Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Aarhus har den 19. december 2014 afsagt dom i BS 14-1894/2013 
19-12-2014 

 
 
Retten i Aarhus har den 19. december 2014 afsagt dom i en række sager angående forståelsen af en kautionserklæring, som en gruppe kommanditister havde påtaget sig for deres kommanditselskabs forpligtelser over for selskabets pengeinstitut.
 
Der har medvirket tre dommere i afgørelsen.
 
Kommanditselskabet ejede en erhvervsejendom. En del af købesummen for ejendommen blev tilvejebragt ved lån i pengeinstituttet. Lånet var ydet i form af en kassekredit. Kommanditisterne afgav ved deres indtræden i kommanditselskabet en selvskyldnerkautionserklæring for selskabets gæld over for pengeinstituttet. Selvskyldnerkautionen var begrænset, så den højst kunne angå et beløb på 1.574.000 kr. med tillæg af renter for hver kautionist. I kautionserklæringen fandtes både en bestemmelse om, at kautionen var afgivet til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem pengeinstituttet og kommanditselskabet og en særlig bestemmelse med følgende ordlyd:
 
”Kautionsforpligtelsen nedskrives i takt med afviklingen af kassekreditten. Den enkelte kautionsforpligtigelse udgør altid 125 % af den forholdsmæssige andel (12,5 %) af kassekreditten”
 
Tegningsmaterialet indeholdt budgetter angående den forventede udvikling i kommanditselskabets økonomi, herunder en forventet gradvis afvikling af gælden i henhold til kassekreditten.
 
I februar 2008 indgik kommanditselskabet med pengeinstituttet en aftale om en valutaswap, hvorefter 15 mio. kr. skulle ”swappes” til CHF. I den anledning afgav kommanditisterne kautionserklæringer, hvorefter de påtog sig begrænset selvskyldnerkaution over for pengeinstituttet for perioden frem til den 8. februar 2013 for selskabets gæld i anledning af valutaswappen.
 
Efter valutaswappen havde påført kommanditselskabet betydelige tab, blev den lukket i august 2011. I løbet af efteråret 2011 blev der mellem pengeinstituttet og kommanditselskabets administrator indgået en aftale om, at en mindre del af dette tab blev finansieret ved et overtræk på 1,5 mio. kr. på kassekreditten, som skulle nedbringes i perioden frem til 2017.
 
I efteråret 2012 opsagde lejeren i kommanditselskabets ejendom lejeaftalen med kommanditselskabet til fraflytning den 31. marts 2013.
 
Da det ikke lykkedes at finde en anden lejer til kommanditselskabets ejendom, og selskabets forpligtelser over for pengeinstituttet var misligholdt, blev selskabet erklæret konkurs af pengeinstituttet.
 
Pengeinstituttet forlangte, at kommanditisterne betalte et nærmere angivet beløb med henvisning til den kautionserklæring, som de hver især havde afgivet, da de tegnede sig som kommanditister.
 
Kommanditisterne foretog indbetaling af det beløb, som pengeinstituttet forlangte, bortset fra et beløb på 171.049,43 kr. fra hver. De afviste at betale dette beløb med henvisning til, at det udelukkede angik valutaswappen, og derfor kun var omfattet af de særskilte kautionserklæringer, der var afgivet herom. Da disse kautionserklæringer var tidsbegrænsede, og da pengeinstituttet havde undladt at forlange dem indfriet inden de udløb, anførte kommanditisterne, at de ikke var forpligtede til hver at betale beløbet på 171.049,43 kr.
 
Pengeinstituttet anførte til støtte for kravet om betaling af dette beløb fra hver kommanditist, at de hver især hæftede for det maksimumbeløb, der var anført i kautionserklæringerne, afgivet i forbindelse med de indtrådte i kommanditselskabet.
 
Navnlig efter en ordlydsfortolkning af den særlige bestemmelse i disse kautionserklæringer, men også en række andre konkrete omstændigheder, gav retten kommanditisterne medhold. De blev derfor frifundet, og pengeinstituttet blev pålagt at betale sagens omkostninger.
 
Sagen er behandlet under BS nr. 14-1894/2013 m.fl.
 
 
Til top Sidst opdateret: 19-12-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk