Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om deling af børnepornografisk materiale 
20-02-2018 

Domsresume
 

Retten i Aarhus har i dag afsagt dom i en af de sager, som anklagemyndigheden har rejst om deling af børnepornografisk materiale.

I sagen var der rejst tiltale mod en ung mand for at have delt en video, optaget i sommeren 2015 med mobiltelefon, af to unge på 15 år. Delingen var sket 2 gange, først med én person og et år senere – i 2016 – med en gruppe på 10 personer. Gruppen omfattede også den førstnævnte person. Straffen efter straffelovens § 235 blev fastsat til fængsel i 30 dage, der blev gjort betinget. Der blev tilkendt de to unge forurettede tortgodtgørelser på henholdsvis 10.000 og 5.000 kr.

Ved fastsættelsen af straffen lagde domsmandsretten navnlig vægt på antallet af delinger og på, hvor mange personer, filmen var delt med, men det fremhævedes, at der også skal tages hensyn til sagens omstændigheder i øvrigt. Der blev således lagt vægt på, at den tiltalte havde delt materialet med et års mellemrum først til en kammerat senere til gruppe af kammerater, der allerede vidste, at filmen eksisterede. Der blev også taget hensyn til, at materialet blev delt i en snævrere og begrænset kreds af kammerater.

Om kravet på tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 bemærkede retten, at det måtte have stået tiltalte klart, at de medvirkende ikke havde givet tilladelse til en deling af filmen. Selv om den mandlige medvirkende ikke var så eksponeret som den kvindelige medvirkende, indgik han i en sammenhæng, hvor han med seksuelle aktiviteter blev kædet sammen med den kvindelige medvirkende. Ved at dele optagelsen fandtes tiltalte retsstridigt og alvorligt at have krænket de to unges ære og person. Ved udmålingen af godtgørelsen blev der taget hensyn til krænkelsens grovhed og de alvorlige følger, den havde fået for de implicerede. Der blev også taget hensyn til, at der ved de skete delinger isoleret set næppe var tilført de implicerede yderligere skader, men også, at delingerne på den anden side havde været lige så nødvendig for at nå det samlede resultat som alle de andre delinger, der havde fundet sted.

 

SS 419 2018 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk