Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lovligt at forhøje affaldsgebyr for lejligheder 
03-02-2011 

V.L. B-0105-10
 

Arbejdernes Andels-Boligforening,

Boligforeningen ØsterBO,

Boligselskabet Domea Vejle

og

Lejerbo - Vejle

mod

Vejle Kommune

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i ovennævnte sag, som de 4 boligfor-eninger havde anlagt mod Vejle Kommune med krav om tilbagebetaling af for meget betalt gebyr for affaldshåndtering i 2008. Baggrunden for sagen var kommunesammenlægningen den 1. januar 2007, hvor den gamle Vejle Kommune blev sammenlagt med flere omegnskommuner. Kommunerne havde haft forskellige måder at håndtere affald på og forskellige gebyrop-krævningsprincipper.

I forbindelse med kommunesammenlægningen skulle der foretages en harmonisering af reglerne og principperne for affaldshåndtering. Indtil harmoniseringen var gennemført, havde kommunen fået tilladelse til i en overgangsperiode at opretholde et forskelligt serviceniveau i de forskellige dele af kommunen. I den gamle Vejle Kommune havde der i mange år, til forskel fra de kommuner, der ved kommunalreformen blev en del af den nye storkommune, været den praksis, at lejligheder betalte et mindre gebyr pr. husstand end parcelhuse. Denne praksis ønskede kommunen at ændre, således at lejligheder fra 1. januar 2009, hvor der blev indført fælles regler for affaldshåndtering i hele kommunen, fra at betale 50 % af renovationsgebyret for et parcelhus skulle betale 85 % af gebyret. For at stigningen ikke skulle blive for stor på én gang, havde kommunen forhøjet gebyret til 65 % i 2008, og fra 2009 skulle der så betales 85 % af det gebyr, som parcelhuse betalte.

Boligforeningerne krævede tilbagebetaling af stigningen fra 50 % til 65 % i 2008 med henvisning til, at der hverken havde været hjemmel i det regulativ fra 2003, der gjaldt på opkrævningstidspunktet, eller i den dagældende miljøbeskyttelseslov til at forhøje renovationsgebyret for lejligheder. Det var endvidere boligforeningernes opfattelse, at gebyrstigningen ikke var foretaget på et sagligt grundlag, og at stigningen havde været begrundet i, at kommunen ønskede at dække et underskud. Heroverfor gjorde kommunen gældende, at der var hjemmel i regulativet og miljøbeskyttelsesloven til gebyrstigningen i 2008, og at stigningen havde været sagligt begrundet, idet en undersøgelse havde vist, at husstande i lejligheder gennemsnitligt frembragte mere affald end husstande i parcelhuse.

Landsretten har frifundet kommunen for tilbagebetalingskravet med den begrundelse, at kommunens opkrævning af et højere renovationsgebyr i 2008 ikke havde været i strid med den dagældende miljøbeskyttelseslovs § 48, stk. 2, eller med 2003-regulativet, og kommunen havde i forbindelse med opkrævningen handlet i overensstemmelse med de principper, der gælder for kommuner, bl.a. det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip.

Dommen er afsagt af Vestre Landsrets 3. Afdeling.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

 

Til top Sidst opdateret: 03-02-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk