Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Embedsregnskab 2008 
05-05-2009 

Om ”Embedsregnskab 2008” for byretterne i Danmark
 
v/ Retspræsident Torben Goldin
 

For hver af landets 24 byretter udarbejdes der hvert år et ”embedsregnskab” i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Regnskabet viser bl.a. udviklingen i embedets produktivitet og sags­behandlingstider.

Hovedformålet med embedsregnskabet er at tilvejebringe overordnet ledelsesinformation til ledelsen ved de enkelte retter. Et formål er imidlertid også, at regnskabet kan give offentligheden et indtryk af aktiviteten mv. ved de enkelte byretter.

Embedsregnskabet skal også ses i sammenhæng med strategien i målsætning for Danmarks Domstole fra 2001 om at sikre et velfungerende retssystem med en effektiv ressourceanvendelse.

Embedsregnskabet indeholder en række talmæssige opgørelser over rettens sagsudvikling, produktivitet, sagsbehandlingstider og årsværksforbrug mv. Disse tal er opgjort og beregnet på baggrund af ensartede principper for alle landets byretter. Tallene vil imidlertid isoleret set kunne give et ufuldstændigt billede af rettens resultater. Det er vigtigt, at de ses i sammenhæng med de uddybende bemærkninger til udvikling og målopfyldelse, som ledelsen ved den enkelte ret har bidraget med.

2008 var - som følge af domstolsreformen – ligesom 2007 et atypisk år for byretterne. Der var f.eks. en betydelig stigning i antallet af fogedsager og insolvensskiftesager som følge af de ændrede økonomiske konjunkturer. Endvidere kæmper næsten alle byretterne, herunder Retten på Frederiksberg, fortsat med de sagspukler, der blev opbygget under implementeringen af reformen. Hertil kommer, at de enkelte byretter som følge af bl.a. bygningsmæssige, personale-, rekrutteringsmæssige og IT-mæssige forhold havde meget forskellige vilkår for sagsbehandlingen i 2008.

Embedsregnskabet for Retten på Frederiksberg

Ser man isoleret på embedsregnskabet for Retten på Frederiksberg, er retten – overordnet set – meget tilfreds med embedsregnskabet. Regnskabet udviser en produktivitet, der ligger over landsgennemsnittet til trods for de betydelige vanskeligheder, der er forbundet med at være et af de efterhånden få af landets byretsembeder, der stadigvæk ikke er samlet under samme tag. Retten på Frederiksberg kan således fortsat ikke nyde godt af ret mange af de ”stordriftsfordele”, der er forudsat i domstolsreformen som et grundlag for en effektivisering af byretterne.

For eksempel spilder retten hver dag betydelige ressourcer på at bringe post, materiel og medarbejdere fra den ene af embedets 3 afdelinger – der er beliggende forskellige steder i København – til den anden. Flere gange dagligt. Dertil kommer, at embedets største straffesager, herunder nævningesager og sager med mange tiltalte, på grund af pladsmangel indtil videre må foretages i Retten i Glostrups lokaler. Dette medfører selvsagt betydelig spildtid for rettens medarbejdere.

Samtidig udviser embedets produktivitetstal for 2008 endog en betydelig forbedring i forhold til 2007. Ligesom embedets ressourceanvendelse til administration er begrænset til et absolut minimum, der ligger langt under landsgennemsnittet. Dette er endda sket, uden at det – ifølge embedets trivsels- og lederevalueringer i 2008 – er gået ud over de forskellige ledelsesopgaver i afdelingerne/den øverste ledelse.

Embedets bunker af verserende sager er imidlertid – som det også kan ses af embedsregnskabet – stadigt voksende. Lige som sagsbehandlingstiderne på en række områder fortsat ikke lever op til de af domstolene opstillede, generelle og ønskelige mål.

Dette er selvsagt utilfredsstillende. Men realiteten er, at embedet med de nuværende ressourcer og den voldsomme tilgang af nye sager ikke vil kunne få bugt med problemerne inden for en rimelig årrække. Smertegrænsen for maksimal produktivitet er nået, hvilket bl.a. kan aflæses af embedets sygestatistik. Embedet har således i 2008 været udsat for adskillige, utvivlsomt arbejdsrelaterede, langtidssygemeldinger – og i et omfang, som ikke har været set før. Om den høje produktivitet i 2008 kan holdes i 2009 og frem til en indflytning i en ny, samlet bygning, må derfor desværre stærkt betvivles.

Embedet ser således for nuværende ingen anden udvej af problemerne omkring voksende sagsbunker end en massiv tilførsel af ekstra ressourcer i form af bevillinger til ansættelse af yderligere (juridisk og kontor-) personale.

Antallet af modtagne og afsluttede sager ved retten på Frederiksberg i 2007 og 2008 er som følger:

 

Modtagne sager

Afsluttede sager

 

2007

2008

2007

2008

Straffesager

8.261

9.451

8.149

8.643

Civile sager

3.572

3.393

3.315

3.131

Fogedsager

16.048

20.650

14.788

18.280

Skiftesager

3.350

3.149

2.848

3.096

  

Produktivitet

Med henblik på at opnå en enkel og overskuelig indikation af rettens produktivitet sammenlignet

med de øvrige byretter har Domstolsstyrelsen beregnet indeks for retternes samlede produktivitet. Pro­duktivitetsindekset er beregnet som forholdet mellem rettens samlede sagsmængde og rettens sam­lede personaleforbrug. Da 2007 var et meget atypisk år ved byretterne, er det valgt at bruge 2008 som udgangspunkt (indeks 100) til at belyse den fremtidige udvikling i produktiviteten. Generelt vurderes produktiviteten ved byretterne i 2008 af Domstolsstyrelsen som værende ganske høj. Og for retten på Frederiksbergs vedkommende er produktiviteten samlet beregnet til 102,0, dvs. over landsgennemsnittet. I forhold til 2007 er der i øvrigt sket en produktivitetsstigning på ca. 1/5.

Produktiviteten er især meget stor indenfor straffesagsområdet. Desværre er stigningen i antallet af nye straffesager som nævnt fortsat voldsom, hvorfor der p.t. ikke kan afvikles lige så mange sager, som der modtages. Det betyder bl.a. voksende sagsbunker og forøget gennemløbstid. Forhold, som retten og dens personale selvsagt er meget kede af, men ikke kan gøre meget ved uden tilførsel af ekstra ressourcer, jf. ovenfor.

Sagsbehandlingstider

I slutningen af 2008 blev der fastsat en række konkrete mål for domstolsreformen, herunder mål for sagsbehandlingstiden ved byretterne. Det kortsigtede mål er generelt at nedbringe sagsbehandlingstiden til 2006-niveau. På længere sigt er det selvsagt målet at nedbringe den yderligere.

Mulighederne for at realisere disse mål afhænger af domstolenes ressourcemæssige situation i de kommende år.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage for nedenfor nævnte udvalgte sagstyper var i 2007 og 2008 for Retten på Frederiksberg – set i forhold til landsgennemsnittet for alle byretterne:

 

2007

2008

Alle byretter i 2008

Nævningesager

143

123

81

Domsmandssager

101

124

122

Sager uden domsmænd

65

71

90

Tilståelsessager

116

118

145

Alm. hovedfhl. civile sager

358

471

471

Hovedforhandlede boligretssager

375

383

431

Alle småsager

74

73

61

Alle ægteskabssager

119

151

154

Alle forældreansvarssager

79

148

109

Alm. fogedsager

102

109

74

Særlige fogedsager

61

50

52

Betalingspåkrav

154

175

100

Tvangsauktioner

545

116

102

 

Rød farve betyder, at Retten på Frederiksberg er længere om at behandle en sag end byretterne i gennemsnit. Grøn farve betyder det modsatte.

Dette er ikke en ideel eller tilfredsstillende situation generelt betragtet. Men – som nævnt ovenfor – ud fra de givne forhold er det (desværre særdeles) overordnet set tilfredsstillende. Tilgangen af nye straffe- og fogedsager har været meget betydelig, og retten har i 2008 afgjort en del ældre sager, overtaget fra den tidligere ret på Frederiksberg og Københavns Byret, som har bevirket, at gennemløbstiden for denne sagstype naturligt er vokset i forhold til tidligere år.

 Fremtiden

Retten på Frederiksberg håber/forventer – lige som alle landets øvrige byretter – at få tilført en massiv forøgelse af embedets personaleressourcer i løbet af 2009.

Vi finder, at den nuværende service, som retten bl.a. kan byde borgerne i form af hurtige gennemløbstider, i vidt omfang ikke er god nok. Men – dette skyldes som sagt ikke den indsats, der er ydet af medarbejderne ved Retten på Frederiksberg, som i virkeligheden har været urimelig stor. Det er således uholdbart på længere sigt at opretholde - endsige forøge - det nuværende meget høje produktivitetsniveau med deraf følgende stress, sygemeldinger og muligheder for fejl i sagsbehandlingen hos personalet, i hvert fald uden at der er en hurtig udsigt til forbedrede forhold.

Vi ser derfor ved Retten på Frederiksberg frem til snarlige politiske tiltag, som kan bringe embedet og landets øvrige byretter ud af det nuværende dødvande.

Man kunne måske udtrykke den nuværende situation ved at sige, at ”skuden er nok sprunget læk, men pumperne kan findes frem endnu…”.

Til top Sidst opdateret: 05-05-2009 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk