Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i terrorsagen 
04-02-2011 

Pressemeddelelse

Et nævningeting ved Retten i Århus har i dag idømt en 29-årig somalier, bosiddende i Danmark 9 års fængsel. Han blev samtidig udvist af Danmark for bestandig.

Somalieren blev fundet skyldig i terror ved at have forsøgt at dræbe tegneren Kurt Vestergaard på dennes bopæl i Aarhus 1. januar 2010. Somalieren blev også fundet skyldig i forsøg på grov vold mod en politiassistent.

Somalieren brød ind i Kurt Vestergaards hus med en økse og han medbragte også en skarpsleben kniv. Somalierens hensigt om at dræbe Kurt Vestergaard blev forhindret, fordi Kurt Vestergaard havde søgt tilflugt på badeværelset, som politiet forinden havde sikret, og fordi politiet kom frem få minutter efter Kurt Vestergaards alarmopkald.

Retten fastslog, at der var tale om terror med følgende begrundelse:
”Muhammed-tegningerne, som blev bragt første gang i Jyllands Posten den 30. september 2005, og debatten om dem har affødt voldsomme reaktioner verden over, herunder angreb på danske statslige institutioner, og sat grundlæggende principper for et demokratisk samfund under pres, såsom retten til frit at ytre sig inden for lovens rammer og at deltage i den offentlige debat. Reaktionerne er ikke ophørt. 

Kurt Vestergaard har som en af tegnerne af Muhammed-tegningerne haft en kolossal offentlig bevågenhed og fremstår som personificeringen af tegningerne og forsvaret for dem. Dette har medført, at han - hvilket er offentligt kendt - lever under særlig politimæssig beskyttelse.       

Bestemmelsen i straffelovens § 114 blev gennemført i 2002 til opfyldelse af de krav, der er opstillet i EU-Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme, og det er i forarbejderne forudsat, at bestemmelsens rækkevidde fastlægges i overensstemmelse med rammeafgørelsen og den rådserklæring om terrorismedefinition, som blev vedtaget på rådsmødet den 6.-7. december 2001.

Medlemmer af de partier, der senere vedtog lovforslaget, har i Retsudvalgets betænkning over lovforslaget (FT 2001/02, 2. samling, B.1466) bl.a. anført:

"...at begrebet terrorisme er defineret i forhold til den legitime stat, der bygger på de universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den legitime stat bygger på princippet om demokrati og retsstatsprincippet. Terrorisme udgør en trussel for demokratiet, den frie udøvelse af menneskerettighederne og den økonomiske og sociale udvikling."

Det anføres samme sted, at partierne lægger vægt på, at bestemmelsen i § 114 fortolkes i lyset af den erklæring, som EU-landene nåede til politisk enighed om, og det hedder herom blandt andet:

"Efter denne erklæring omfatter rammeafgørelsen "handlinger, som alle Den Europæiske Unions medlemsstater anser for alvorlige overtrædelser af deres straffelove, begået af personer, hvis mål er en trussel mod deres demokratiske samfund, der respekterer retsstatsprincippet, og mod den civilisation, disse samfund bygger på."

Retten finder på denne baggrund, at et (forsøg på) drab på Kurt Vestergaard i Kurt Vestergaards eget hjem for at have tegnet en af Muhammed-tegningerne og efterfølgende at forsvare retten til at tegne den må betragtes som et forsøg på at skræmme befolkningen i alvorlig grad og at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, og at handlingen i kraft af sin karakter og den sammenhæng, hvori den blev begået, var egnet til at tilføje Danmark alvorlig skade, jf. straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte har om baggrunden for at opsøge Kurt Vestergaard forklaret, at han ikke anså tegningerne for stødende i sig selv, men at han følte sig provokeret af Kurt Vestergaards efterfølgende gentagne forsvar for berettigelsen af disse uden tanke for den krænkelse, som tegningerne havde påført muslimer. Det må således lægges til grund, at tiltaltes handling var rettet mod Kurt Vestergaard som tegner af en af tegningerne og deltager i debatten om disse.

Tiltalte har i perioden fra september 2009 frem til gerningstidspunktet mange gange søgt informationer på internettet om militante islamiske grupperingers holdninger til og reaktioner på Muhammed-tegningerne og Kurt Vestergaard, og det må efter sagens oplysninger, herunder tiltaltes egen forklaring, lægges til grund, at tiltalte generelt er engageret i og velorienteret om samfundsforhold, også forhold udenfor Somalia.”  

Retten i Århus, den 4. februar 2011.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2011 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk