Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 lejere i Gellerupparken skal fraflytte deres lejligheder som følge af nedrivninger 
04-06-2014 

 
 
Retten i Aarhus har som boligret den 4. juni 2014 afsagt dom i 3 sager, der blev anlagt af Brabrand Boligforening mod 3 lejere i boligforeningens afdeling IV. Sagerne blev hovedforhandlet den 13. maj 2010.
 
Sagerne udspringer af den helhedsplan for fornyelse af Gjellerupparken, som er vedtaget af Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Planen indebærer bl.a., at 3 blokke skal nedrives. Lejerne i de 3 blokke blev derfor opsagt under henvisning hertil og fik tilbudt en tryghedsgaranti, der omfattede mulighed for at leje anden, tilsvarende bolig i Gjellerup kvarteret eller i kommunen.
 
De 3 sagsøgte lejere protesterede imod opsigelserne, hvorefter sagerne i slutningen af juli 2013 blev indbragt for boligretten. De 3 lejere gjorde navnlig gældende, at Brabrand Boligforening ikke kunne optræde som sagsøger og havde forskellige indsigelser imod opsigelserne.
 
Ved boligrettens enstemmige dom fik de 3 lejere ikke medhold i deres synspunkter.
 
I boligrettens begrundelse for resultatet  hedder det:
 
”Det følger af almenboliglovens § 16, stk. 1, at Brabrand Boligforening, afdeling IV er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af Brabrand Boligforening. Heraf følger imidlertid ikke, at administrationen af afdelingens lejemål ikke kan varetages af Brabrand Boligforening, der har indgået lejekontrakter med de 3 sagsøgte lejere, og som har afgivet opsigelserne. Det følger heller ikke af bestemmelsen, at Brabrand Boligforening ikke kan indbringe spørgsmålet om lovligheden af en opsigelse, afgivet af boligforeningen, for domstolene, når lejeren har fremsat indsigelse imod opsigelsen. 
 
Brabrand Boligforening har under sagen dokumenteret, at der på opsigelsestidspunktet i boligforeningen var truffet endelig beslutning om nedrivning af de blokke, hvor de sagsøgte lejeres bolig er, jf. almenlejelovens § 86, stk. 1, nr. 1. Det er også dokumenteret, at det nødvendige plangrundlag for nedrivningerne forelå på opsigelsestidspunktet, og at det projekt, som nedrivningerne var en del af, efter en realistisk bedømmelse kunne gennemføres. Det følger ikke af bestemmelsen, at opsigelse som følge af nedrivning først kan afgives, når de endelige tilladelser fra kommunalbestyrelsen og indenrigs- og socialministeren (nu ministeren for By, Bolig og Landdistrikter) foreligger, jf. almenboliglovens § 28, stk. 1, og stk. 2, men disse tilladelser er, som det måtte forventes, tilvejebragt i opsigelsesperioden.
 
Brabrand Boligforening har i opsigelserne tilbudt lejerne en erstatningsbolig, jf. almenlejelovens § 86, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 5. Det er efter disse bestemmelser ikke noget krav, at der samtidig med opsigelsen skal tilbydes en konkret bolig, der vil være passende og ledig til indflytning ved opsigelsesperiodens udløb. En sådan forståelse af bestemmelsen ville være særdeles vidtgående for en almen boligorganisation.
 
Da de indsigelser, der er rejst imod opsigelserne, således savner grundlag, tages Brabrands Boligforenings påstand til følge. Da fraflytningstidspunktet er passeret, fastsættes fraflytningstidspunktet til 1. august 2014.”
 
De 3 lejere blev endvidere dømt til at betale sagsomkostninger til Brabrand Boligforening.
 
Sagerne har været behandlet i rettens 9. afdeling under numrene BS 1723/2013, BS 1724/2013 og BS 1728/2013.
Til top Sidst opdateret: 04-06-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk