Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hviderussisk læge idømt bøde for overtrædelse af udlændingeloven 
18-01-2008 

V.L.S-1733-2007

 

Vestre Landsret har i dag stadfæstet en dom fra Retten i Holstebro, hvor en hviderussisk læge var blevet idømt en bøde på 500 kr. for overtrædelse af udlændingeloven.

Tiltalte blev fundet skyldig i overtrædelse af udlændingelo­vens § 59, stk. 1, nr. 3, jf. § 5, og § 59, stk. 2, jf. § 13, ved i tidsrummet fra den 23. januar 2007 til den 2. februar 2007 at have arbejdet som laborant på Regionshospitalet Holstebro uden at have op­holds- og arbejdstilladelse i Danmark, ligesom hun ikke ud­rejste den 15. januar 2007 efter Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations beslutning af 21. december 2006.

Landsretten har anført følgende begrundelse for afgørelsen:

"Tiltalte fik den 15. december 2006 af politiet udleveret mini­steriets brev af 15. november 2006, hvoraf fremgår, at til­talte fik afslag på opholdstilladelse med henblik på arbejde, og at hun skulle udrejse af landet senest 15 dage efter, at hun var blevet bekendt med afgørelsen. Tiltalte fik i den forbin­delse udleveret sit pas, hvori var anført, at hun skulle ud­rejse senest den 4. januar 2007.

I ministeriets brev af 16. januar 2007 er anført, at til­talte skulle udrejse senest den 15. januar 2007. Tiltalte havde herefter ikke tilladelse til at opholde sig i Danmark efter den 15. januar 2007, og det tiltrædes herefter, at tiltalte uagtsomt har overtrådt udlændingelovens § 5, og at hun således er fundet skyldig som sket i denne del af tiltalen. Det bemærkes, at landsretten ikke finder, at meddelelserne givet af folke­tingsmedlem Jens Christian Lund kan føre til et andet resul­tat.

Under de anførte omstændigheder og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisfø­relsen for landsretten, at tiltalte uagtsomt har overtrådt udlændingelovens § 13 ved i perioden fra den 23. januar 2007 til den 2. februar 2007 at have arbejdet som laborant på Regionshospitalet i Holstebro, og det tiltrædes derfor, at tiltalte ligeledes er fundet skyldig som sket i denne del af tiltalen."

Til top Sidst opdateret: 18-01-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk