Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling i anledning af spirituskørsel 
27-09-2007 

V.L.S-1936-07

 

Vestre Landsret har i dag afsagt kendelse vedrørende en begæring fra anklagemyndigheden om varetægtsfængsling i anledning af spirituskørsel. Sagen er tidligere behandlet ved byretten i Århus, der den 25. september 2007 afslog begæringen. Anklagemyndigheden indbragte byrettens kendelse for landsretten, der nu har bestemt, at den pågældende skal varetægtsfængsles. Om landsrettens begrundelse for afgørelsen siges der i kendelsen følgende:

"Færdselsloven blev ved lov nr. 363 af 24. maj 2005 ændret blandt andet således, at strafferammen i færdselslovens § 117, stk. 2, om spirituskørsel i blandt andet gentagelsestilfælde og tilfælde af flere kørsler til samtidig påkendelse blev forhøjet til fængsel i 1 år og 6 måneder. Samtidig blev § 117a, indsat i loven, og ved denne bestemmelses stk. 2, blev også strafferammen for kørsel i frakendelsestiden i gentagelsestilfælde og i tilfælde af flere kørsler til samtidig påkendelse forhøjet til fængsel i 1 år og 6 måneder. I lovforslaget hedder det om forhøjelsen af strafferammen i § 117, stk. 2:

"...
Forhøjelsen...medfører, at reglerne om varetægtsfængsling i retsplejelovens kapitel 70...kan finde anvendelse. Det samme gælder ved kørsel i frakendelsestiden...

...

De situationer, hvor der kan blive tale om varetægtsfængsling efter reglen om gentagelsesrisiko i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, vil navnlig være tilfælde, hvor en person adskillige gange tidligere er dømt for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden og ofte vil have flere kørsler til samtidig påkendelse, og hvor der tegner sig et aktuelt mønster med så hyppige kørsler, at der er en betydelig og nærliggende risiko for, at den pågældende på fri fod på ny vil begå en lovovertrædelse af samme karakter.

Varetægtsfængsling efter...  retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, vil i praksis således alene finde anvendelse i de allergroveste tilfælde, hvor der er tale om en helt vanemæssig spirituskørsel og/eller kørsel i frakendelsestiden, og hvor den aktuelle kørsel derfor udløser en længere fængselsstraf.

..."

------NN---------- er adskillige gange tidligere dømt for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Han er herunder senest i perioden 1989-2003 9 gange dømt for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden her i landet. Han er endvidere i 2005 i Polen dømt for spirituskørsel.

Under en verserende sag har ------NN---------- den 12. april 2007 i retten erkendt, at han den 8. maj 2005 gjorde sig skyldig i spirituskørsel i frakendelsestiden. Alkoholpromillen er målt til 1,34.

------NN---------- er nu sigtet for 4 tilfælde af spirituskørsel i frakendelsestiden henholdsvis den 11. juli (1,36 promille), den 26. juli (1,19 promille), den 10. august (1,75 promille) og den 24. september 2007 (1,56 promille). Han har erkendt sig skyldig vedrørende de tre første tilfælde og erkendt kørslen i det sidste tilfælde, men bestridt promillen. Oplysningen om promillen i dette tilfælde beror endnu alene på alkometermåling. På baggrund af målingen er der begrundet mistanke om, at ------NN---------- også i dette tilfælde har gjort sig skyldig i spirituskørsel. 

Landsretten finder, at dette forløb tegner et aktuelt mønster med så hyppige kørsler, at der er en betydelig og nærliggende risiko for, at ------NN---------- på fri fod på ny vil gøre sig skyldig i spirituskørsel i frakendelsestiden. Det bemærkes herved, at dette er bestyrket ved ------NN----------s forklaring om hans aktuelle spiritusmisbrug og om hans behov for at køre bil. Det er endvidere bestyrket af, at ------NN---------- efter hver af de aktuelle 4 kørsler, hvor politiet hver gang har beslaglagt hans biler, har været i stand til at anskaffe sig ny bil. Heroverfor kan ------NN----------s forklaring om, at han nu ikke har råd til at købe ny bil ikke tillægges vægt.

På den anførte baggrund hører de spirituskørsler, ------NN---------- er sigtet for, til de allergroveste tilfælde af helt vanemæssige spirituskørsler i frakendelsestiden, som de citerede bemærkninger tager sigte på. 

Betingelserne i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, er herefter opfyldt.

De spirituskørsler i frakendelsestiden, som ------NN---------- er sigtet for, vil efter sædvanlig praksis udløse en længere ubetinget fængselsstraf. Over for den risiko for færdselssikkerheden, som spirituskørsel indebærer, og den konkrete gentagelsesrisiko, som gør sig gældende for ------NN----------, er der heller ikke i det oplyste om hans personlige forhold omstændigheder, som efter retsplejelovens § 762, stk. 3, fører til, at varetægtsfængsling ikke kan anvendes."

Til top Sidst opdateret: 27-09-2007 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk