Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Anklager dømt i Pusherstreet-sagen 
19-11-2018 

 

En domsmandsret har i dag fundet en tidligere anklager skyldig i forsøg på medvirken til falsk forklaring og tjenestemisbrug ved i tiden 28.-30. september 2016 i den ved Østre Landsret verserende ankesag under navnet Pusherstreet#3 at have oplyst ukorrekt til retten og sagens forsvarere om kommunikationen med 3 politiagenter samt at forsøge at dække over de forkerte oplysninger. Tiltalte er således fundet skyldig i sagens forhold 1-3, mens tiltalte er frifundet i sagens forhold 4-5 ud fra den praksis, der forelå på daværende tidspunkt for kontakt mellem anklagere og politividner i Pusherstreet-sagskomplekset.

Straffen er fastsat til fængsel i 4 måneder for overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1, jf. §§ 21 og 23 samt § 155, 2. pkt. Ved fastsættelsen af straffen har retten på den ene side lagt vægt på den tillid og troværdighed, som altid skal knytte sig til anklagemyndighedens virke. På den anden side har retten tillagt det væsentlig betydning, at tiltaltes handlinger er udført under et stort arbejdspres uden ledelsesmæssig støtte. I tilknytning hertil og i lyset af tiltaltes særdeles gode personlige forhold skal kun 1 måned af straffen fuldbyrdes, og den resterende del af straffen er betinget og bortfalder efter en prøvetid på 2 år. Retten har ikke fundet det relevant at anvende samfundstjeneste eller i øvrigt fastsætte andre vilkår.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne om baggrunden for tiltaltes handlinger finder retten ikke, at der foreligger nærliggende fare for, at tiltalte vil misbruge sin advokatbeskikkelse, hvorfor denne ikke frakendes, jf. straffelovens § 79, stk. 1. Efter sagens betydelige omfang, varighed og særegne karakter samt den samlede afgørelse heraf afholder statskassen halvdelen af sagens omkostninger.

Sagen har journalnummer SS-7305/2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til retspræsident Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 50 70.

Til top Sidst opdateret: 19-11-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk