Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokater 


Møderet for landsret

 
En advokat har møderet for landsret, når advokaten har bestået en prøve i procedure.
 
Prøven består i, at advokaten udfører to egnede retssager, der slutter med en mundtlig forhandling.  I særlige tilfælde kan prøven erklæres for bestået alene på grundlag af en sag.
 
 De nærmere regler om møderet for landsret og om landsretsprøven findes i retsplejelovens § 133 og i landsretternes og Sø- og Handelsrettens vejledning om prøvesager.
 
Proceduretilladelse

Landsrettens præsident udsteder proceduretilladelse, jf. retsplejelovens § 136, stk. 5.

Proceduretilladelse kan udstedes til advokater og advokatfuldmægtige under følgende betingelser, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4:

1. Advokater skal være autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der har møderet for landsret.

2. Advokatfuldmægtige skal være autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der har møderet for landsret, og forinden i mindst to år have deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder behandling af retssager, som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der udøver advokatvirksomhed eller i arbejde i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet, hvori behandling af retssager indgår som en væsentlig del

Før der kan udstedes proceduretilladelse skal der således foreligge en autorisation, jf, retsplejelovens § 135. Autorisation udstedes af præsidenten i den byretskreds, hvor principalen har kontor Link til Domstolsstyrelsens hjemmeside 

Alle ansøgninger om proceduretilladelse eller ændring af disse, skal være vedlagt en principalerklæring, hvoraf fremgår, at der stadig består et fuldmagtsforhold. Se nærmere nedenfor vedr. yderligere krav for ad­vokatfuldmægtige samt eksempel på formulering m.v.

 Ansøgning om proceduretilladelse skal være vedlagt følgende dokumentation:

Østre Landsret udsteder proceduretil­ladelser for de advokater og advokatfuldmægtige, hvis principal har kontor i Østre Landsrets kreds. Anmodning om proce­duretilladelse adresseres til landsrettens præsidentsekretariat. 

Advokater: 

1.      Original autorisation fra byretspræsidenten, jf. § 135, stk. 2, sammenholdt med § 136, stk. 5. Original autorisation vil blive returneret til ansøgeren.

2.      Ny principalerklæring. Det skal fremgå af erklæring, at der fortsat består et autorise­ret fuldmagtsforhold. (se eksempel her)

3.      Kopi af advokatbeskikkelsen

Advokater kan indstille sig til den i retsplejelovens § 133 nævnte prøve uden at have proceduretilla­delse. 

Advokatfuldmægtige: 

1.      Original autorisation fra byretspræsidenten, jf. § 135, stk. 2, sammenholdt med § 136, stk. 5. Original autorisation vil blive returneret til ansøgeren.

2.      Ny principalerklæring, der nøje bør følge retsplejelo­vens formulering med hensyn til den praktiske uddannelse (§ 119, stk. 3) samt ansættelsesvarighed og art,(klik her og se et eksempel) 

3.      Oplysning om tidligere autorisationer, så­fremt ansættelsen hos den nuværende principal ikke har varet i 2 år. Oplysning om deltidsbeskæftigelse og længere fraværsperioder i autorisati­onsperioden. Det er tilstrækkeligt med en kopi af de tidligere autorisationer. Alternativt kan oplysningerne anføres i følgebrevet. 

Advokatfuldmægtige skal være ansat som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der har møderet for landsret og udøver advokatvirksomhed. Advokatfuldmægtige skal i mindst to år have deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder be­handling af retssager, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4., 1. punktum, jf. § 119, stk. 3.

Arbejde i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet, hvori behandling af retssager indgår som en væsentlig del, kan sidestilles hermed, jf. § 119, stk. 3 og § 136, stk. 4, 1. punktum.

Virksomhed i andre juridiske stillinger end de i retsplejelovens § 119, stk. 3 nævnte medtælles ikke ved vurderingen af, om 2-års kravet er op­fyldt. Dette er en følge af, at der i retsplejelovens § 136, stk. 4, ikke er henvist til den i § 119, stk. 4, nævnte virksomhed. Det nævnte gælder uanset, at sådan virksomhed medtælles ved vurderingen af, om betingelserne for advokatbeskikkelse er opfyldt. 

Advokatfuldmægtige skal derfor fremsende oplysning om tidligere autorisationer, så­fremt ansæt­telsen hos den nuværende principal ikke har varet i 2 år. Det er tilstrækkeligt med en kopi af de tid­ligere autorisationer, eller det kan erklæres i følgebrevet.

Endvidere bør der gives oplysning om deltidsbeskæftigelse og længere fraværsperioder. 

Ved den 2-årige ansættelse forudsættes det, at der er tale om fuldtids/heldagsbeskæftigelse. For halvdags­stillinger vil 3 – 3 ½ års virksomhed som en gennemsnitsregel give grundlag for medde­lelse af pro­ceduretilladelse. Længere sammenhængende fraværsperioder med en varighed på over 3 måneder, som f.eks. barselsorlov, sygdom eller afvikling af værnepligt vil som udgangspunkt blive medregnet samlet med 3 måneder.      

Advokatfuldmægtige, der skal indstille sig til den i retsplejelovens § 133 nævnte prøve, skal dokumentere, at de opfylder betingelserne for at opnå proceduretilladelse.”

Ansøgning om forlængelse af proceduretilladelse

Proceduretilladelsen gælder i 2 år fra den første procedure, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4, 2. pkt. Når det findes rimeligt, kan landsretten forlænge dette tidsrum, jf. § 136, stk. 4, 3. pkt. Der forlæn­ges typisk med  1 år ad gangen. Den samlede forlængelse vil bero på begrundelsen for anmodning om forlængelse. 

Proceduretilladelsen forlænges fra der anmodes og således ikke i forlængelse af den oprinde­lige procedu­retilladelses udløb eller fra andet givent tidspunkt. Som følge heraf bør anmodning om forlængelse først indgives kort tid før proceduretilladelsen skal bruges ved møde i retten.

Som eksempler på tilfælde, hvor landsretten har meddelt forlængelse af proceduretilladelser, kan nævnes uddannelsesophold, arbejde i udlandet eller barselsorlov. Der henses også til, om der gøres en indsats for opnåelse af møderet gennem prøvesager. 

 Ansøgning om forlængelse skal være vedlagt følgende:

1.      Den oprindelige originale proceduretilladelse, så det fremgår, hvornår den har været an­vendt, herunder den originale autorisation

2.      Ny principalerklæring

Ansøgning om ændring, ny principal:

1.      Den oprindelige og originale proceduretilladelse, så det fremgår, hvornår den har været an­vendt

2.      Den originale nye autorisation

3.      Ny principalerklæring

Det er muligt at være autoriseret under flere advokater.

I retsmødet

Den originale proceduretilladelse skal medbringes og forevise for landsretten inden retsmødets be­gyndelse. Proceduretilladelsen vil blive påstemplet ved hver procedure. 

Beskikkelse af forsvarer/advokat
 
Der beskikkes forsvarer/advokat i straffesager og i sager, hvor parten har fri proces. Hvis den pågældende ikke har ønske om en bestemt forsvarer/advokat, vælger landsretten en forsvarer/advokat. Valget sker blandt et antal advokater, der er særligt antaget til dette.
 
I civile sager har enhver som udgangspunkt ret til at møde for sig selv, eller man kan lade visse nærtstående personer møde for sig. Retten kan pålægge en part at møde ved advokat.

Til top Sidst opdateret: 30-04-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk