt forladt.

Flytningen betyder, at rettens medarbejdere og afdelinger nu er samlet eet sted med deraf følgende fordele i form af kortere arbejdsgange, bedre sikkerhed og øget funktionalitet.

Det er meningen, at den nye retsbygnings rets- og mødelokaler først og fremmest skal anvendes til traditionelt konfliktfyldte sager, dvs. straffe- og fogedsager. Dog foretages også notarialsager (f.eks. oprettelse af testamenter o.l.) i det nye domhus efter henvendelse til receptionen.  Andre sager, herunder civile sager og skiftesager afvikles i retssale og mødelokaler i det gamle domhus.  Rettens kunder bør – hvis de er indkaldt til et møde i retten – derfor undersøge, hvilken retsbygning de skal møde i. Den nye retsbygning har adresse Howitzvej 32, mens den gamle retsbygning nu har adressen Howitzvej 32 A.

I forbindelse med nybyggeriet har Retten på Frederiksberg ved 2 lejligheder modtaget betydelig støtte fra Frederiksbergfonden, hvis formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde. Fonden har for det første – sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen - ydet et stort tilskud i forbin­delse med restaureringen og genopbygningen af springvandsbassinet foran det gamle domhus på Howitzvej med bronzestatuen ”Herkules som slangedræber”. Statuen er udført i 1930 af billede­huggeren Christian Pauli Max Andersen, der også har lavet Carlsbergbrønden og spring­vands­fi­guren Triton i Haveselskabets Have. Uden Frederiks­bergfondens støtte kunne restaureringen af bassinet, der henstod i forfald siden midten af 1960-erne, ikke være gennemført.

For det andet har fonden bevilget et ganske betydeligt tilskud til indretning og udsmykning af det nye domhus.

Personer, der ønsker at se den nye bygning indefra, er velkomne i åbningstiden – fra kl. 08.30 - 15.00 – hvor bygningens åbne zone og atrium kan besigtiges. Der er selvsagt også mulighed for at overvære et retsmøde, med mindre dørene i sagen undtagelsesvist måtte være lukkede, f.eks. af hensyn til vidner o.l. 

 

Torben Goldin
Retspræsident
Til top Sidst opdateret: 18-10-2012 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk