Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Adgangskontrol ved Retten i Aarhus 
13-02-2017 

Retten i Aarhus indførte i juni 2015 adgangskontrol for at skabe bedre sikkerhed for rettens brugere og personale.
 
 
Domstolsstyrelsen har i juni 2015 iværksat en forsøgsordning med permanent adgangskontrol ved fem byretter. Retten i Aarhus er en af disse fem byretter, og retten har derfor indført adgangskontrol på Vester Alle 10 og i Kannikegade 16.
 
På baggrund af de siden 2015 høstede erfaringer, har Danmarks Domstole udarbejdet en vejledning om gennemførelsen af adgangskontrol ved retterne. Adgangskontrollen udføres af rettens eget vagtpersonale. Vagterne bærer uniform og/eller andre synlige kendetegn, som tydeligt viser, at den pågældende udøver vagt- og servicefunktion ved embedet.
 
Besøgende skal ved adgangen til retsbygningen underkastes kontrol ved de opsatte røntgen og/eller personscannere.
 
Retspræsidenten kan når som helst uden nærmere begrundelse bestemme, at sikkerhedsniveauet i rettens bygninger skærpes, hvis der skønnes at være et forhøjet trusselsniveau, men som udgangspunkt gennemføres adgangskontrollen på sikkerhedsniveau 1. Hvis der er forhøjet beredskab, vil det fremgår af tydelig skiltning i retsbygningen.
 
Sikkerhedsniveau 1 Almindeligt, dagligt beredskab
Rettens medarbejdere og faste brugere (advokater, anklagere, politi og fængselsbetjente), der på forlangende foreviser behørig af retten godkendt billedlegitimation, går igennem adgangskontrollen, men underkastes normalt ingen kontrol.
 
Sikkerhedsniveau 2 Forhøjet beredskab
Besøgende, herunder faste bruger i form af advokater og anklagere går igennem adgangskontrollen og underkastes sædvanlig kontrol. Politi og fængselsbetjente undtages kontrol ved forevisning agf godkendt billedlegitimation. Politipersonale deltager efter aftale i udførelsen af adgangskontrollen.
 
Sikkerhedsniveau 3. Højeste beredskab
Alle med ærinde i retsbygningen, herunder rettens egne medarbejdere inklusive vagter, underkastes kontrol efter politiets vejledning. Politipersonale deltager i eller overtager efter nærmere aftale med retspræsidenten udførelsen af adgangskontrollen, og særlige tiltag aftales af retspræsidenten med politiets indsatsstyrke.
 
Retspræsidenten kan – af præventive grunde – når som helst beslutte, at der uanset det iværksatte sikkerhedsniveau foretages stilkprøvevis kontrol af besøgende.
 
Hvis der bliver behov for visitation ved klappen og beføling uden på tøjet, kan det altid forlanges, at visitationen sker af en vagt af samme køn. Efter omstændighederne kan det blive nødvendigt at gennemføre visitationen i et særskilt lokale. Visitation vil altid ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt.
 
Hvis man har pligt til at møde i retten, f.eks. som tiltalt eller vidne og nægter at gå igennem sikkerhedskontrollen, vil det i henhold til retsplejeloven kunne blive sidestillet med udeblivelse. Det kan i yderste konsekvens medføre anholdelse, bøde eller dom som udebleven. Hvis en besøgende nægter at lade sit tøj visitere eller sine effekter undersøge, skal den pågældende i øvrigt vises ud af retsbygningen.
 
Ulovlige genstande, herunder ulovlige væsker og euforiserende stoffer, må aldrig medtages i retsbygningen. De pågældende genstande vil blive overdraget til politiet. Øvrige våbenlignende eller personfarlige genstande vil blive opbevaret under den besøgendes ophold i retten i nøgleskab, og udleveres igen, når den besøgende forlader bygningen.
 
Visse potentielt farlige genstande må dog ud fra en konkret vurdering, der omfatter den besøgendes særlige behov, gerne medtages i retten. Det drejer sig f.eks. om insulinsprøjter og krykker.
 
Retten i Aarhus har endvidere besluttet, at tilhørere, vidner og parter, bortset fra i fogedsager, ikke længere må medbringe mobiltelefoner i rettens bygninger. Mobiltelefoner vil ligeledes blive opbevaret i de dertil indrettede nøgleskabe.
 
Genstande, der er blevet opbevaret under dagens retsmøder, og som ikke er blevet afhentet ved dagens afslutning, opbevares som udgangspunktet kun af retten i 4 uger. Herefter overgives de til politiets hittegodskontor, alt efter genstandens art og værdi. Genstande, der skønnes værdiløse, destrueres.  
 
 Sikkerhedsvagterne bør orienteres, hvis der er besøgende, som mener at have særlige behov, der skal tages hensyn til (f.eks. handicappede, gravide, syge mv.). 
 
Adgangskontrollen kan desværre medføre ventetid ved rettens indgang. Alle opfordres derfor venligst til at møde i god tid, idet det er den mødendes eget ansvar at møde til tiden. Såfremt en mødende er i tidnød, kan dette dog meddeles til vagten, der herefter vil vurdere, om det er muligt, at den pågældende hurtigere går igennem kontrollen.
 
Jeg beder afslutningsvis venligst om, at det erindres, at kontrollen indføres for at øge sikkerheden og trygheden for alle, der møder i retten - og ikke for at genere nogen. Vagterne vil i øvrigt gøre alt for at sikre en smidig og respektfuld behandling af de mødende. 
 
Retten i Aarhus, den 13. februar 2017.
 
 
Bodil Ruberg
Retspræsident
 
Til top Sidst opdateret: 13-02-2017 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk