Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling in absentia og pasinddragelse vedrørende fem tiltalte i Tvind-sagen. 
29-08-2013 

V.L.S-2469-09 og V.L.S-1783-11

 

Vestre Landsret har ved kendelse den 29. august 2013 truffet afgørelse om varetægtsfængsling in absentia af fem tiltalte i Tvind-sagen og om inddra­gel­se af de fem tiltaltes pas.

Retten i Ringkøbing afsagde dom i Tvind-sagen den 31. august 2006, og ved byrettens dom blev T1, T2, T3 og T4 frifundet, mens T5 blev fundet skyldig i underslæb af særlig grov beskaffenhed og straffet med 1 års be­tinget fængsel.

Ved ankemeddelelse af 12. september 2006 ankede anklagemyndigheden dommen i forhold til blandt andre T1 – T5. Efter de dagældende regler skul­le ankemeddelelsen som udgangspunkt forkyndes for de tiltalte inden 14 dage efter dommens afsigelse. Dette viste sig ikke muligt, og anklage­myn­dig­heden udfoldede i den forløbne tid en række bestræbelser både nationalt og internationalt på at forkynde ankemeddelelsen for de tiltalte. 

Ved kendelse af 14. april 2010 traf landsretten afgørelse om at tillade (admittere) anken for så vidt angår tiltalte T1 efter, at ankemeddelelsen i oktober 2009 var blevet forkyndt for denne tiltalte. Landsrettens kendelse blev stadfæstet af Højesteret den 17. februar 2011. 

Ved kendelse af 24. april 2012 traf landsretten afgørelse om at tillade (admittere) anken for så vidt angår tiltalte T2 – T5 efter, at anklagemyndig­heden i juli 2011 havde forkyndt ankemeddelelsen for disse tiltalte ved indrykning af en meddelelse herom i Statstidende.  Landsrettens kendelse blev stadfæstet af Højesteret den 29. november 2012. 

Hovedforhandlingen i ankesagen mod T1 – T5 blev indledt den 6. maj 2013, hvor de tiltalte imidlertid ikke mødte. Anklagemyndig­heden nedlagde her­efter påstand om varetægtsfængsling in absentia af de tiltalte i medfør af rets­plejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, samt påstand om inddragelse af de tiltal­tes pas, jf. paslovens § 2, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3. Forsvarerne for de tiltalte nedlagde påstand om, at anklagemyndighedens begæringer ikke skulle tages til følge. På begæring besluttede landsretten at udsætte afgørelsen om vare­tægts­fængsling og pasinddragelse med henblik på, at anklagemyndigheden og forsvarerne fik lejlighed til at fremkomme med et skriftligt indlæg om disse spørgsmål. 

Spørgsmålet om varetægtsfængsling og pasinddragelse blev herefter be­hand­let på et retsmøde den 28. august 2013. De tiltalte mødte ikke til rets­mødet. 

Ved landsrettens kendelse af 29. august 2013 er begæringerne om vare­tægts­fængsling in absentia og pasinddragelse taget til følge. 

Landsrettens begrundelse for afgørelsen fremgår af kendelsens præmisser, som kan læses ved at trykke her.

Vestre Landsret har tidligere gennemført ankesagen over for en yderligere tiltalt i Tvind-sagen, idet det over for denne tiltalte lykkedes anklage­myn­dig­heden at forkynde ankemeddelelsen i 2006. Denne tiltalte var også blevet frifundet ved Retten i Ringkøbings dom af 30. august 2006. Ved Vestre Lands­rets dom af 20. januar 2009 blev denne tiltalte fundet skyldig i med­virken til underslæb af særlig grov beskaffenhed og skattesvig og straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder. 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 87 27 97 36 eller 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 29-08-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk