Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

"Løgstør-sagen" 
22-04-2010 

V.L. B 1905-06
V.L. B 1209-07
 

To betjente fra det daværende Løgstør Politi havde om aftenen den 14. juni 2002 anholdt en 21-årig mand og givet ham håndjern på. Betjentene ville køre den unge mand til stationen i Aalborg. På vej til Aalborg tilkaldte de to betjente forstærkning fra Aalborg Politi, da den anholdte, der var meget stor, var så urolig på bagsædet, at betjenten, der sad ved siden af, ikke kunne holde ham i ro. Betjentene blev derfor af den vagthavende beordret til at holde ind til siden, og de kørte ind på en rasteplads. Her blev den unge mand taget ud af bilen og lagt ned på maven og forsøgt lagt i benlås. Pludselig blev anholdte livløs, og betjentene, der mente at have konstateret livstegn, fjernede håndjernene og lagde ham i aflåst sideleje og fik rekvireret en ambulance. To betjente fra Aalborg Politi kom til stede kort før ambulancens ankomst. Falckredderne kunne ikke konstatere livstegn og forsøgte forgæves genoplivning. Ved ankomsten til hospitalet blev den unge mand erklæret for død.

Da dødsfaldet var sket i politiets varetægt, iværksatte Statsadvokaten i Aalborg en undersøgelse for at få afdækket hændelsesforløbet omkring anholdelsen og frem til dødsfaldet. Undersøgelsen skulle samtidig danne grundlag for en vurdering af, om de involverede betjente havde handlet strafbart eller kritisabelt, og om de af politiet anvendte metoder og teknikker var uhensigtsmæssige.

Statsadvokaten traf den 4. september 2002 en afgørelse, hvorved efterforskningen blev indstillet, da der ikke var rimelig formodning om, at der var begået strafbart forhold eller kritisabel adfærd. Statsadvokaten vurderede endvidere, at de af politiet anvendte metoder og teknikker ikke var uhensigtsmæssige. Det fremgår af redegørelsen, at det ikke havde været muligt med sikkerhed at fastslå dødsårsagen, men at de foreliggende undersøgelser ifølge obduktionserklæringen mest tydede på akut hjertesvigt opstået som følge af voldsom fysisk aktivitet (hyperexcitationstilstand) formentlig i forbindelse med indtagelse af alkohol og hash.

Afdødes mor indbragte afgørelsen for Rigsadvokaten, der tiltrådte statsadvokatens afgørelse.        

DR1 viste den 4. februar 2004 dokumentarudsendelsen ”Magtens billeder”. I udsendelsen var der flere læger, der satte spørgsmålstegn ved den dødsårsag, som statsobducenten havde angivet i obduktionserklæringen, og som statsadvokaten havde lagt til grund. Afdødes mor anmeldte herefter til politiet de 4 betjente, der havde været til stede på rastepladsen, for tilsidesættelse af deres pligter ved ikke at have ydet den fornødne førstehjælp.

Statsadvokaten genoptog herefter undersøgelsen. Der blev nu stillet spørgsmål til Retslægerådet om bl.a. dødsårsagen, ligesom der også foretoges yderligere efterforskning af omstændighederne ved dødsfaldet.

Heller ikke Retslægerådet kunne fastslå dødsårsagen med sikkerhed, men Retslægerådet har vurderet, at der er holdepunkter for at antage, at det uventede hjertestop skyldes en kombination af voldsom fysisk aktivitet sammen med indtagelse af alkohol og cannabis og iltmangel forårsaget af hæmmet vejrtrækning på grund af lejringen på maven med hænderne fikseret på ryggen.

Den 17. marts 2005 kom statsadvokatens anden redegørelse, og statsadvokaten kom til det samme resultat som i den første redegørelse. Rigsadvokaten tiltrådte senere denne afgørelse.

I 2005 var retsplejeloven blevet ændret, således at det nu var muligt at beskikke advokat for pårørende i en situation som den foreliggende, hvor en person var død i politiets varetægt. Moderen fik herefter beskikket en advokat. Moderen havde fra starten af statsadvokatens undersøgelser været utilfreds med, at hun ikke havde mulighed for at se og få kopier af sagens bilag.  

Ved politireformen blev Løgstør Politi og Aalborg Politi en del af Nordjyllands Politi. Moderen anlagde i 2006 sag mod Nordjyllands Politi og Justitsministeriet, idet moderen bl.a. ville have myndighederne dømt til at anerkende, at de involverede betjente havde handlet pligtstridigt og var skyld i sønnens død. Endvidere mente moderen, at statsadvokatens undersøgelser ikke opfyldte de krav, som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention stiller til undersøgelser, der skal afdække omstændigheder ved dødsfald i politiets varetægt, ligesom myndighederne også skulle betale hende en godtgørelse. I 2007 anlagde afdødes dødsbo sag mod Nordjyllands Politi med påstand om tilkendelse af en godtgørelse.

Landsretten har frifundet både Nordjyllands Politi og Justitsministeriet.  Landsretten har vurderet, at der ikke er grundlag for at antage, at der blev anvendt unødvendig magt ved anholdelsen i Løgstør, under køreturen eller på rastepladsen i forbindelse med, at anholdte blev lagt ned på maven og forsøgt lagt i benlås. Der er heller ikke grundlag for at statuere, at nogen af de involverede betjentene har handlet ansvarspådragende eller i strid med Menneskerettighedskonventionen ved ikke at yde den fornødne førstehjælp.

Landsretten har endvidere vurderet, at myndighedernes undersøgelser af omstændighederne ved dødsfaldet opfylder de krav, der stilles i Menneskerettighedskonventionen til, at der skal foretages en uvildig og effektiv undersøgelse heraf.  Landsretten har heller ikke fundet, at der er sket en krænkelse af moderens ret til at blive inddraget i sagen, idet moderen har haft mulighed for at varetage sine interesser. Endelig er der under hensyn til sagernes kompleksitet ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgernes ret efter Menneskerettighedskonventionen til rettergang inden for rimelig tid er blevet tilsidesat.

På grund af sagernes helt specielle karakter bestemte landsretten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Dommen er afsagt af Vestre Landsrets 3. afdeling i sagerne V.L.B. 1905-06 og V.L.B. 1209-07.

 Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

 

Til top Sidst opdateret: 22-04-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk