Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressekontakt og information til pressen 

Pressekontakt - Kontaktpersoner ved Retten på Frederiksberg

Journalister er altid velkomne til at kontakte Retten på Frederiksberg med både konkrete og generelle spørgsmål.

Henvendelse kan i første omgang - fortrinsvis - rettes til retspræsident Christian Lundblad eller kontorfuldmægtig Lena Schaub, der enten kan besvare henvendelsen eller tage i mod besked.  

Anmodning om tilladelse til optagelse til brug for TV, dokumentar-udsendelser, film mv. i rettens bygninger skal rettes til administrationen på adm.frb@domstol.dk.

Foged- og skiftechef Tine Hammershøj Madsen svarer på spørgsmål om fogedsager, fx om udsættelse af lejemål, tvangsauktioner, fogedsagers behandling osv. og om skiftesager fx om dødsboers behandling, arveregler, bodelinger osv.

Særligt vedrørende grundlovsforhør
Oplysning om, hvornår der holdes grundlovsforhør kan ligeledes ske ved henvendelse til en af kontaktpersonerne eller til Retsafdelingen.
 
Pressemeddelelser
Retten på Frederiksberg agter at udsende pressemeddelelser i alle sager, der forventes at have offentlighedens interesse. Pressemeddelelsen vil bl.a. kunne ses på rettens hjemmeside umiddelbart efter dommens afsigelse. Journalister, der er mødt frem til domsafsigelsen, vil også kunne få udleveret pressemeddelelsen i forlængelse af domsafsigelsen.
 
Journalisters ret til aktindsigt
Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter dog naturligvis, at journalisten i et rimeligt omfang kan komme med oplysninger om, hvad for en sag, der er tale om, idet retten ellers vanskeligt vil kunne finde frem til den.

Som udgangspunkt har journalister ret til – mod betaling af sædvanligt retsgebyr på 175 kr. pr. dokument – at få udleveret udskrifter af rettens

Domme og kendelser
En journalist kan også få mulighed for alene at gennemse domme og retsbøger. Dette er gratis, men tidspunktet skal aftales med retten på forhånd.

For så vidt angår anklageskrifter og retsmødebegæringer skal anmodning om retsindsigt i anklageskifter og retsmødebegæringer ikke ske til Retten på Frederiksberg, men derimod til Københavns Politi – i nævningesager til Statsadvokaten for Sjælland.  

Vedrørende bilag og lignende i civile sager forudsætter pressens adgang hertil sagens parters samtykke. 

For så vidt angår afsluttede straffesager vil anmodning om aktindsigt i andet end dommen af retten først skulle forelægges for klagemyndigheden. 

Til hovedreglen om, at journalisters ret til aktindsigt i domme og retsbøger gælder en række undtagelser.

Hvis:  

  • aktindsigt er i strid med væsentlige hensyn til statens sikkerhed, eller forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner. 
  • aktindsigt strider mod særlige hensyn til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser.  
  • dommen eller kendelsen indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders hemmeligheder. I denne situation vil problemet dog ofte kunne løses ved, at retten inden aktindsigten anonymiserer dommen eller retsbogen i medfør af retsplejelovens § 41e, stk. 4.
  • der er tale om en retsbog fra et retsmøde, der er blevet holdt for lukkede døre (ofte grundlovsforhør). Her kan der kun gives aktindsigt i den del af retsbogen, der omfatter indtil dørene blev lukkede. 

Se mere om betaling for udskrifter under Bestilling af udskrifter som findes under Rettens sagsområder og afdelinger.

Hvis du som journalist har spørgsmål vedr. aktindsigt, er du velkommen til at kontakte Christian Lundblad. 

Dørlukning
Visse typer sager vil altid blive behandlet for lukkede døre. Det gælder navnlig sager om skilsmisse og separation og om forældremyndighed. Disse sager har dog sjældent pressens interesse.

For så vidt angår andre sager, er det næsten altid i straffesager, at dørene lukkes. Dette kan være begrundet i hensynet til efterforskningen eller fordi der skal afgives forklaring af meget personlig art, fx vedrørende seksuelle overgreb. Det kan også være begrundet i at opretholde ordenen i retslokalet. 

Inden dommeren træffer afgørelsen om dørlukning skal blandt andet de tilstedeværende journalister høres. 

Inden afgørelsen træffes skal blandt andet de tilstedeværende journalister have lejlighed til at udtale sig. 

Journalister har mulighed for at kære afgørelsen til Østre Landsret. 

Træffes der under retsmødet afgørelse om dørlukning, skal alle tilhørere straks forlade retslokalet. 

Referatforbud
I straffesager kan retten (dommeren) bestemme, at der kan nedlægges referatforbud, selvom dørene ikke er lukkede. Dette kan typisk ske, fordi den person sagen drejer sig om, er under 18 år, hvis der omtales meget personlige ting eller hvis offentlig gengivelse af, hvad der er forklaret, vil kunne skade opklaringen.

Inden afgørelsen træffes skal blandt andet de tilstedeværende journalister have lejlighed til at udtale sig. 

Journalister har mulighed for at kære afgørelsen til Østre Landsret. 

Overtrædelse af et referatforbud straffes med bøde. 

Navneforbud
Endelig vil der i straffesager kunne nedlægges et forbud mod at gengive en persons navn, adresse og stilling. 

Inden afgørelsen træffes skal blandt andet de tilstedeværende journalister have lejlighed til at udtale sig. 

Journalister, der har været til stede under retsmødet, har mulighed for at kære afgørelsen til Østre Landsret.

Navneforbuddet ophører senest samtidig med, at der afsiges endelig dom i sagen.

Overtrædelse af et navneforbud straffes med bøde. 

Til top Sidst opdateret: 06-03-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk