Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffen bortfaldt i sag mod Aarhus Havn og 2 ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Havn 
18-09-2015 

 
Aarhus Havn og 2 ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Havn er fundet skyldige i at have udlæst sms-korrespondance fra en sikkerhedsrepræsentants telefon i strid med straffeloven. Efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder bortfalder straffen i henhold til straffelovens § 83, 2. pkt.
 
Retten i Aarhus afsagde i dag dom i en sag, hvor det blev lagt til grund, at der forelå en gyldig påtalebegæring fra forurettede, der var kranfører og sikkerhedsrepræsentant, vedrørende uberettiget udlæsning af dennes sms-korrespondance fra en mobiltelefon. 
 
I dommen blev det vurderet, at den omhandlede sms-korrespondance falder under begrebet ”lukket meddelelse” i straffelovens § 263’s forstand, og at det forhold, at sikkerhedsrepræsentanten havde tilbageleveret telefonen til Aarhus Havn med henblik på udskiftning, ikke ændrer herpå.
 
Efter en samlet vurdering blev den af de tiltalte foretagne udlæsning af sms-beskeder fundet at være uberettiget, lige som overtrædelserne måtte anses for forsætlige. Selvom de tiltalte var af den opfattelse, at udlæsningen i den foreliggende situation ikke var i strid med straffelovens § 263, blev det ikke fundet, og at de tiltaltes misforståelse kunne begrunde straffrihed. Der blev heller ikke givet medhold i, at strafansvaret for udlæsning foretaget af en af de tiltalte den 31. oktober 2012 var forældet.
 
De tiltalte blev alle fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, og for Aarhus Havn tillige i medfør af straffelovens § 306.
 
Vedrørende sanktionen blev det vurderet, at de tiltalte havde været i undskyldelig misforståelse af en retsregel.
 
Der blev herved lagt vægt på de mundtlige vurderinger, de tiltalte havde fået fra Aarhus Kommune forud for udlæsning.
 
Der blev endvidere lagt vægt på, at Østjyllands Politi to gange standsede efterforskningen, fordi de ikke fandt, at der var en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart. Spørgsmålet om strafbarhed måtte derfor siges at have været genstand for betydelig tvivl.
 
Endelig blev der lagt vægt på sagens langvarige forløb, som ikke kan bebrejdes de tiltalte.
 
Disse momenter førte til, at det blev vurderet, at der helt undtagelsesvist var grundlag for at lade straffen bortfalde for alle de tiltalte, jf. straffelovens § 83, 2. pkt.
 
Sagen er behandlet under SS 3630/2015.  
Til top Sidst opdateret: 18-09-2015 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk