Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Aarhus søger beneficeret advokat 

 
 
Retten i Aarhus søger en beneficeret advokat
 
En advokat skal antages til beskikkelse som offentlige forsvarere og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten i Aarhus og ved Vestre Landsret, for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved og eller henvist fra Retten i Aarhus.
 
Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. punktum, jf. § 741, stk. 1.
 
Der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile sager – herunder familieretlige – sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, sådan som disse kvalifikationer fremstår for rettens dommere.
 
Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.
 
Se i øvrigt Justitsministeriets cirkulære nr. 10097 af 18. december 2018 om antagelse af beneficerede advokater.
 
Når ansøgningsfristen er udløbet, sender retspræsidenten for Retten i Aarhus ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Justitsministeriet.
 
Ansøgningen skal stiles til Justitsministeriet og skal sendes til Retten i Aarhus, att. Retspræsident Bodil Ruberg – sikker mail på aarhus@domstol.dk. Ansøgningsfristen udløber den 20. december 2019.
 
 
Bodil Ruberg
Til top Sidst opdateret:  
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk