Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

4 års fængsel for fremme af terrorvirksomhed, men ikke fortabelse af dansk statsborgerskab 
04-12-2014 

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 54-årig mand er idømt 4 års fængsel bl.a. for fremme af terrorvirksomhed. Han blev derimod frifundet for en påstand om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning.

Den 54-årige blev af et enigt nævningeting fundet skyldig i fremme af virksomheden for personer og grupper, der begår og har til hensigt at begå terror og terrorlignende handlinger, jf. straffelovens § 114 e. Kendelsen herom fremgår nedenfor.

Hans handlinger bestod i, at han i perioden fra begyndelsen af 2012 til den 11. februar 2014 gennem en række opslag på Facebook og ved udsendelse af e-mails til et betydeligt antal modtagere havde medvirket til at opildne personer til at rejse til Syrien eller Irak for at deltage i væbnet Jihad.

Herudover blev han fundet skyldig i gennem Facebook-opslag og e-mails at have billiget terrorhandlinger (straffelovens § 136, stk. 2), tilskyndet til forbrydelse i form af drab på navngivne danske personer og aktioner mod det egyptiske parlament (straffelovens § 136, stk. 1) samt for overtrædelse af racismeparagraffen (straffelovens § 266b, stk. 2, jf. stk. 1) i form af propagandavirksomhed vendt mod jøder.

Den 54-årige blev derimod frifundet i forbindelse med udgivelsen af tre bøger skrevet af Abu Qatada, som efter anklagemyndighedens opfattelse har tilknytning til Al Qaeda, idet der ikke var ført fuldt tilstrækkeligt bevis for, at bøgernes indhold på samme måde som de nævnte Facebook-opslag og e-mails medvirkede til samme form for opildnelse og billigelse.

Der blev afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 ½ år, 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 4 år efter retsplejelovens regler om stemmeafgivelse.

Der blev ved straffastsættelsen blandt andet lagt vægt på, at den 54-årige i 2007 var blevet idømt 3½ års fængsel for en række lignende forhold, dog i form af fremstilling af CD´er, DVD´er, videoer og kassettebånd. Retten mente ikke, at der forelå sådanne særdeles skærpende omstændigheder, at straffen kunne forhøjes ud over strafferammen, jf. straffelovens § 88, stk. 1, 2. punktum, hvilket anklagemyndigheden ellers havde krævet.

Vedrørende påstanden om frakendelse af indfødsret blev der afgivet 7 stemmer for at frifinde, og der blev afgivet 5 stemmer for at tage frakendelsespåstanden til følge. Han blev herefter frifundet for frakendelsespåstanden.

Flertallet lagde i forbindelse med dette spørgsmål bl.a. vægt på hans langvarige ophold i og familiære tilknytning til Danmark samt til, at det ikke kan udelukkes, at han ville lide overlast ved en eventuel tilbagesendelse til Marokko som følge af hans tidligere udtalelser om det marokkanske regime og karakteren af den kriminalitet, som han nu igen er dømt for.

Sagen har været behandlet over 14 dage af et nævningeting bestående af 6 nævninger og 3 juridiske dommere.

Den 54-årige har under sagen været frihedsberøvet siden den 11. februar 2014 og blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Både den 54-årige og anklagemyndigheden udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke til landsretten.

Sagen har nr. S-7156/2014.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Kari Sørensen, tlf.nr. 99 68 51 42 eller mail kars@domstol.dk.

 

 Rettens kendelse (anonymiseret) om skyldsspørgsmålet er sålydende:

”…

K e n d e l s e:

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Generelle bemærkninger vedrørende tiltalen

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 114 e, § 136, stk. 1, og stk. 2, samt straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1. Der er endvidere nedlagt påstand om anvendelse af straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt.

Tiltalen vedrører spørgsmålet, hvorvidt tiltalte gennem visning af links, tekster, billeder og videoer på sin Facebook-profil og via udsendelse af e-mails, samt ved udgivelse af 3 bøger skrevet af Abu Qatada, der efter anklagemyndighedens opfattelse har tilknytning til Al Qaeda, har overtrådt de anførte bestemmelser.

I anklageskriftet er det ikke tilkendegivet, hvilke opslag, e-mails eller udgivelser der efter anklagemyndighedens opfattelse kan henføres til de enkelte straffebestemmelser nævnt i tiltalen. Anklageskriftet kan imidlertid efter rettens opfattelse ikke forstås således, at samtlige opslag mv. efter anklagemyndighedens opfattelse er en overtrædelse af samtlige nævnte straffebestemmelser. Retten har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at foretage en opdeling af de enkelte opslag mv. ud fra, hvilke af de anførte straffebestemmelser der må anses for relevante for de enkelte opslag mv.

Om Al Qaeda og Nusra-fronten

For så vidt angår Al Qaeda står denne organisation på såvel FN’s, EU’s, USA’s, Canadas og Australiens lister over terrororganisationer.  Al Qaeda er under sagen endvidere beskrevet i erklæring af 16. september 2014 fra PET´s Center for Terroranalyse (Bilag V-4-2, ekstrakt 9, side 29 ff.) , hvori der redegøres nærmere for Al Qaedas terrorvirksomhed. Retten finder det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at Al Qaeda er en organisation, der med det fornødne terrorforsæt begår eller har til hensigt at begå terrorisme og terrorlignende handlinger, som omhandlet i straffelovens §§ 114-114 d.

For så vidt angår Nusra-fronten anføres følgende i PET’s Center for Terroranalyses rapport af 16. september 2014, der er dokumenteret i sagens bilag V-4-3 (ekstrakt 9, side 42-43):

”Jabhat al-Nusra Li-Ahl al-Sham (“Fronten til Frelse af Det Syriske Folk”; herefter Nusra-fronten) har været aktiv som militant islamistisk gruppe i Syrien siden 2011. Nusra-fronten etablerede sig som selvstændig gruppe i april 2013 i kølvandet på Den Islamiske Stat i Iraks (ISI) ensidige annoncering af en sammenslutning med Nusra-fronten under navnet Den Islamiske Stat i Syrien og Levanten (ISIL, også kendt som ISIS). Nusra-fronten afviste at være en del af ISIL og erklærede i stedet AQ’s leder Ayman al-Zawahiri troskab. Nusra-fronten har herefter repræsenteret al-Qaida i Syrien, og indgår dermed i det bredere netværk af formelt AQ-affilierede, militant islamistiske grupper.

Nusra-frontens erklærede mål er at omstyrte Syriens nuværende styre under ledelse af præsident Bashar al-Asad. Nusra-fronten er blandt de militant islamistiske grupper i den syriske konflikt, der tiltrækker flest udenlandske krigere fra bl.a. Vest- og Nordeuropa; gruppen er her kun overgået af Den Islamiske Stat (IS).

Nusra-fronten har sin egen Twitter-profil såvel som sit eget medieselskab, al-Manara al-Baidha Foundation for Media Service, som jævnligt formidler gruppens propaganda til sociale medier og militant islamistiske internetfora og hjemmesider.

Nusra-fronten er på USA’s liste over udenlandske terrororganisationer (Foreign Terrorist Organization; FTO).”

Det anførte er understøttet af vidneforklaringerne fra analytiker XXX, PET, efterforskningsleder YYY, Metropolitan Police, UK, og forskningsleder ZZZ, Forsvarets Högskola, Sverige.

Retten finder det på denne baggrund, herunder navnlig pga. tilhørsforholdet til Al Qaeda, ligeledes ubetænkeligt at lægge til grund, at Nusra-fronten er at anse som en terrorgruppe, som begår og har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens §§ 114-114 d.

Retten finder, at den omstændighed, at de handlinger, som Al Qaeda og Nusra-fronten udøver i Syrien og Irak, måtte kunne karakteriseres som egentlige krigshandlinger mod Assad regimet, ikke efter folkeretlige principper kan føre til, at handlingerne kan anses som legitim krigsførelse (eller krigsforbrydelser) og dermed ikke terrorvirksomhed omfattet af straffelovens §§ 114-114 d.

Retten finder det endvidere tilstrækkelig godtgjort, at en række af de personer, der er anført i erklæring af 16. september 2014 fra PET´s Center for Terroranalyse (bilag V-4-1, ekstrakt 9, side 1 ff.), herunder Abu Qatada, enten er eller har været centralt placerede personer i Al Qaeda eller tilknyttede grupper, eller har været ideologer for organisationen.

Om det islamiske begreb Jihad

Retten lægger i overensstemmelse med flere forklaringer afgivet under sagen, bl.a. vidneforklaringen afgivet af XXX, til grund, at begrebet Jihad inden for islam dækker bredt. Begrebet kan direkte oversættes til ”at stræbe efter” eller ”at kæmpe for noget”. Retten lægger endvidere til grund, at begrebet Jihad af Al Qaeda, tilknyttede grupper og de dertil knyttede enkeltpersoner i vid udstrækning anvendes som betegnelse for hellig, væbnet krig mod det, der efter deres opfattelse strider mod islam. Retten lægger endelig til grund, at tiltaltes anvendelse af begrebet Jihad i en række af de under sagen dokumenterede Facebook-opslag, f.eks. i opslaget af 11. januar 2013 (bilag F-14-5, ekstrakt 6, side 31), lægger sig tæt op af den anvendelse, Al Qaeda har benyttet, og i nævnte opslag tilmed betegner begrebet som den eneste måde til at etablere den islamiske stat, Kalifatet.

Om bøgerne skrevet af Abu Qatada

Under sagen har anklagemyndigheden dokumenteret oversatte uddrag af de tre bøger, som i anklageskriftet benævnes “At finde vejledning ved at følge drengen”, “En tilgang til vor tids katastrofe” og “Allah den eviges egenskabers anvisninger med hensyn til Mohammeds krige – må Allah velsigne ham”.

For så vidt angår bogen “At finde vejledning ved at følge drengen”, der i den arabiske version fylder 127 sider, er der dokumenteret oversatte uddrag fra nogle få sider (ekstrakt 5, side 131-132, og ekstrakt 2, side 19). For så vidt angår bogen “En tilgang til vor tids katastrofe”, der i den arabiske version fylder ca. 70 sider, er der ligeledes kun dokumenteret oversatte uddrag fra få sider (ekstrakt 2, side 20-22, og ekstrakt 5, side 168). Endelig er der for så vidt angår bogen “Allah den eviges egenskabers anvisninger med hensyn til Mohammeds krige – må Allah velsigne ham”, som i den arabiske version efter det oplyste fylder over 700 sider, dokumenteret uddrag, der skønnes samlet at fylde højst 25 sider (ekstrakt 4, side 63 og 71, og tillægsekstrakt 1, side 1-59).

Anklagemyndigheden har under sagen endvidere søgt at føre bevis for bøgernes indhold ved vidneforklaringer fra professor XXX og den britiske politiinspektør YYY.

Det er ubestridt, at tiltalte har bistået Abu Qatada i forbindelse med dennes udgivelse af de tre bøger. Bistanden har bl.a. bestået i den nærmere redigering og opsætning på internettet, herunder udførelsen af layout samt redigering af fodnoter mv. Endvidere kan det efter tiltaltes forklaring samt på baggrund af den dokumenterede mailkorrespondance lægges til grund, at tiltalte har medvirket til, at bogen “At finde vejledning ved at følge drengen” er blevet indlæst af marokkaneren Zakaria Boughrara, inden den blev lagt ud på internettet som lydbog.

Uanset at de dokumenterede uddrag af navnlig bogen “Allah den eviges egenskabers anvisninger med hensyn til Mohammeds krige – må Allah velsigne ham” sandsynliggør, at bogen som helhed kan være tilskyndelse til terrorhandlinger, finder retten ikke, at der med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse i en straffesag, er ført fuldt tilstrækkelig bevis for, at denne eller de to andre bøger har et indhold, der fremmer virksomheden for nogen, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens §§ 114 - 114 d.

Retten har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at bøgerne, som alle er skrevet på arabisk og i meget stor udstrækning i et mytisk sprog, kun er oversat og dokumenteret i meget begrænsede uddrag, som efter det oplyste alene er udvalgt af politiets tolk, uden at anklagemyndigheden eller forsvareren har haft mulighed for at vurdere, om disse udgør repræsentative uddrag af bøgerne, og at det i øvrigt ikke har været muligt for retten at vurdere, hvilke sammenhænge uddragene indgår i. Retten finder endvidere ikke, at vidneforklaringerne fra professor XXX og den britiske politiinspektør YYY i sig selv kan føre til nogen anden bevisvurdering.  Det bemærkes i den forbindelse, at YYY efter egne oplysninger ikke selv forstår arabisk og i øvrigt kun har fået oversat dele af bøgerne, og at professor XXX af bogen “Allah den eviges egenskabers anvisninger med hensyn til Mohammeds krige – må Allah velsigne ham” kun har læst de oversatte afsnit.

Tiltale frifindes herefter for den del af tiltalen, der vedrører redigering og udgivelse af de tre bøger via internettet og Facebook.

Om tiltaltes opslag på Facebook og udsendelse af e-mails

Indledningsvis bemærkes, at der har været meget aktivitet på tiltaltes Facebook-profil, hvoraf en del opslag, herunder en række af de opslag, der er dokumenteret under sagen, efter rettens opfattelse ikke udgør en strafbar handling. Opslag med rene korancitater kan således i sagens natur ikke anses for strafbare opslag, ligesom almindelige anprisninger af islam og Muhammed eller af fremtrædende personer inden for den muslimske verden ikke kan anses for strafbare.

Retten finder navnlig på baggrund af vidneforklaringen fra XXX, at de enkelte Facebook-opslag bør vurderes som en helhed, herunder sammensætning af billede, tekst, anvendte farver og symboler (hest, sværd, krigere, flag m.v.). XXX har således forklaret, at den sorte farve symboliserer ”Jihad krig gennem sværdets vej”, mens hesten er et symbol på ”at invadere eller tage territorium”, og at kombinationen af den sorte farve, hesten og sværdet har en ”meget stærk symbolværdi”. Ifølge XXX har symbolerne stor betydning for de unge, der tager til Syrien for at deltage i krig. Hertil kommer, at flere af opslagene indeholder citater fra Koranen, som, hvis de tages helt bogstaveligt, er opfordringer til voldelige handlinger.

Om tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 114 e og straffelovens § 136, stk. 2.

Retten finder herefter, at en række af de Facebook-opslag, som er dokumenteret under sagen, må anses for at være en billigelse af terrorhandlinger foretaget i Syrien eller Irak, jf. straffelovens § 136, stk. 2, og at nogle af disse tillige kan medvirke til at opildne og hverve personer til at drage til Syrien eller Irak for at deltage i væbnet Jihad og således være med til at fremme virksomheden for terrororganisationer, jf. straffelovens § 114 e. Af de Facebook-opslag og e-mails, som efter rettens opfattelse kan anses for at være såvel billigelse af terrorhandlinger som fremme af virksomheden for terrororganisationer, kan særligt fremhæves:

Opslag af 30. august 2013, som er et billede af Abu Musa, en kriger på hest med sværd, et gevær og en blodplet med teksten ”Mit mål er at bekæmpe de vantro, indtil den islamiske stat er implementeret”. Bilag F-14-9 (ekstrakt 6, side 40).

Opslag af 22. april 2013, som er et billede af nogle krigere på heste med sværd og to maskingeværer og med teksten ”I`m muslim = terrorist.” Bilag F-14-17 (ekstrakt 6, side 53).

Opslag af 29. april 2013, som er et billede med teksten ”Vi er terrorister, og terror er en pligt. Både Øst og Vest må vide, at vi er terrorister, og vi er frygtindgydende. Udrust imod dem så mange kampheste, som I formår dermed at sætte en skræk i Allahs og jeres fjende. Derfor er terror en pligt ifølge Allahs religion.” Bilag F-14-21 (ekstrakt 6, side 60).

Opslag af 15. august 2013, som er et billede af Abu Khattab med en af ham signeret tekst ”Mine kære brødre og søstre som er i Danmark. I burde også kæmpe. Dette er den bedste handling, styrk den islamiske befolkning og den islamiske stat.” Bilag F-14-27 (ekstrakt 6, side 70) og et billede af Abu Khattab og et maskingevær og teksten ” Vi har fået alt i Danmark, vores forældre betalte alt, vi fik gratis brød og mælk, men stadig Kuffar (vantro, red.) kunne ikke narre os. Kære brødre, den bedste belønning er Jihad, dit blod vil dufte, din iman vil komme som en lysende boble.” Ordet Jihad er skrevet med rødt. Bilag F-14-28 (ekstrakt 6, side 71).

Opslag af 24. november 2013, som er et billede af Abu Muhammad Al-Maqdisi med en arabisk tekst, der er oversat til ”Dette er vores kald/invitation”. Bilag F-15-2 (ekstrakt 6, side 98), samt et billede af et brev, en kriger på hest med sværd, et flag og et sæt høretelefoner med henvisning til lydfil med nævnte budskab fra Abu Qatada. Bilag F-15-1 (ekstrakt 6, side 86).

Opslag af 30. august 2013, som er et billede med en af Abu Musa signeret tekst ”Enhver person, som kalder til islam og kæmper for det, vil blive forfulgt ligesom profeterne blev. Enhver profet blev forfulgt af sit folk på grund af sit kald, så det overrasker mig ikke, men rettere glæder det os, da vi følger profeternes fodspor”. Tiltalte har i kommentarfeltet indsat et billede af en række krigere med teksten ”Muslims are terrorists” og skrevet ”Vi er terrorister, og det er vi stolte af.” Bilag F-14-24 og F-14-24-1 (ekstrakt 6, side 65 og 66).

Opslag af 29. oktober 2013, som er et link til videoen ”Frankrig og søgen efter fatamorgana” på YouTube. Den foreviste video indeholder hovedsagelig trusler mod Frankrig, men tillige mod Danmark og Sverige. Bilag F-15-7 og F-15-7-3 (ekstrakt 7, side 1 ff.).

Opslag af 27. oktober 2013, som er et link til en video på YouTube. Den foreviste video omhandler blandt andet et selvmordsangreb. Bilag F-15-10 (ekstrakt 7, side 14 ff.).

Opslag af 10. januar 2013, som er et billede af teksten (oversat) ”O Muslimer over alt: skær leddene af deres stat – Amerika – riv dem i stykker, ødelæg deres økonomi, brænd deres virksomheder ned, ødelæg deres interesser, sænk deres skibe, skyd deres fly ned og dræb dem til lands, til vands og i luften. Bilag F-15-29 (ekstrakt 7, side 68 og 69).

Opslag af 23. december 2013, som er et link til en video. Den foreviste video viser henrettelse af 4 personer. Under flere sekvenser ses Al Qaidas flag. Bilag F-15-32 (ekstrakt 7, side 77 ff.).

Opslag af 8. september 2013, som er et billede af en række krigere til hest med sværd og med teksten ”Fight in the way of Allah those who fight you”. Bilag F-14-4 (ekstrakt 6, side 29).

Opslag af 11. januar 2013, som er et billede af en kriger til hest med et sværd og med teksten ”Jihad – It is the only way to establish an islamic state and restore the islamic caliphate.” Bilag F-14-5 (ekstrakt 6, side 31).

E-mail af 14. januar 2013 til ca. 150 modtagere vedhæftet bl.a. to posters, identiske med ovennævnte Facebook-opslag af 11. januar 2013. Bilag F-18-19 og F-18-19-1 (ekstrakt 8, side 81 ff.).

Herudover finder retten, at nogle af tiltaltes opslag på Facebook og udsendte e-mails må anses for udtrykkelig billigelse af terrorhandlinger og dermed objektivt udgør en overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, uden at de samtidig kan anses for at have medvirket til at fremme terror, herunder bl.a. følgende:

Opslag af 7. september 2013, som er et billede af Osama Bin Laden i et logo fra butikken ”Seven-Eleven” med angrebet mod World Trade Center i baggrunden. Logoet er lavet om til et 9-tal i stedet for et 7-tal, hvilket symboliserer dagen for terrorangrebet mod World Trade Center. Under ”Nine-Eleven” er skrevet ”Made by Qaeda”. Bilag F-14-2 (ekstrakt 6, side 26).

E-mail af 19. december 2013, som er en e-mail sendt fra tiltalte til ca. 200 modtagere vedhæftet et billede af Osama Bin Laden, identisk med posteren på tiltaltes ovennævnte Facebook-opslag af 7. september 2013 . Bilag F-18-16 og F-18-16-1 (ekstrakt 8, side 69 ff.).

Opslag af 21. maj 2013, som er et billede af 2 krigere på hest med sværd i hånden og med teksten ”I [billede af hjerter] love Mujahideen”. Bilag F-14-30 (ekstrakt 6, side 74).

Opslag af 30. august 2013, som er et billede af Abu Khattab med en af ham signeret tekst, hvori han hylder Abu Musa, Omar Bakri Mohammed, Osama Bin Laden og Anwar Awlaki, og anfører, at han på grund af deres kald fik kærligheden til jihad i sit hjerte. Bilag F-14-22 (ekstrakt 6, side 62).

Om tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 1.

Indledningsvis bemærkes, at der ikke findes at være grundlag for at straffe i sammenstød mellem straffelovens § 136, stk. 1, og § 114 e, idet anvendelsen af straffelovens § 136, stk. 1, som har en strafferamme på 4 år, forudsætter, at der ikke ved samme handling er forskyldt højere straf efter andre straffebestemmelser.

Retten finder det bevist, at tiltalte offentligt har tilskyndet til forbrydelse og dermed objektivt har overtrådt straffelovens § 136, stk.1, ved følgende opslag, som efter rettens opfattelse alle må forstås som tilskyndelse til drab på de nævnte personer:

Opslag af 20. december 2013, som er et billede af Abu Khattab og tre andre mænd, der skyder til måls mod skydeskiver, hvor seks navngivne danskere er afbilledet. Bilag F-14-0 (ekstrakt 6 side 13 ff.).

Opslag af 6. september 2013, som er et billede af Morten Storm, med teksten ”Wanted dead or alive”. Bilag F-14-1 (ekstrakt 6 side 24). Det bemærkes, at Morten Storms forudgående fornærmelser af Profeten over for tiltalte ikke kan føre til nogen anden vurdering.

Opslag af 17. august 2013, som er et billede af Kurt Westergaards hoved liggende i et toilet og omgivet af flammer og blod og forsynet med teksten ”Sandelig I vidste det så smag den. Ildens straf venter de vantro”. Bilag F-14-29 (ekstrakt 6 side 72).

Opslag af 17. december 2013, som er et billede af Omar Bakri og en af ham signeret tekst ”Dem som laver film, billeder og karikaturer af profeten. Pas på! I islam er der dødsstraf til enhver, som krænker Profetens ære. Enhver som krænker profeten skal dræbes.” Bilag F-14-36 (ekstrakt 6, side 84).

Opslag af 31. januar 2013, nærmere omtalt nedenfor under afsnittet om straffelovens § 266 b. Bilag F-15-28.

Herudover finder retten, at følgende opslag må antages at være en tilskyndelse til at begå en forbrydelse over for det egyptiske parlament:

Opslag af 6. september 2013, som er et billede af Abu Talal Al-Qasimy og Det egyptiske Parlament og flammer med følgende tekst (oversat) ”Ja, man må godt komme ind i parlamentet, hvis man vil gøre det for at sprænge det i luften, ødelægge og brænde det, og hvis det er muligt at sprænge det i luften ved brug af en fjernbetjening, så må du ikke gå ind i det, og hvis det lykkedes dig at undgå at røre ved dets sten, så gør det for ifølge koranens tekst er det urent. Der er større poloteisme end disse parlamenter, som lovgiver uden om Allah. Martyr ved Allahs vilje sheik Talaat Fuad Kassem, der var kendt som Abu Talal al-Qasimy – må Allah vær nådig ved ham og vise ham en stor nåde.” Bilag F-15-16 (ekstrakt 7, side 30-31).

Om tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1.

Det må lægges til grund som ubestridt, at tiltalte den 31. januar 2013 på sin Facebook-profil lagde et billede af en mand, der skyder med maskingevær, og i kommentarfeltet skrev ”Jihad med tanker og følelser er den mindste form for tro. Min elskede bror. Du bør tale med dig selv om Jihad, og leve Jihad med dine følelser og ambitioner. Du skal forestille dig bære dit maskingevær og affyre dens kugler med jøderne, for det er den svageste form for tro, og hvis du ikke laver Jihad med dine følelser og tanker, hvad er der så tilbage af Jihad for dig? Og de vil stille dig til regnskab, også for at tale med dig selv om Jihad.” Bilag F-15-28 (ekstrakt 7, side 66). Tiltaltes tekst i kommentarfeltet i sammenhæng med billedet af en mand, der skyder med maskingevær, må anses som trusler mod jøder omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Da opslaget er lagt på tiltaltes Facebook-profil, og tiltalte efter det oplyste havde 510 ”venner” på Facebook, findes opslaget at have karakter af propagandavirksomhed, jf. straffelovens § 266 b, stk. 2.

Indholdet af opslaget findes endvidere at opfylde det objektive gerningsindhold i straffelovens § 136, stk. 1.

Om tiltaltes forsæt

Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte, der tidligere er dømt for lignende handlinger, og som er bevidst om, at han i nogen grad er kendt i offentligheden som en fremtrædende person inden for det muslimske samfund i Danmark, har haft til hensigt eller i hvert fald haft en helt bestemt formodning om, at han gennem sine opslag på Facebook, hvor tiltalte havde 510 ”venner”, og distribution af posters m.v. pr. mail til 150-200 mailadresser, ville fremme virksomheden for personer, sammenslutninger eller grupper, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens §§ 114-114 d, og har tilskyndet til forbrydelse samt offentligt udtrykkeligt har billiget forbrydelser omfattet af straffelovens §§ 114-114 d.

Det findes ligeledes ubetænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte har haft det til domfældelse fornødne forsæt til overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, jf. stk. 2.

Ytringsfriheden

Tiltalte har ytret sig gennem Facebook-opslag og e-mails til en stor kreds af personer, dels gennem gengivelse af tekster, dels ved indsættelse af egne tekster/kommentarer og dels ved anvendelse af kalligrafi til sammensætning af tekster, billeder, symboler, farver og skygger mv. Tiltalte har ligeledes linket til lyd- og videofiler. Tiltalte har ikke distanceret sig fra eller forholdt sig kritisk til de gengivne udtalelser eller indholdet af lyd- og videofilerne. Såvel billeder, tekster som indholdet af lyd- og videofilerne må i meget vidt omfang karakteriseres som en åbenbar tilskyndelse til Jihad i form af voldelige handlinger, og de er viderebragt i nær tidsmæssig sammenhæng med de aktuelle begivenheder i Syrien og Irak.

Under disse omstændigheder finder retten efter en samlet vurdering ikke, at EMRK artikel 10, om ytringsfrihed kan medføre straffrihed for tiltalte.  

Konklusion

Tiltalte er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 114 e, § 136, stk. 1, og stk. 2, og § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1.

Om straffelovens § 88, stk. 1, 2. punktum

Tiltalte er fundet skyldig i handlinger, der består i fremsættelse af ytringer, herunder i ikke uvæsentlig grad handlinger, der består i medvirken til andre ikke nærmere konkretiserede handlinger. Tiltalte er frifundet for den del af tiltalen, der vedrører udgivelse m.v. af de tre bøger. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at der foreligger sådanne særdeles skærpende omstændigheder, at der er grundlag for at bringe straffelovens § 88, stk. 1, 2. punktum, i anvendelse.

Thi bestemmes:

Tiltalte, VVV, er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 114 e, § 136, stk. 1, og stk. 2, og § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1, ved opslag på Facebook og udsendelse af e-mails, men frifindes for den del af tiltalen, der vedrører redigering og udgivelse af de 3 bøger nævnt i anklageskriftet.

Straffelovens § 88, stk. 1, 2. punktum, finder ikke anvendelse.

 …”

Til top Sidst opdateret: 04-12-2014 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk