Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pindstrup Mosebrug tilkendt erstatning af Miljøstyrelsen på 40 mio. kr. med renter for mistet adgang til at indvinde spagnum i Lille Vildmose. 
25-04-2018 

V.L. B-2757-06

Naturklagenævnet stadfæstede den 26. juni 2006 Nordjyllands Amts afslag til Pindstrup Mosebrug til indvinding af tørv/spagnum i Lille Vildmose på arealer, som Pindstrup Mosebrug enten ejede eller havde forpagtet.

Pindstrup Mosebrug havde i mange år indvundet spagnum fra arealerne, og afslaget betød, at virksomheden mistede store mængder råvarer fra Danmark til produktionen af spagnumblandinger og i stedet måtte importere spagnum fra f.eks. de baltiske lande.

Den 20. december 2006 anlagde Pindstrup Mosebrug sag mod Miljøstyrelsen med krav om en erstatning på 150 mio. kr. med renter fra sagens anlæg, idet afslaget efter Pindstrup Mosebrugs opfattelse var et ekspropriationslignende indgreb, og derfor skulle Miljøstyrelsen betale erstatning efter grundlovens § 73.

Miljøstyrelsen påstod frifindelse med henvisning til, at afslaget ikke havde karakter af ekspropriation, men der var tale om en erstatningsfri regulering. Afslaget på indvinding af tørv var givet på grund af tørveindvindingens skadelige påvirkning af højmoser, der var beliggende tæt på indvindings-områderne. Højmoser er en meget sjælden naturtype i Danmark, og de er særlig beskyttet efter reglerne i habitatdirektivet.

Til brug for sagens afgørelse blev der gennemført tre syn og skøn: om tørveindvindingens påvirkning af de tre højmoser tæt ved indvindingsområderne, om den tilbageværende mængde tørv, som kunne være indvundet, hvis der ikke var givet afslag, og om størrelsen af Pindstrup Mosebrugs tab. Den sidste erklæring fra skønsmændene forelå først i maj 2017, og det er en del af forklaringen på, at retssagen først er blevet afgjort i 2018.

Landsretten gav Pindstrup Mosebrug medhold i, at virksomheden havde haft en berettiget forventning om at kunne indvinde mere tørv på arealerne, og at det ikke havde været nødvendigt at give afslag af hensyn til højmoserne, idet tilladelse til fortsat tørveindvinding kunne have været betinget af vilkår f.eks. om etablering af foranstaltninger, der begrænsede indvindingens skadelige påvirkning af højmoserne. Landsretten lagde også vægt på, at indgrebet med afslag på fortsat indvinding af tørv var et betydeligt indgreb over for selskabet, der herved blev meget hård ramt. Efter en samlet vurdering af indgrebet og dets begrundelse fandt landsretten, at Pindstrup Mosebrug havde krav på erstatning.

Erstatningen blev fastsat skønsmæssigt til 40 mio. kr. med renter fra sagens anlæg, bl.a. fordi der var usikkerhed om den mængde tørv, som virksomheden havde kunnet få tilladelse til at indvinde.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Thomas Jønler, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 25-04-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk