Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Møderet for Højesteret 


 

I retsplejelovens § 134, stk. 1, er anført, at en advokat har møderet for Højesteret, når den pågældende har indgivet anmeldelse til Højesterets justitskontor vedlagt en erklæring fra Advokatrådet om, at advokaten i mindst 5 år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret, og en erklæring fra vedkommende landsret om, at advokaten er øvet i procedure (øvethedserklæring).

I det følgende omtales betingelserne for, at Vestre Landsret udsteder øvethedserklæring.

Ansøgningen skal være skriftlig. Der skal vedlægges en liste over relevante sager (jf. herom nedenfor), som advokaten har ført inden for de seneste 5 år for Vestre Landsret, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. For så vidt angår sager, der er ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed kan oplysning og erklæringer om sådanne sager vedlægges i det omfang, der er nævnt nedenfor.

For hver sag påføres

• Hvilken ret, der har behandlet sagen
• Afdelingsnummer
• Sagsnummer
• Parternes navne
• Tidspunktet for hovedforhandlingen
• Eventuelt særskilte bemærkninger, jf. herom nedenfor

Kriterierne for udstedelse af øvethedserklæring:

Øvethedserklæring udstedes efter en kvantitativ og kvalitativ vurdering.

Som udgangspunkt skal advokaten have udført en halv snes almindelige civile sager inden for de seneste 5 år, og sagsførelsen skal have været forsvarlig. Et mindre antal sager kan efter omstændighederne accepteres, hvis der foreligger særlige oplysninger, der taler for, at den pågældende advokat må anses for øvet i procedure. Hvis advokaten mener, at udførelsen af en eller flere af de oplistede sager bør tillægges særlig betydning for afgørelsen, bør ansøgningen indeholde en udførlig begrundelse herfor.

Om de enkelte sagstyper bemærkes:

Almindelige civile sager:

- Der skal i den enkelte sag have været afholdt mundtlig hovedforhandling. Sagerne skal således have været procederet, men ikke nødvendigvis afsluttet med en dom. En sag, der er forligt efter procedure og rettens tilkendegivelse, kan således indgå i vurderingen.

Skriftligt behandlede civile kæremål indgår ikke i vurderingen.
 
Børnefjernelsessager tæller som udgangspunkt ikke med i vurderingen.

Mundtligt behandlede kæremål vil efter omstændighederne kunne indgå i vurderingen.

Ægteskabssager og/eller straffesager:

- Sagsførelsen vil efter omstændighederne kunne danne grundlag for udstedelse af øvethedserklæring.

- Såfremt der foreligger sådanne omstændigheder med hensyn til sagernes karakter og omfang, at der er samme grundlag for at bedømme den pågældendes øvethed som ved en udførelse af almindelige civile sager, vil ægteskabssager/straffesager i det hele indgå i bedømmelsen med samme vægt som civile sager. Såfremt den ansøgende advokat er af den opfattelse, at en eller flere ægteskabssager/straffesager opfylder denne betingelse, skal dette anføres med en udførlig begrundelse i forbindelse med ansøgningen.

- Bortset herfra er det ikke muligt at fastsætte et nærmere antal straffesager eller ægteskabssager, som advokaten skal have udført, før kravet om øvethed må anses for opfyldt. Afgørende er, at advokaten på tilfredsstillende måde har udført et antal sager af et vist omfang og i øvrigt af en sådan beskaffenhed, at de giver et forsvarligt grundlag for at bedømme den pågældendes øvethed.

 

Sager for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed:

Indtil 5 sager ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med mindst én dommer fra de overordnede domstole kan indgå i stedet for det samme antal almindelige civile sager inden for 5-års perioden. Det er herved en forudsætning, at advokaten indhenter en erklæring fra Arbejdsrettens formand respektive formanden for Tjenestemandsretterne og formanden for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om, at de pågældende sager i henseende til omfang og kompleksitet kan sidestilles med et tilsvarende antal civile landsretssager, og at sagerne er procederet på forsvarlig måde. Erklæringerne fra de pågældende formænd vedlægges ansøgning til landsretten.

 

Til top Sidst opdateret: 01-08-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk